Cercar Error
Màster
Màster en Rehabilitació en Edificació (Videoconferència)

Perquè la rehabilitació, amb la diagnosi prèvia, la reparació, restauració i/o eficiència energètica de l’envolupant i instal·lacions, és un dels àmbits que vincula cada vegada més a tots els tècnics relacionats amb el sector de l’edificació.Perquè fent el Màster en Rehabilitació es consolidarà la capacitat de diagnosi i la pràctica de la rehabilitació, millorant els fonaments teòrics i fomentant els coneixements adquirits gràcies al treball en equip, la resolució de casos i el projecte final.Per adquirir les competències per dur a terme un projecte integral de rehabilitació, analitzant i calculant la part estructural, fent una diagnosi acurada de la mà d’especialistes, aportant solucions i propostes d’intervenció i aplicant criteris d’eficiència energètica.

ACTIVITAT JA REALITZADA
Detalls del Màster
Inici
24 de març de 2023
Final
22 de març de 2024
Lloc
Cateb - Barcelona
Horari
divendres, de 16.30 a 19.30 h i dissabtes de 9.30 a 12.30 h
Modalitat
Videoconferència
Hores
400
Preu
6.200€
Preu col·legiats: 3.720€ · + Info

Tens dubtes?

Cateb Building School pot ajudar-te a triar la millor opció formativa.

Telèfon

932 40 20 60

Horari

De dilluns a dijous de 9:00h. a 17:00h. i divendres de 9:00h. a 14:30h

Continguts

Presentació

A qui va dirigit

Professionals i tècnics de l'edificació (arquitectes tècnics, arquitectes, enginyers, enginyers tècnics,...) que vulguin orientar la seva carrera professional a la rehabilitació.

Què aprendràs

Perquè volem que aprenguis a consolidar la capacitat de diagnosi i la pràctica de la
rehabilitació, millorant els fonaments teòrics i fomentant els coneixements
adquirits gràcies al treball en equip, la resolució de casos i el projecte final.

El programa

Mòdul 1. Metodologia i pràctica de la intervenció (44 hores)

 • Lliçó Inaugural
 • Rehabilitació de la Casa Bloc. Premi Ciutat de Barcelona.
 • Rehabilitació de Ca l'Aranyó. Premi Ciutat de Barcelona 2010.
 • Els materials i les tècniques constructives tradicionals.
 • Proves i verificacions en fase d'obra.
 • Casos d'intervenció i paràmetres normatius. La visió del CTE. Cas pràctic.
 • Aspecte General de la diagnosi i intervencions en edificis. Cas pràctic.
 • Criteris de valoració i caracterització.
 • Tècniques de representació de lesions.
 • La maleta del diagnosticador.
 • Cas pràctic. Mètodes portàtils d'anàlisi. (Termografia, Ultrasons, Percussió dinàmica, Anàlisi visual). Intervenció, Consolidació, Restauració i Rehabilitació.

Mòdul 2. Intervenció en estructures portants (formigó + fàbrica) (68 hores)

 • Anàlisi històrico-constructiu dels Edificis S. XIX al XX.
 • Patologia en formigons i fàbriques per causes mecàniques. Lesions per compressió, tracció, torsió i esforç tallant. Lesions per flexió simple, flexotracció, flexocompressió i pandeig. Cas pràctic.
 • Geotècnia i tècniques de recalçament. Lesions per assentaments diferencials en edificis de murs de fàbrica. Lesions per assentaments diferencials en estructures porticades. Cas pràctic.
 • Patologia per falles de fonaments. Lesions per assentaments diferencials en edificis de murs de fàbrica.
 • Lesions per assentaments diferencials en estructures porticades. Cas pràctic.
 • Resistència de materials portants. Cas pràctic.
 • Càlcul i descens de càrregues en paret estructurals.
 • Casos Pràctics - Fabra i Coats , Dipòsit de les aigües, Masia Ca n' Anglada, Casa Boguñà.
 • Diagnosi d'estructures portants. Metodologia de diagnosi. La prospecció. Proves i assaigs: Est. De formigó. Est. De fàbrica. Maons, pedres i morters. Requeriments de seguretat i de durabilitat. Cas pràctic.
 • Tècniques d'intervenció en murs de fàbrica. Avaluació del nivell de risc. Tècniques d'estintolament i reforç de murs de fàbrica.
 • Exercici pràctic: estintolament, càlcul (maçoneria, ceràmica, pedra, etc...).
 • Construcció en tàpia, resistència i càlcul.
 • Programa de càlcul d' elements Finits : SAP.
 • Tècniques d'intervenció en estructures porticades de formigó armat. Avaluació del nivell de risc. Tècniques de reforç. Cas pràctic.
 • Tècniques de pretensat en reparació d’estructures. Cas pràctic.
 • Tècniques d'intervenció en edificis afectats pel foc. Avaluació del nivell de risc. Tècniques de reforç.

Mòdul 3. Intervenció en elements horitzontals. Sostres (64 hores)

 • Anàlisi històrico-constructiu dels sostres dels Edificis del segle XVII al XX.
 • Diagnosi de sostres unidireccionals. Metodologia de diagnosi. La prospecció. Proves i assaigs: Sostres de fusta. Sostres metàl·lics.
 • Sostres de formigó i ceràmics. Requeriments de seguretat i de durabilitat.
 • Sostres de formigó: biguetes, el cas del aluminós. Lesions, avaluació, nivell de risc, tècniques de reforç.
 • Cas pràctic de biguetes de ciment aluminós.
 • Sostres de formigó: jàsseres, reticular i llosa. Lesions, avaluació, nivell de risc, tècniques de reforç. Cas pràctic.
 • Comprovacions de càlcul inicials en situació normal i accidental.
 • Diagnosi, disseny i anàlisi de la Tàpia: Pròtesi d'acer, Reforços actius, Empelts de fusta, Sistema Beta amb barres de fibra, Solucions mixtes fusta-formigó i altres. Comprovacions de càlcul de diversos casos de consolidació i reforç.
 • Sostres de fusta: Anàlisi i valoració de les tipologies. Durabilitat: classes d'ús (o de risc). Patologies xilòfagues. Protecció física (passiva o de disseny). Protecció química (preventiva i curativa). Inspecció: mètodes i aparells d'inspecció. Lesions. Qualitat del material i classes resistents a rehabilitació.
 • Cas pràctic. Habitatge a l' eixample.
 • Sostres ceràmics. Lesions, avaluació, nivell de risc, tècniques de reforç.
 • Cas pràctic. Habitatge a Castelldefels.
 • Sostres metàl·lics. Lesions, avaluació, nivell de risc, tècniques de reforç.
 • Cas pràctic. Estructura Casa Bloc.
 • Càlcul de reforços en acer.
 • Cas pràctic. Reforç EOI TARRAGONA.
 • Càlcul d'apeuament. Càlcul de biguetes de formigó. Cas pràctic.

Mòdul 4. Intervenció en arcs, voltes i cúpules (12 hores)

 • Sistemes d'intervenció en voltes i Marc normatiu actual.
 • Estàtica gràfica i mètode de Wolfe.
 • Mètodes de càlcul numèric.

Mòdul 5. Rehabilitació en façanes i cobertes (48 hores)

 • Tècniques de prospecció i intervenció en cobertes.
 • Tècniques d'intervencions a les façanes: la intervenció en els elements decollants de l'obra grossa.
 • Tècniques constructives i la problemàtica més freqüent de les façanes i les cobertes històriques.
 • Tècniques constructives i la problemàtica més freqüent a les façanes i cobertes modernes. Cas pràctic.
 • Tècniques d'intervenció en les façanes i modernes: casuística de les reparacions que afecten a la seguretat (despreniments, inestabilitat general). Cas pràctic.
 • Humitats de capil·laritat, tècniques i procediments de reparació. Cas pràctic.
 • Tècniques d'intervenció a les façanes: la rehabilitació dels elements continus.
 • Tècniques d'intervenció a les façanes: procediments de neteja dels materials.
 • Cas pràctic. Rehabilitació Torre Plaça Urquinaona.
 • Revestiments continus, pintures, esgrafiats, fusteries, etc...
 • Rehabilitació de l'acústica.
 • Rehabilitació de tancaments i espais. Casos pràctics.

Mòdul 6. Rehabilitació energètica i ambiental: envolupant i instal·lacions (64 hores)

 

 • Sostenibilitat, des de la perspectiva de la rehabilitació. Impacte ambiental dels materials: CSV.
 • Tècniques d'intervenció en les façanes i cobertes modernes. Rehabilitació tèrmica, estanca i sostenibilitat. Cas pràctic.
 • Eficiència ascensors.
 • DB-HE0 DB-HE1: consum i demanda.
 • Eficiència energètica en rehabiltiació: introducció standard Passivhaus en climes atemperats.
 • Metodologia càlcul ponts tèrmics: Programa de càlcul THERM.
 • Rehabilitació d'instal·lacions. Problemàtica del marc normatiu actual CTE. ELECTRICITAT, ICT. RITE, GAS. Cas pràctic.
 • Integració de les instal·lacions en l'edificació.
 • Eficiència energètica.
 • Generació energètica renovables.
 • Pràctiques d'eficiència energètica - CE3X.
 • CTE DB HS3: La ventil·lació en vivendes.

Metodologia i avaluació

Metodologia

En primer lloc, el màster s’impartirà en format híbrid, algunes classes seran presencials i altres seran per videoconferència mitjançant la plataforma zoom. L’alumne podrà decidir si vol seguir les classes de forma presencial o a través de videoconferència.


Combinem la teoria i la pràctica. El professorat trasllada a l’aula, de manera pedagògica, els casos pràctics reals en els quals ha treballat i a partir dels mateixos s’estableixen els procediments teòrics i pràctics.


Treballem amb el campus de què disposa el col·legi www.campusapabcn.cat, en el qual podreu desenvolupar la vostra vida acadèmica, des de connectar-vos a les classes, baixar-vos el material, crear fòrums de debat i/o participar en ells, estar en contacte permanent amb els companys del curs, el professorat i la coordinadora del curs.

Avaluació

Cóm serà l’avaluació? Per a que puguis treure el màxim rendiment de la formació serà necessària una assistència mínima del 80% i la realització del projecte final, que realitzaràs amb altres companys/es. No et preocupis pel projecte doncs el professorat t’ajudarà en tot moment, t’orientarà i et tutoritzarà fins a la presentació final.

Equip docent

José Linares Salido

Director

Arquitecte tècnic col·legiat. Director UO de Rehabilitació i Millora de l’Habitatge de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.

Marc Seguí Pié

Director

Arquitecte. Professor d'ETSAB-UPC. Soci de Seguí Arquitectura, SLP.

Amaya Arizmendi Martínez-Arroyo

Professor

Arquitecta. Estudi propi de Consultoria d'Intal·lacions i Gestió Energètica. Responsable de l'Àrea d'Instal·lacions i Sostenibilitat a la ETSALS.

Jordi Portal Liaño

Professor

Arquitecte. Postgrau en Restauració Arquitectònica. Professor associat al Departament de Tecnologia de l’Arquitectura de la UPC. Soci de Portal-Palluel arquitectes.

Micheel Wassouf

Professor

Arquitecte. Passive House Designer y Building Certifier. Des de 1995 exercint com a arquitecte. Des de 2008, com a director de l’empresa Energiehaus Arquitectos SLP a Barcelona

Antoni Vilanova i Omedas

Professor

Arquitecte. Màster en Patologia, Diagnosi i Tècniques de Rehabilitació i Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic per la Universitat Politència de Catalunya.

Víctor Seguí i Santana

Professor

Doctor Arquitecte. Professor titular del Departament de Construccions Arquitectòniques I, assignat a l'ETSAV-UPC. Soci de Seguí Arquitectura, SLP.

Roger Joan Sauquet Lloch

Professor

Doctor Arquitecte. Professor de Projectes d’Arquitectura ETSAV-UPC, membre del GREC-Bombers

Javier Sanz Prat

Professor

Arquitecte. Arquitecte col·laborador en l'Equip de Restauració de la UPC. Arquitecte a Teules 2001, SL. Professor de l'ETSAB-UPC.

Pere Santamaria i Garcia

Professor

Arquitecte. Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Lluïsa Sànchez Romero

Professor

Arquitecta. Especialista en Instal·lacions i energia en l'edificació. Gerent i Sòcia de JSS Associats, Enginyeria i Arquitectura. Professora Universitària a l'ETSAV-UPC i ETSAB-UPC.

Maite Sainz de la Maza Benet

Professor

Arquitecta autònoma amb despatx propi des de l’any 2000. Cofundadora de Fetdeterra. Assessora acreditada per ACCIO, per al desenvolupament de projectes d’ ECO-INNOVACIÓ i Economía Verda.

Fernando Ramos Galino

Professor

Doctor Arquitecte. Catedràtic ETSAB.

Jaume Prous Martin

Professor

Arquitecte. Professor associat de la UPC

Josep Pratdesaba Fargas

Professor

Arquitecte. Professor del Departament d'Estructures a arquitectura de l'ETSAV, UPC. Consultor d'Estructures i membre de l'equip Fargas Arquictectes FGRM.

Antoni Paricio Casademunt

Professor

Més de 40 anys com a professor del Dep. de Const. Arquitectòniques - UPC. Membre de l'ACE. Té gran experiència en recerca, i és autor de més de 80 articles i documents científics i de diversos llibres.

Carla Planas Rodríguez

Professor

Enginyera industrial. Professora associada del departament d'Enginyeria de la Contrucció (UPC).

Joan R. Blasco i Casanovas

Professor

Arquitecte. Professor Titular d'E.U. a l'ETSAB-UPC, assignat a l'ETSA Vallès. Consultor d'estructures, membre acadèmic de l'ACE.

Belén Onecha Pérez

Professor

Doctora Arquitecte. Professora a l’ETSAB-UPC. Sòcia Fundadora de les societats odarquitectura i EfficientHeritage

Joan Olona Casas

Professor

Doctor en Tecnologia de l’Arquitectura, Arquitecte Tècnic col·legiat i Director Tècnic de OLONACASAS.

Enric Miquel

Professor

Tècnic de DDD, nivell qualificat.

Ramón Mestre Carulla

Professor

Gerent de les empreses REHABILIT i HUMICONTROL.

Jordi Lecha i Blasco

Professor

Arquitecte tècnic col·legiat. ACME.

Manel Iglesias Campos

Professor

Doctor en Conservació-Restauració (UB).Restaurador. Membre GRAPAC-CETEC-Patrimoni (UAB-IQS). Professor de la Secció de Conservació-Restauració. Facultat de Belles Arts (UB).

Xavier Gimferrer Vilaplana

Professor

Arquitecte. Màster en Tecnologia en Arquitectura. Professor associat d'ETSAV-UPC. Col·laboracions amb diferents despatxos en l'àmbit de disseny, anàlisi, i càlcul estructural.

César Díaz Gómez

Professor

Doctor Arquitecte. Catedràtic de Construccions Arquitectòniques ETSAB - UPC

Xavier Delgado Ferrer

Professor

Arquitecte tècnic i Enginyer de l'edificació col·legiat. Màster en Rehabilitació. Màster Project Manager. Cap departament tècnic de projectes i diagnosi.

Còssima Cornadó Bardón

Professor

Doctora Arquitecta. Professora del departament de Construccions Arquitectòniques I a l'ETSAB - UPC.

Anna Casas Portet

Professor

Doctora Arquitecta. Professora ETSAV-UPC.

Robert Brufau Niubo

Professor

Doctor arquitecte. Professor titular de l'ETSAV-UPC. Membre acadèmic de l'ACE.

Joan Lluis Zamora Mestre

Professor

Doctor Arquitecte. Professor titular del Departament de Construccions Arquitectòniques I de la UPC. Membre del Laboratori d'Innovació i Tecnologia a l'Arquitectura.

Propers cursos