Cercar Error
Vull col·legiar-me
Col·legiació
Afiliar-se

Vols ser afiliat del Cateb?

Les persones, societats i institucions que tinguin relació amb la professió d’arquitecte tècnic i enginyer d’edificació o amb el sector de la construcció en general, i una vinculació professional i/o afectiva amb el Col·legi, poden integrar-se al Cateb i gaudir dels serveis corresponents en qualitat d’afiliats i afiliades.

Per incorporar-se al Col·legi com a afiliat, la persona o institució interessada ha de complir els requisits següents:

 • Formalitzar la sol·licitud, mitjançant el tràmit col·legial que en cada moment estigui establert, comunicant les dades necessàries, i lliurar la documentació complementària requerida pel Col·legi.
 • Estar apadrinada per un col·legiat o col·legiada.
 • Complir la resta de requisits que s’estableixin.

Les condicions d’alta, participació i baixa dels afiliats s’establiran per la Junta de Govern, que determinarà la contribució econòmica que, si escau, els pertoqui.

L’afiliació

 • Afiliar-me
 • Drets
 • Deures
 • Quotes
 • Estàs apadrinat/ada per un col·legiat o col·legiada?

  Descarregar l’imprès de sol·licitud i declaració d’apadrinament

  Com ser afiliat del Cateb?


  Pot ser afiliat qualsevol persona, societat o institució que vulgui integrar-se en el Col·legi i que tingui una relació amb la professió d’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació o amb el sector de la construcció, en general, i una vinculació professional i/o/ afectiva amb el Col·legi.

  Poden integrar-s’hi

  • Altres tècnics (no aparelladors, arquitectes tècnics ni enginyers d’edificació)
  • Societats
  • Institucions

  Requisits

  • Formalitzar la sol·licitud
  • Estar apadrinat/ada per un col·legiat o col·legiada

  Documentació necessària

  • 1 fotografia (mida carnet)
  • 1 fotocopia del DNI (cal presentar també l’original)
  • Dades de domiciliació bancària
  • Document de sol·licitud i declaració d’apadrinament

  La sol·licitud d’afiliació és presencial i es pot tramitar a qualsevol seu del Col·legi o digital si tens certificat digital enviant la documentació a colegiacio@cateb.cat

   

 • Els afiliats i afiliades tenen un seguit de drets


  • Formar part de les comissions col·legials o grups de treball que es constitueixin, sempre que hi estiguin convidats.
  • Formar part de les agrupacions professionals, complint els requisits que en cada cas s’estableixin.
  • Ser informats sobre l’activitat col·legial i sobre els temes d’interès professional.
  • Utilitzar els serveis del Col·legi, en les condicions establertes.
  • Accés al web de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació (OTR) de l’Arquitectura Tècnica
  • Aquells altres drets que es derivin d’aquests Estatuts o dels acords adoptats pels òrgans de govern col·legials.

  Els afiliats en cap cas tindran dret de sufragi, actiu o passiu, ni de participació en les assemblees generals ni cap altre dret polític.

 • Els afiliats i afiliades també tenen un seguit de deures


  • Complir les normes col·legials i els acords adoptats pels òrgans de govern corporatius que els afectin, i atendre els requeriments del Col·legi.
  • Comunicar al Col·legi els canvis de domicili per a comunicacions i mantenir en tot moment actualitzades la resta de les seves dades.
  • Abonar puntualment les contribucions econòmiques que els pertoquin.
  • No perjudicar els drets corporatius o professionals dels col·legiats, mantenint en tot moment una actuació de respecte envers el Col·legi i la resta de l’organització col·legial.
  • Qualsevol altra obligació prevista en la normativa vigent.
 • Quotes afiliats/ades


  Els afiliats/ades del Cateb pagaran una quota anual de 309€ o bé 79,50€ al trimestre

   

  * El reton de qualsevol rebut domiciliat, repercuteix una despesa de 3€ en despeses de gestió.