Cercar Error
Màster
Màster en Rehabilitació en Edificació (Videoconferència)

Perquè la rehabilitació, amb la diagnosi prèvia, la reparació, restauració i/o eficiència energètica de l’envolupant i instal·lacions, és un dels àmbits que vincula cada vegada més a tots els tècnics relacionats amb el sector de l’edificació.Perquè fent el Màster en Rehabilitació es consolidarà la capacitat de diagnosi i la pràctica de la rehabilitació, millorant els fonaments teòrics i fomentant els coneixements adquirits gràcies al treball en equip, la resolució de casos i el projecte final.Per adquirir les competències per dur a terme un projecte integral de rehabilitació, analitzant i calculant la part estructural, fent una diagnosi acurada de la mà d’especialistes, aportant solucions i propostes d’intervenció i aplicant criteris d’eficiència energètica.

ACTIVITAT JA REALITZADA
Detalls del Màster
Inici
24 de març de 2023
Final
22 de març de 2024
Lloc
Cateb - Barcelona
Horari
divendres, de 16.30 a 19.30 h i dissabtes de 9.30 a 12.30 h
Modalitat
Videoconferència
Hores
400
Preu
6.200€
Preu col·legiats: 3.720€ · + Info

Tens dubtes?

Cateb Building School pot ajudar-te a triar la millor opció formativa.

Telèfon

932 40 20 60

Horari

De dilluns a dijous de 9:00h. a 17:00h. i divendres de 9:00h. a 14:30h

Continguts

Presentació

A qui va dirigit

Professionals i tècnics de l'edificació (arquitectes tècnics, arquitectes, enginyers, enginyers tècnics,...) que vulguin orientar la seva carrera professional a la rehabilitació.

Què aprendràs

Perquè volem que aprenguis a consolidar la capacitat de diagnosi i la pràctica de la
rehabilitació, millorant els fonaments teòrics i fomentant els coneixements
adquirits gràcies al treball en equip, la resolució de casos i el projecte final.

El programa

Mòdul 1. Metodologia i pràctica de la intervenció (44 hores)

 • Lliçó Inaugural
 • Rehabilitació de la Casa Bloc. Premi Ciutat de Barcelona.
 • Rehabilitació de Ca l'Aranyó. Premi Ciutat de Barcelona 2010.
 • Els materials i les tècniques constructives tradicionals.
 • Proves i verificacions en fase d'obra.
 • Casos d'intervenció i paràmetres normatius. La visió del CTE. Cas pràctic.
 • Aspecte General de la diagnosi i intervencions en edificis. Cas pràctic.
 • Criteris de valoració i caracterització.
 • Tècniques de representació de lesions.
 • La maleta del diagnosticador.
 • Cas pràctic. Mètodes portàtils d'anàlisi. (Termografia, Ultrasons, Percussió dinàmica, Anàlisi visual). Intervenció, Consolidació, Restauració i Rehabilitació.

Mòdul 2. Intervenció en estructures portants (formigó + fàbrica) (68 hores)

 • Anàlisi històrico-constructiu dels Edificis S. XIX al XX.
 • Patologia en formigons i fàbriques per causes mecàniques. Lesions per compressió, tracció, torsió i esforç tallant. Lesions per flexió simple, flexotracció, flexocompressió i pandeig. Cas pràctic.
 • Geotècnia i tècniques de recalçament. Lesions per assentaments diferencials en edificis de murs de fàbrica. Lesions per assentaments diferencials en estructures porticades. Cas pràctic.
 • Patologia per falles de fonaments. Lesions per assentaments diferencials en edificis de murs de fàbrica.
 • Lesions per assentaments diferencials en estructures porticades. Cas pràctic.
 • Resistència de materials portants. Cas pràctic.
 • Càlcul i descens de càrregues en paret estructurals.
 • Casos Pràctics - Fabra i Coats , Dipòsit de les aigües, Masia Ca n' Anglada, Casa Boguñà.
 • Diagnosi d'estructures portants. Metodologia de diagnosi. La prospecció. Proves i assaigs: Est. De formigó. Est. De fàbrica. Maons, pedres i morters. Requeriments de seguretat i de durabilitat. Cas pràctic.
 • Tècniques d'intervenció en murs de fàbrica. Avaluació del nivell de risc. Tècniques d'estintolament i reforç de murs de fàbrica.
 • Exercici pràctic: estintolament, càlcul (maçoneria, ceràmica, pedra, etc...).
 • Construcció en tàpia, resistència i càlcul.
 • Programa de càlcul d' elements Finits : SAP.
 • Tècniques d'intervenció en estructures porticades de formigó armat. Avaluació del nivell de risc. Tècniques de reforç. Cas pràctic.
 • Tècniques de pretensat en reparació d’estructures. Cas pràctic.
 • Tècniques d'intervenció en edificis afectats pel foc. Avaluació del nivell de risc. Tècniques de reforç.

Mòdul 3. Intervenció en elements horitzontals. Sostres (64 hores)

 • Anàlisi històrico-constructiu dels sostres dels Edificis del segle XVII al XX.
 • Diagnosi de sostres unidireccionals. Metodologia de diagnosi. La prospecció. Proves i assaigs: Sostres de fusta. Sostres metàl·lics.
 • Sostres de formigó i ceràmics. Requeriments de seguretat i de durabilitat.
 • Sostres de formigó: biguetes, el cas del aluminós. Lesions, avaluació, nivell de risc, tècniques de reforç.
 • Cas pràctic de biguetes de ciment aluminós.
 • Sostres de formigó: jàsseres, reticular i llosa. Lesions, avaluació, nivell de risc, tècniques de reforç. Cas pràctic.
 • Comprovacions de càlcul inicials en situació normal i accidental.
 • Diagnosi, disseny i anàlisi de la Tàpia: Pròtesi d'acer, Reforços actius, Empelts de fusta, Sistema Beta amb barres de fibra, Solucions mixtes fusta-formigó i altres. Comprovacions de càlcul de diversos casos de consolidació i reforç.
 • Sostres de fusta: Anàlisi i valoració de les tipologies. Durabilitat: classes d'ús (o de risc). Patologies xilòfagues. Protecció física (passiva o de disseny). Protecció química (preventiva i curativa). Inspecció: mètodes i aparells d'inspecció. Lesions. Qualitat del material i classes resistents a rehabilitació.
 • Cas pràctic. Habitatge a l' eixample.
 • Sostres ceràmics. Lesions, avaluació, nivell de risc, tècniques de reforç.
 • Cas pràctic. Habitatge a Castelldefels.
 • Sostres metàl·lics. Lesions, avaluació, nivell de risc, tècniques de reforç.
 • Cas pràctic. Estructura Casa Bloc.
 • Càlcul de reforços en acer.
 • Cas pràctic. Reforç EOI TARRAGONA.
 • Càlcul d'apeuament. Càlcul de biguetes de formigó. Cas pràctic.

Mòdul 4. Intervenció en arcs, voltes i cúpules (12 hores)

 • Sistemes d'intervenció en voltes i Marc normatiu actual.
 • Estàtica gràfica i mètode de Wolfe.
 • Mètodes de càlcul numèric.

Mòdul 5. Rehabilitació en façanes i cobertes (48 hores)

 • Tècniques de prospecció i intervenció en cobertes.
 • Tècniques d'intervencions a les façanes: la intervenció en els elements decollants de l'obra grossa.
 • Tècniques constructives i la problemàtica més freqüent de les façanes i les cobertes històriques.
 • Tècniques constructives i la problemàtica més freqüent a les façanes i cobertes modernes. Cas pràctic.
 • Tècniques d'intervenció en les façanes i modernes: casuística de les reparacions que afecten a la seguretat (despreniments, inestabilitat general). Cas pràctic.
 • Humitats de capil·laritat, tècniques i procediments de reparació. Cas pràctic.
 • Tècniques d'intervenció a les façanes: la rehabilitació dels elements continus.
 • Tècniques d'intervenció a les façanes: procediments de neteja dels materials.
 • Cas pràctic. Rehabilitació Torre Plaça Urquinaona.
 • Revestiments continus, pintures, esgrafiats, fusteries, etc...
 • Rehabilitació de l'acústica.
 • Rehabilitació de tancaments i espais. Casos pràctics.

Mòdul 6. Rehabilitació energètica i ambiental: envolupant i instal·lacions (64 hores)

 

 • Sostenibilitat, des de la perspectiva de la rehabilitació. Impacte ambiental dels materials: CSV.
 • Tècniques d'intervenció en les façanes i cobertes modernes. Rehabilitació tèrmica, estanca i sostenibilitat. Cas pràctic.
 • Eficiència ascensors.
 • DB-HE0 DB-HE1: consum i demanda.
 • Eficiència energètica en rehabiltiació: introducció standard Passivhaus en climes atemperats.
 • Metodologia càlcul ponts tèrmics: Programa de càlcul THERM.
 • Rehabilitació d'instal·lacions. Problemàtica del marc normatiu actual CTE. ELECTRICITAT, ICT. RITE, GAS. Cas pràctic.
 • Integració de les instal·lacions en l'edificació.
 • Eficiència energètica.
 • Generació energètica renovables.
 • Pràctiques d'eficiència energètica - CE3X.
 • CTE DB HS3: La ventil·lació en vivendes.

Metodologia i avaluació

Metodologia

En primer lloc, el màster s’impartirà en format híbrid, algunes classes seran presencials i altres seran per videoconferència mitjançant la plataforma zoom. L’alumne podrà decidir si vol seguir les classes de forma presencial o a través de videoconferència.


Combinem la teoria i la pràctica. El professorat trasllada a l’aula, de manera pedagògica, els casos pràctics reals en els quals ha treballat i a partir dels mateixos s’estableixen els procediments teòrics i pràctics.


Treballem amb el campus de què disposa el col·legi www.campusapabcn.cat, en el qual podreu desenvolupar la vostra vida acadèmica, des de connectar-vos a les classes, baixar-vos el material, crear fòrums de debat i/o participar en ells, estar en contacte permanent amb els companys del curs, el professorat i la coordinadora del curs.

Avaluació

Cóm serà l’avaluació? Per a que puguis treure el màxim rendiment de la formació serà necessària una assistència mínima del 80% i la realització del projecte final, que realitzaràs amb altres companys/es. No et preocupis pel projecte doncs el professorat t’ajudarà en tot moment, t’orientarà i et tutoritzarà fins a la presentació final.

Equip docent

Amaya Arizmendi Martínez-Arroyo

Professor

Arquitecta. Estudi propi de Consultoria d'Intal·lacions i Gestió Energètica. Responsable de l'Àrea d'Instal·lacions i Sostenibilitat a la ETSALS.

Joan R. Blasco i Casanovas

Professor

Arquitecte. Professor Titular d'E.U. a l'ETSAB-UPC, assignat a l'ETSA Vallès. Consultor d'estructures, membre acadèmic de l'ACE.

Robert Brufau Niubo

Professor

Doctor arquitecte. Professor titular de l'ETSAV-UPC. Membre acadèmic de l'ACE.

Anna Casas Portet

Professor

Doctora Arquitecta. Professora ETSAV-UPC.

Còssima Cornadó Bardón

Professor

Doctora Arquitecta. Professora del departament de Construccions Arquitectòniques I a l'ETSAB - UPC.

Xavier Delgado Ferrer

Professor

Arquitecte tècnic i Enginyer de l'edificació col·legiat. Màster en Rehabilitació. Màster Project Manager. Cap departament tècnic de projectes i diagnosi.

César Díaz Gómez

Professor

Doctor Arquitecte. Catedràtic de Construccions Arquitectòniques ETSAB - UPC

Xavier Gimferrer Vilaplana

Professor

Arquitecte. Màster en Tecnologia en Arquitectura. Professor associat d'ETSAV-UPC. Col·laboracions amb diferents despatxos en l'àmbit de disseny, anàlisi, i càlcul estructural.

Manel Iglesias Campos

Professor

Doctor en Conservació-Restauració (UB).Restaurador. Membre GRAPAC-CETEC-Patrimoni (UAB-IQS). Professor de la Secció de Conservació-Restauració. Facultat de Belles Arts (UB).

Jordi Lecha i Blasco

Professor

Arquitecte tècnic col·legiat. ACME.

José Linares Salido

Professor

Arquitecte tècnic col·legiat. Director UO de Rehabilitació i Millora de l’Habitatge de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.

Fructuós Mañá Reixach

Professor

Doctor Arquitecte. Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Ramón Mestre Carulla

Professor

Gerent de les empreses REHABILIT i HUMICONTROL.

Enric Miquel

Professor

Tècnic de DDD, nivell qualificat.

Joan Olona Casas

Professor

Doctor en Tecnologia de l’Arquitectura, Arquitecte Tècnic col·legiat i Director Tècnic de OLONACASAS.

Belén Onecha Pérez

Professor

Doctora Arquitecte. Professora a l’ETSAB-UPC. Sòcia Fundadora de les societats odarquitectura i EfficientHeritage

Antoni Paricio Casademunt

Professor

Més de 20 anys com a professor del Dep. de Const. Arquitectòniques - UPC. Membre de l'ACE. Té gran experiència en recerca, i és autor de més de 80 articles i documents científics i de diversos llibres.

Carla Planas Rodríguez

Professor

Enginyera industrial. Professora associada del departament d'Enginyeria de la Contrucció (UPC).

Jordi Portal Liaño

Professor

Arquitecte. Postgrau en Restauració Arquitectònica. Professor associat al Departament de Tecnologia de l’Arquitectura de la UPC. Soci de Portal-Palluel arquitectes.

Josep Pratdesaba Fargas

Professor

Arquitecte. Professor del Departament d'Estructures a arquitectura de l'ETSAV, UPC. Consultor d'Estructures i membre de l'equip Fargas Arquictectes FGRM.

Jaume Prous Martin

Professor

Arquitecte. Professor associat de la UPC

Fernando Ramos Galino

Professor

Doctor Arquitecte. Catedràtic ETSAB.

Maite Sainz de la Maza Benet

Professor

Arquitecta autònoma amb despatx propi des de l’any 2000. Cofundadora de Fetdeterra. Assessora acreditada per ACCIO, per al desenvolupament de projectes d’ ECO-INNOVACIÓ i Economía Verda.

Lluïsa Sànchez Romero

Professor

Arquitecta. Especialista en Instal·lacions i energia en l'edificació. Gerent i Sòcia de JSS Associats, Enginyeria i Arquitectura. Professora Universitària a l'ETSAV-UPC i ETSAB-UPC.

Pere Santamaria i Garcia

Professor

Arquitecte. Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Javier Sanz Prat

Professor

Arquitecte. Arquitecte col·laborador en l'Equip de Restauració de la UPC. Arquitecte a Teules 2001, SL. Professor de l'ETSAB-UPC.

Roger Joan Sauquet Lloch

Professor

Doctor Arquitecte. Professor de Projectes d’Arquitectura ETSAV-UPC, membre del GREC-Bombers

Víctor Seguí i Santana

Professor

Doctor Arquitecte. Professor titular del Departament de Construccions Arquitectòniques I, assignat a l'ETSAV-UPC. Soci de Seguí Arquitectura, SLP.

Marc Seguí Pié

Professor

Arquitecte. Professor d'ETSAB-UPC. Soci de Seguí Arquitectura, SLP.

Antoni Vilanova i Omedas

Professor

Arquitecte. Màster en Patologia, Diagnosi i Tècniques de Rehabilitació i Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic per la Universitat Politència de Catalunya.

Micheel Wassouf

Professor

Arquitecte. Passive House Designer y Building Certifier. Des de 1995 exercint com a arquitecte. Des de 2008, com a director de l’empresa Energiehaus Arquitectos SLP a Barcelona

Joan Lluis Zamora Mestre

Professor

Doctor Arquitecte. Professor titular del Departament de Construccions Arquitectòniques I de la UPC. Membre del Laboratori d'Innovació i Tecnologia a l'Arquitectura.

Propers cursos