Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Next Generation EU Subvencions Subvencions Catalunya (excepte Àrea Metropolitana de Barcelona i ciutat de Barcelona)

Convocatòria d’ajuts del Programa 1 de Barris #NextGeneration

S’obre la convocatòria d’ajuts per la concessió de subvencions a l’empara de la Resolució TER/1995/2023, de 2 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l'empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per al Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri (ref. BDNS 701423)

​​​​​​​​​​Publicada al DOGC la Resolució TER/1995/2023, de 2 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per al Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri (ref. BDNS 701423).

Aquesta convocatòria es regeix pel Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, modificat pel Reial decret 903/2022, de 25 d’octubre, amb les especificacions i limitacions recollides en aquesta Resolució i en l’Acord núm. 6 de la Comissió Bilateral, celebrada el 16 de març de 2023.

Per a aquest programa s’han seleccionat 100 àmbits d’actuació de 38 municipis, que abasten prop de 7.400 habitatges. Són actuacions que es faran fora de Barcelona ciutat i de l’àrea metropolitana de Barcelona, perquè aquestes zones compten ja amb convocatòries pròpies per a la mateixa finalitat. La convocatòria d’avui és per a la fase I del programa, amb un nombre estimat d’uns 3.500 habitatges. Posteriorment s’obrirà la fase II, amb la resta d’habitatges fins a arribar als gairebé 7.400 previstos, tal i com el Ministeri estableix que s’han de tramitar aquests ajuts.

Dotació pressupostaria: ​40.289.751 € (36.207.38 € + 4.082.368 € subvencions addicionals en concepte de vulnerabilitat econòmica)
Àmbit d’aplicació: Catalunya. S’exclouen actuacions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Barcelona ciutat.
Tipologia edificis: Tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar. Així com habitatges i d’urbanització o reurbanització d’espais públics dins d’àmbits d’actuació anomenats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP)
Terminis: Del 15 de juny al 29 de desembre de 2023

Actuacions subvencionables i requisits

La convocatòria inclou dos tipus de projecte:

Programa 1 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri, quan l’actuació proposada disposa de projecte i documentació completa

Contingut del projecte tècnic de rehabilitació de les actuacions a realitzar i de la memòria tècnica, pels casos que les actuacions no exigeixin projecte.

Quan l’actuació proposada requereixi projecte, però només es disposi de memòria, es podrà tramitar directament la sol·licitud d’acord amb el procediment i documentació que s’estableix a l’annex 2, mitjançant el qual es podrà obtenir una resolució condicionada a la presentació de tota la documentació a la qual fa referència aquest annex 2, així com disposar dels informes d’avaluació i idoneïtat administrativa i tècnica favorables, per les entitats descrites al punt 7, en el termini màxim de 3 mesos a partir de l’endemà de la seva notificació. En el cas que no es presenti aquesta documentació i no s’obtinguin els informes d’idoneïtat tècnica i administrativa, dins del termini indicat, la resolució condicionada quedarà sense efecte i es perdrà la reassignació econòmica indicada al punt 5.4.

Les actuacions subvencionables són les de

  • Millora o rehabilitació d’edificis d’ús predominantment residencial per habitatge, unifamiliars o plurifamiliars, amb els límits establerts a l’article 15 del mateix Reial decret, sempre que s’obtingui una reducció mínima del 30% de consum d’energia primària no renovable (Epnr) + Reducció de demanda del 25% (en refrigeració i calefacció) en zona climàtica C i 35% en zones climàtiques D i E. En edificis protegits cal consultar excepcions.
  • Actuacions d’urbanització, reurbanització i millora de l’entorn físic dins de l’àmbit ERRP
  • Prestació de serveis Oficina de rehabilitació (finestreta única)

S’inclouen com a actuacions subvencionables el cost dels honoraris, redacció de projectes i direcció d’obra, certificats o informes. No són subvencionables llicències, taxes, impostos o tributs

Els barris han de complir aquests dos requisits, en entorns ERRP i, en els edificis objecte de la rehabilitació:

  • Barri o zona delimitada territorialment per acord de l’administració autonòmica o local corresponent
  • Ús principal d’habitatge ≥ 50% de la superfície construïda sobre rasant podent excloure les plantes baixes o plantes inferiors destinades a altres usos compatibles

Els requisits als ajuntaments per seleccionar propostes d’actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) les trobareu a la Resolució DSO/477/2022, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les condicions d’accés per a la selecció de propostes d’actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada per al finançament del Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació en l’àmbit de barri que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Dins trobareu la documentació que cal presentar pels municipis o agrupacions de municipis per sol·licitar les propostes d’actuacions d’ERRP.

Quantia dels ajuts

Actuacions en edificis

Estalvi energètic aconseguit amb l’actuació (Energia primària, no renovable) Percentatge màxim de la subvenció del cost de l’actuació (%) Habitatge Locals comercials o altres usos Inversió màxima subvencionable per habitatge
Quantia màxima de l’ajut per habitatge (€) Quantia màxima de l’ajut per m² (€) Subvenció màxima, 100%, inclosa vulnerabilitat (€)
30% ≤ ΔC <45% 40 8.100 72 20.250
45% ≤ ΔC <60% 65 14.500 130 22.308
ΔC ≥ 60% 80 21.400 192 26.750

Amiant

Retirada d’amiant Habitatge
1000€ 12.000€

Compatibilitats i incompatibilitats

D’acord amb el que disposa l’article 17 del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, les subvencions d’aquest programa seran compatibles amb altres ajudes públiques per al mateix objecte, sempre que no es superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes, ja siguin d’àmbit nacional o europeu, ho permetin, d’acord amb el que disposa l’article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

Les compatibilitats i incompatibilitats entre programes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència són les que disposen els articles 17, 36, 46 i 55 del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre.

Les subvencions d’aquest programa son incompatibles amb el ajuts del Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell edifici.

Les subvencions d’aquest programa son compatibles amb el ajuts del Programa 4 d’ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa 5 d’ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació, sempre i quan no se subvencioni el mateix cost o actuació, evitant-se el doble finançament o subvenció entre Programes del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència, ja sigui del Programa de Rehabilitació Residencial o d’altres programes finançats pel mateix mecanisme.

Quan el projecte hagi rebut subvenció amb càrrec al programa 5, per a la redacció de projectes de rehabilitació, es descomptarà la quantitat rebuda de la quantia de la subvenció amb càrrec a aquest programa 1. No obstant, per a la determinació de la quantia màxima de l’ajut amb càrrec a aquest programa 1 s’inclourà el cost del projecte en la inversió subvencionable.

PUBLICITAT