Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Ajuts en forma de préstecs

Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 2023

S’han publicat al DOGC els ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges, per a l'any 2023

Publicada al DOGC del 28 de desembre de 2022, la Resolució TER/4079/2022, de 20 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges (ref. BDNS 665558).

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per la Resolució DSO/3040/2021, de 7 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a l’accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges.

L’objecte de la convocatòria és regular les condicions per a l’accés a la línia de préstecs convinguda entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Institut Català de Finances (ICF) per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges dels barris socials administrats per l’AHC. ​

Pressupost disponible: 4.805.084,73 €
Àmbit d’aplicació: Catalunya. Barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Es poden comprovar a: http://tramits.gencat.cat
Destinataris: Comunitats de propietaris dels edificis d’habitatges dels barris socials que administra l’AHC, amb un índex de morositat igual o inferior al 13%.
Terminis: Del 2 de gener de 2023 fins al 29 de desembre de 2023

Actuacions subvencionables

Obres de rehabilitació referents a l’estat de conservació de l’edifici segons:

a) Les deficiències relatives a l’estat de conservació dels fonaments, l’estructura horitzontal i vertical, incloent-hi els cantells de balcons i voladissos si afecten els seus elements estructurals, i les instal·lacions d’electricitat, de conduccions d’aigua i de sanejament existents a l’edifici.

b) Les deficiències relatives a l’estat de conservació de les cobertes, els terrats, les façanes, els patis i les mitgeres, que comportin una modificació de la secció constructiva del tancament original de l’element per rehabilitar que forma l’envolupant de l’edifici amb actuacions de millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb la finalitat de garantir l’estanquitat, l’aïllament i la seva estabilitat en compliment dels requisits bàsics de seguretat i habitabilitat, inclosos els treballs d’eliminació d’amiant, les instal·lacions de plom i fustes tractades amb creosota. Aquestes actuacions a l’envolupant (part massissa i/o obertures) es poden fer amb intervencions parcials o totals.

Obres per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat

Obres per millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat, entenent com a tals, entre altres, les que afecten l’envolupant de l’edifici, tant en la part massissa com a les obertures i que comportin actuacions d’aïllament tèrmic i/o acústic que han d’aconseguir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració o bé alternativament una reducció del consum d’energia primària no renovable, referida a la certificació energètica sobre la situació prèvia a l’actuació, les instal·lacions d’energies renovables i les d’adequació funcional i tecnològica, així com les actuacions de mitigació del radó, i que han de complir els requisits tècnics que estableixen les bases reguladores de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Obres per millorar la seguretat de la utilització i de l’accessibilitat

Consisteixen a adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals de l’edifici a la normativa vigent per complir els paràmetres d’accessibilitat.

 Requisits tècnics i actuacions per poder accedir a les subvencions

  • Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l’edifici ha d’estar destinada a habitatge. No computa la superfície en planta baixa si és d’ús diferent del d’habitatge.
  • Amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud del préstec, els edificis han de disposar de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE) amb data de la inspecció tècnica anterior a l’inici de les obres de rehabilitació i el certificat d’eficiència energètica (CEE) amb l’etiqueta de qualificació energètica (EE), d’acord amb la normativa vigent, que acrediti la necessitat de l’actuació de rehabilitació.
  • Per sol·licitar els préstecs és necessari que, prèviament, l’edifici tingui seguretat estructural o l’aconsegueixi mitjançant el procés de rehabilitació.
  • No seran protegides les obres que impliquin el buidatge estructural o l’enderrocament de façanes, l’augment de volums, les ampliacions o subdivisions d’edificis o habitatges i les definides com a gran rehabilitació.
  • Tampoc seran protegides les obres de rehabilitació que posin en evidència, de manera clara i manifesta en els informes previs a la sol·licitud d’ajuts, que s’han de dur a terme perquè no s’ha exercit degudament el deure de conservació i manteniment dels habitatges, que és de compliment obligatori per als propietaris, llevat del cas que les obres de conservació s’executin simultàniament amb altres actuacions prioritàries.
  • Les obres que no s’hagin començat en la data de la sol·licitud, s’han d’iniciar en un termini màxim de vuit mesos, comptats a partir de l’endemà de la data de notificació de la concessió del préstec.

Pressupost p​rotegible

​A l’efecte del càlcul del préstec, el pressupost protegible de les obres de rehabilitació està constituït pel:

  1. Pressupost d’execució material (més les despeses generals i el benefici industrial de l’oferta de l’empresa que s’ha escollit per dur a terme les obres de rehabilitació).
  2. Els honoraris dels professionals que intervenen en el procés d’execució d’obra.
  3. Les despeses derivades de la tramitació administrativa i altres despeses generals (revisar les bases per veure els impostos, taxes i despeses excloses en aquest càlcul).
  4. L’impost sobre el valor afegit (IVA).

L’AHC pot adequar el pressupost protegible, a l’efecte del càlcul del préstec als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Boletín Económico de la Construcción o en el butlletí d’informació de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya (ITEC), corresponents a l’any de la convocatòria. Disposeu d’aquestes revistes de preus al Centre de Documentació del Cateb.

Condicions financeres

Import: fins a 20.000 € per habitatge amb un mínim de 30.000 € per comunitat.
Termini: màxim de 15 anys
Interès: 2%.
Comissió: d’obertura, màxim del 0,25%, amb un mínim de 150 €.​

​ Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà del formulari que estarà a disposició dels sol·licitants al web www.icf.cat  i incorporaran el consentiment del sol·licitant a la transmissió de dades entre l’AHC i l’ICF a l’efecte de valorar i, si escau, atorgar el corresponent finançament i ajut.

PUBLICITAT