Cercar Error
Postgrau
Postgrau en Diagnosi i reparació estructural (Videoconferència)

La rehabilitació i el seus diferents nivells, diagnosi prèvia, reparació i/o restauració esdevé un dels àmbits de treball i recerca que a tots els tècnics relacionats amb el sector de l’edificació vincula d’una manera cada vegada més important. El sector demana especialistes que, en l’àmbit de diagnosi i revisions periòdiques regulades per llei, disposin de coneixements específics sobre les maneres de construir tradicionals i en desús i les tècniques d’intervenció en cadascuna d’elles.

Detalls del Postgrau
Inici
12 de maig de 2023
Final
17 de novembre de 2023
Lloc
Cateb - Barcelona
Horari
divendres, de 16.30 a 19.30 h i dissabtes de 9.30 a 12.30 h
Modalitat
Presencial
Hores
180
Preu
2.880€
Preu col·legiats: 1.728€ · + Info

Tens dubtes?

Cateb Building School pot ajudar-te a triar la millor opció formativa.

Telèfon

932 40 20 60

Horari

De dilluns a dijous de 9:00h. a 17:00h. i divendres de 9:00h. a 14:30h

Continguts
Postgrau en Diagnosi i reparació estructural (Videoconferència)

A qui va dirigit

Aquest postgrau està adreçat a tècnics que vulguin dedicar-se a la rehabilitació estructural.

Què aprendràs

Assolir els coneixements i la metodologia per fer una diagnosi i reparació estructural, a partir del coneixement de la metodologia d’intervenció, de les principals tipologies de patologies en façanes i cobertes i de les tècniques de rehabilitació energètica en les instal·lacions.

El programa

Mòdul 1. Intervenció en estructures portants (formigó + fàbrica) (68 h.)

 • Anàlisi històrico-constructiu dels Edificis S. XIX al XX.
 • Patologia en formigons i fàbriques per causes mecàniques. Lesions per compressió, tracció, torsió i esforç tallant. Lesions per flexió simple, flexotracció, flexocompressió i pandeig. Cas pràctic.
 • Geotècnia i tècniques de recalçament. Lesions per assentaments diferencials en edificis de murs de fàbrica. Lesions per assentaments diferencials en estructures porticades. Cas pràctic.
 • Patologia per falles de fonaments. Lesions per assentaments diferencials en edificis de murs de fàbrica.
  Lesions per assentaments diferencials en estructures porticades. Cas pràctic.
 • Resistència de materials portants. Cas pràctic.
 • Càlcul i descens de càrregues en paret estructurals.
 • Casos Pràctics - Fabra i Coats , Dipòsit de les aigües, Masia Ca n' Anglada, Casa Boguñà.
 • Diagnosi d'estructures portants. Metodologia de diagnosi. La prospecció. Proves i assaigs: Est. De formigó. Est. De fàbrica. Maons, pedres i morters. Requeriments de seguretat i de durabilitat. Cas pràctic.
 • Tècniques d'intervenció en murs de fàbrica. Avaluació del nivell de risc. Tècniques d'estintolament i reforç de murs de fàbrica.
 • Exercici pràctic: estintolament, càlcul (maçoneria, ceràmica, pedra, etc...).
 • Construcció en tàpia, resistència i càlcul.
 • Programa de càlcul d' elements Finits : SAP.
 • Tècniques d'intervenció en estructures porticades de formigó armat. Avaluació del nivell de risc. Tècniques de reforç. Cas pràctic.
 • Tècniques de pretensat en reparació d’estructures. Cas pràctic.
 • Tècniques d'intervenció en edificis afectats pel foc. Avaluació del nivell de risc. Tècniques de reforç. 

 

Mòdul 2. Intervenció en elements horitzontals. Sostres (64 h.)

 • Anàlisi històrico-constructiu dels sostres dels Edificis del segle XVII al XX.
 • Diagnosi de sostres unidireccionals. Metodologia de diagnosi. La prospecció. Proves i assaigs: Sostres de fusta. Sostres metàl·lics. Sostres de formigó i ceràmics. Requeriments de seguretat i de durabilitat.
 • Sostres de formigó: biguetes, el cas del aluminós. Lesions, avaluació, nivell de risc, tècniques de reforç.
 • Cas pràctic de biguetes de ciment aluminós.
 • Sostres de formigó: jàsseres, reticular i llosa. Lesions, avaluació, nivell de risc, tècniques de reforç. Cas pràctic.
 • Comprovacions de càlcul inicials en situació normal i accidental.
 • Diagnosi, disseny i anàlisi de la Teràpia:  Pròtesi d'acer, Reforços actius, Empelts de fusta, Sistema Beta amb barres de fibra, Solucions mixtes fusta-formigó i altres. Comprovacions de càlcul de diversos casos de consolidació i reforç.
 • Sostres de fusta: Anàlisi i valoració de les tipologies. Durabilitat: classes d'ús (o de risc). Patologies xilòfagues. Protecció física (passiva o de disseny). Protecció química (preventiva i curativa). Inspecció: mètodes i aparells d'inspecció. Lesions. Qualitat del material i classes resistents a rehabilitació.
 • Cas pràctic. Habitatge a l' eixample.
 • Sostres ceràmics. Lesions, avaluació, nivell de risc, tècniques de reforç.
  Cas pràctic. Habitatge a Castelldefels.
 • Sostres metàl·lics. Lesions, avaluació, nivell de risc, tècniques de reforç.
 • Cas pràctic. Estructura Casa Bloc.
 • Càlcul de reforços en acer.
 • Cas pràctic. Reforç EOI TARRAGONA.
 • Càlcul d'apeuament. Càlcul de biguetes de formigó. Cas pràctic. 

 

Mòdul 3. Intervenció en arcs, voltes i cúpules (12 h.)

 • Sistemes d'intervenció en voltes i Marc normatiu actual.
 • Estàtica gràfica i mètode de Wolfe.
 • Mètodes de càlcul numèric. 

Metodologia i avaluació

Metodologia

Aquest postgrau es realitzarà mitjançant VIDEOCONFERÈNCIA. Les classes es faran en viu, en l'horari establert del postgrau. Les classes es seguiran en viu. Els alumnes podran interactuar entre ells i amb el professorat.


Amb caràcter general les sessions estant dirigides per professors i directius d’empreses del sector de la rehabilitació amb gran experiència professional que, permeten transmetre els coneixements més actuals, potencien i motiven l’intercanvi d’experiències a l’aula.


Finalment, per tal de poder entendre les problemàtiques del conjunt dels agents, es desenvolupen dos tipus de jornades i activitats paral·leles al postgrau: • Visites d’obres de rehabilitació.

 • Sessions tècniques d’industrials.

Avaluació

Mitjançant la realització d’un projecte basat en els mòduls impartits, l’alumne ha de demostrar els coneixements i habilitats adquirits durant el curs.


Per a la realització del projecte, l’alumne tindrà el suport d’un tutor.


És condició necessària per superar el Postgrau en Diagnosi i Reparació Estructural, l'assistència a un 80% de les classes i presentar i aprovar el Projecte final de Postgrau.

Equip docent

Especialistes en rehabilitació, amb àmplia experiència professional.

Joan R. Blasco i Casanovas

Professor

Arquitecte. Professor Titular d'E.U. a l'ETSAB-UPC, assignat a l'ETSA Vallès. Consultor d'estructures, membre acadèmic de l'ACE.

Robert Brufau Niubo

Professor

Doctor arquitecte. Professor titular de l'ETSAV-UPC. Membre acadèmic de l'ACE.

Còssima Cornadó Bardón

Professor

Doctora Arquitecta. Professora del departament de Construccions Arquitectòniques I a l'ETSAB - UPC.

Xavier Delgado Ferrer

Professor

Arquitecte tècnic i Enginyer de l'edificació col·legiat. Màster en Rehabilitació. Màster Project Manager. Cap departament tècnic de projectes i diagnosi.

Xavier Gimferrer Vilaplana

Professor

Arquitecte. Màster en Tecnologia en Arquitectura. Professor associat d'ETSAV-UPC. Col·laboracions amb diferents despatxos en l'àmbit de disseny, anàlisi, i càlcul estructural.

José Linares Salido

Professor

Arquitecte tècnic col·legiat. Director UO de Rehabilitació i Millora de l’Habitatge de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.

José Linares Salido

Professor

Arquitecte tècnic col·legiat. Director UO de Rehabilitació i Millora de l’Habitatge de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya.

Fructuós Mañá Reixach

Professor

Doctor Arquitecte. Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Joan Olona Casas

Professor

Doctor en Tecnologia de l’Arquitectura, Arquitecte Tècnic col·legiat i Director Tècnic de OLONACASAS.

Antoni Paricio Casademunt

Professor

Més de 20 anys com a professor del Dep. de Const. Arquitectòniques - UPC. Membre de l'ACE. Té gran experiència en recerca, i és autor de més de 80 articles i documents científics i de diversos llibres.

Josep Pratdesaba Fargas

Professor

Arquitecte. Professor del Departament d'Estructures a arquitectura de l'ETSAV, UPC. Consultor d'Estructures i membre de l'equip Fargas Arquictectes FGRM.

Fernando Ramos Galino

Professor

Doctor Arquitecte. Catedràtic ETSAB.

Maite Sainz de la Maza Benet

Professor

Arquitecta autònoma amb despatx propi des de l’any 2000. Cofundadora de Fetdeterra. Assessora acreditada per ACCIO, per al desenvolupament de projectes d’ ECO-INNOVACIÓ i Economía Verda.

Javier Sanz Prat

Professor

Arquitecte. Arquitecte col·laborador en l'Equip de Restauració de la UPC. Arquitecte a Teules 2001, SL. Professor de l'ETSAB-UPC.

Roger Joan Sauquet Lloch

Professor

Doctor Arquitecte. Professor de Projectes d’Arquitectura ETSAV-UPC, membre del GREC-Bombers

Víctor Seguí i Santana

Professor

Doctor Arquitecte. Professor titular del Departament de Construccions Arquitectòniques I, assignat a l'ETSAV-UPC. Soci de Seguí Arquitectura, SLP.

Marc Seguí Pié

Professor

Arquitecte. Professor d'ETSAB-UPC. Soci de Seguí Arquitectura, SLP.

Marc Seguí Pié

Professor

Arquitecte. Professor d'ETSAB-UPC. Soci de Seguí Arquitectura, SLP.

Propers cursos