Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Subvencions Subvencions Catalunya (excepte Àrea Metropolitana de Barcelona i ciutat de Barcelona)

Ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges 2022-2023 #NextGeneration

Convocatòria d'ajuts en actuacions de rehabilitació d'edificis, de millora d'eficiència energètica en habitatges i elaboració del llibre de l'edifici existent per rehabilitació i redacció de projectes

​​​​​​​​​​Publicada al DOGC la Resolució DSO 825/2022, de 22 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994).

El 26 d’abril es publica al DOGC la Resolució DSO/1147/2022, de 20 d’abril, de modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994)​. Aquesta resolució modifica el termini d’obertura de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes​.

El 27 de desembre de 2022 es publica al DOGC la Resolució TER/4042/2022, de 19 de desembre, de segona modificació de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió EuropeaNextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació (ref. BDNS 616994). Aquesta modificació descriu la partida pressupostària per l’any 2023 i especifica els terminis d’obertura de presentació de sol·licitud per l’any 2023.

Aquesta convocatòria concedeix, en règim de concurrència pública no competitiva, les subvencions per al finançament de les actuacions de rehabilitació dels Programes següents:

Les subvencions d’aquests programes te​nen per objecte el finançament d’obres o actuacions de millora acreditada de l’eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sens perjudici de què es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació. Així com l’impuls i ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Aquesta convocatòria es regeix pel Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 239, de 6.10.2021), amb les especificacions i limitacions recollides en la Resolució DSO 825/2022.

Pressupost disponible: ​57.475.365 € (10.300.000 € any 2022 + 47.175.365 € any 2023)
Àmbit d’aplicació: Catalunya. S’exclouen actuacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Barcelona ciutat.
Tipologia edificis: Tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar. Així com habitatges.
Terminis:
Programa 3: De l’1 de gener al 30 de novembre de 2023 o quan s’esgoti el pressupost disponible. Any 2022: Del 23 de maig fins al 31 de desembre.
Programa 4: De l’1 de gener al 30 de novembre de 2023 o quan s’esgoti el pressupost disponible. Any 2022: Del 7 de juny fins al 31 de desembre.
Programa 5: De l’1 de gener al 30 de novembre de 2023 o quan s’esgoti el pressupost disponible. Any 2022: Del 20 de juny fins al 31 de desembre.

Requisits

Amb totes les sol·licituds d’ajuts cal tenir en compte els següents requisits:

 • Actuacions iniciades posteriorment a data 1 de febrer 2020.
 • Les actuacions no poden causar perjudici significatiu al medi ambient al llarg de totes les fases
 • Les actuacions de rehabilitació per les quals se sol·licitin aquests ajuts, han de tenir la preceptiva autorització administrativa o llicència municipal abans de començar les obres i s’han d’ajustar a la legalitat urbanística vigent
 • Per poder sol·licitar els ajuts, és necessari que, prèviament, l’edifici tingui seguretat estructural o l’aconsegueixi mitjançant el procés de rehabilitació.
 • En les obres de rehabilitació s’han d’utilitzar solucions constructives, tipològiques i formals coherents amb les característiques arquitectòniques de l’edifici i del seu entorn.​

No seran subvencionables:

 • ​Actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si bé les mateixes es podran incloure i modelitzar en el Certificat energètic de projecte i final​

Programes d’actuació

La Resolució DSO 825/2022 do​na informació sobre els programes 3, 4 i 5 del Reial Decret 853/2001. Dins de cada programa trobareu informació detallada de cada un d’ells.  

El  Reial decret 853/2001, articula sis programes vinculats a les actuacions en matèria de rehabilitació. Els altres programes resten pendents de convocatòria.

1. Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació en l’àmbit dels barris.

Té com a objecte finançar obres de rehabilitació en edificis i habitatges dins d’Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP), sempre que s’obtingui una reducció d’almenys un 30% del consum d’energia primària no renovable en tals edificis. La intensitat màxima de la subvenció es condiciona a l’estalvi energètic final de l’actuació (des del 40% fins al 80%). La quantia màxima de l’ajuda podrà arribar als 21.400 euros per habitatge.

En cas que els propietaris o usufructuaris compleixin el criteri de vulnerabilitat econòmica o social, es finançarà fins al 100% del cost de l’actuació amb càrrec als fons europeus.

Detalls del programa d’actuació

2. Programa de suport a les oficines de rehabilitació

La seva finalitat és finançar el servei d’oficines de rehabilitació, tipus “finestreta única”, oferint serveis integrals d’informació, gestió i acompanyament de la rehabilitació, per part de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, més enllà de les establertes en el marc de les actuacions en l’àmbit de barri.

Detalls del programa d’actuació

3. Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació als edificis

Té com a objecte subvencionar obres de rehabilitació en les quals s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, amb especial atenció a l’envolupant edificatòria, en edificis de tipologia residencial col·lectiva i en habitatges unifamiliars, havent de tractar-se en tot cas d’actuacions en les quals s’obtingui una reducció de consum d’energia primària no renovable de l’edifici igual o superior al 30%.

La intensitat màxima de les ajudes es condiciona a l’estalvi energètic final de l’actuació (des del 40% fins al 80%). La quantia màxima de la subvenció podrà aconseguir els 18.800 euros per habitatge. Si bé, en cas que es compleixi el criteri social en propietaris o usufructuaris (identificació de situacions de vulnerabilitat), podrà arribar al 100% del cost de l’actuació.​Detalls del programa d’actuació

Detalls del programa d’actuació

4. Programa de foment de la millora de l’eficiència energètica d’habitatges

Té com a objecte finançar actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica dels habitatges, constituïdes com a domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris, sent subvencionables les següents actuacions:

 • ​Actuacions de reducció de la demanda energètica (calefacció i refrigeració) d’almenys un 7%.
 • Actuacions de reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.
 • Actuacions de modificació o substitució d’elements constructius en la façana d’adequació al Codi Tècnic de l’Edificació.

L’import de la subvenció serà del 40% del cost de l’actuació amb un límit de 3.000 euros per habitatge. El cost mínim de cada actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.

Detalls del programa d’actuació

5. Programa d’ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

El seu objectiu és subvencionar la implantació i generalització del Llibre de l’Edifici existent, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral en edificis finalitzats abans de l’any 2000 i l’ús del qual predominantment sigui habitatge, sent subvencionable l’elaboració del Llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció del projecte de rehabilitació d’edificis que compleixin els requisits establerts en el Programa d’ajudes a les actuacions de rehabilitació als edificis.

Les quanties de les ajudes dependran del nombre d’habitatges de l’edifici, i podran aconseguir fins a 3.500 euros per llibre de l’edifici existent i fins a 30.000 euros per projecte de rehabilitació. El pla de rehabilitació d’edificis, barris i habitatges té com a objectiu global a aconseguir en el segon trimestre de 2026 la xifra acumulada de 510.000 actuacions de renovació en habitatge i ajudar a multiplicar per deu el ritme de rehabilitacions a Espanya.

Detalls del programa d’actuació

6. Programa d’ajuda a la construcció d’habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients.

Finançarà l’increment, durant un període mínim de 50 anys, del parc públic d’habitatges energèticament eficients destinades al lloguer social o a preu assequible, mitjançant la promoció d’habitatges de nova construcció sobre terrenys de titularitat pública o rehabilitació d’edificis públics destinats a altres usos. Les actuacions hauran de garantir un consum d’energia primària no renovable, com a mínim, inferior en un 20% als requisits exigits en el Codi Tècnic d’Edificació.

Detalls del programa d’actuació

Oficines Tècniques de Rehabilitació i Oficines de Rehabilitació municipal/comarcal i agents o gestors de la rehabilitació

Per tal de professionalitzar la gestió de les subvencions i accedir als ajuts, caldrà una tramitació prèvia, que serà realitzada, sense cost per als beneficiaris de les subvencions, per les oficines tècniques de rehabilitació i per les oficines de rehabilitació municipal/comarcal, que han subscrit un conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a l’empara del programa 2 del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, ”Recolzament a les oficines de rehabilitació” i que s’especifiquen a continuació:

També serà compatible i complementari, en tots els programes, l’actuació de professionals amb caràcter d’agent o gestor de rehabilitació en el termes establerts a l’article 8 del Reial decret 853/2021, degudament facultats per la propietat de l’edifici i, si s’escau, la cessió del dret de cobrament de la subvenció al seu favor.

Avantatges fiscals

En el Reial Decret llei 19/2021, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR)​, es regulen deduccions fiscals i altres mesures per afavorir la rehabilitació energètica.

Hi ha tres deduccions fiscals possible en l’IPRF:

 • ​Deducció del 20% per a les actuacions que redueixin un 7% la demanda de calefacció i refrigeració en l’habitatge habitual. Aquesta messura és per l’habitatge individual.
 • Deducció del 40% per actuacions que redueixin un 30% el consum d’energia primària no renovable, o millorin la qualificació energètica aconseguint les lletres «A» o «B» en habitatge habitual. Aquesta messura és per l’habitatge individual.
 • Deducció del 60% per actuacions que redueixin un 30% el consum d’energia primària no renovable, o millorin la qualificació aconseguint les lletres «A» o «B» en edificis residencials. Aquesta messura és per a obres realitzades  en tot l’edifici.

PUBLICITAT