Cercar Error
GUIA DE TREBALLS PROFESSIONALS
Definició de treballs professionals
Aquesta guía inclou la definició dels treballs professionals que els teus clients et poden encarregar

Treballs d’obra

Direcció d’obra + Direcció d’Execució (inclou Programa de Control de Qualitat) El tècnic o tècnics competents designats per el promotor, encarregats de la direcció i control de l’execució de l’obra, en intervencions a edificis, en obres fora de l’àmbit de l’Edificació segons el que indica l’article 2 de la LOE, i en les que l’arquitecte Tècnic és competent per realizar com a Tècnic únic la doble funció de Direcció de l’obra i de Direcció d’Execució de l’obra.
Direccio d’Execució d’obra (DEO) (inclou Programa de Control de Qualitat) El director d’execució de l’obra DEO és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l’execució material de l’obra i de controlar qualitativament i quantitativa la construcció i la qualitat del que s’edifica. Es defineix a l’article 13 de la LOE – Ley 38/1999.
Direcció d’obra (DO) El director d’obra DO és l’agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbantístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, el permís d’obres i altres autoritzacions preceptives, així com les condicions del contracte, amb l’objecte de garantir la seva adequació al projecte.

Es defineix a l’article 12 de la LOE – Llei 38/1999.

Col·laboració Tècnica en el Programa de Control de Qualitat (CQ) Durant l’obra, el director de l’execució de l’obra DEO controlarà l’execució de cada unitat d’obra (recepció, execució i obra acabada) per comprovar la seva conformitat d’acord amb l’indicat al projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa.

Es defineix a l’apartat 7.3 de la Part I del CTE – RD 314/2006.

Permanència en obra El tècnic declara que assumeix la seva permanència a peu dobra durant tota l’execució dels treballs (habitual en enderrocs, moviments de terres, muntatges o desmuntatges de mitjans auxiliars, intervencions estructurals, entre altres).
Direcció Facultativa El tècnic o tècnics competents designats per el promotor, encarregats de la direcció i control de l’execució de l’obra, en obres de construcció que no són d’edificació i, per tant, no regulades per la LOE i en les que no es requereix la doble direcció de DO+DEO.

Treballs de seguretat

Estudi de Seguretat i Salut És el conjunt de treballs necessaris per a elaborar un document coherent amb el projecte, que formant-ne part i a partir de tots els elements projectats i d’unes hipòtesis d’execució (inclosos els previsibles treballs posteriors), conté les mesures de prevenció i protecció tècnica necessàries per a la realització de l’obra en condicions de seguretat i salut. Està format per: memòria descriptiva, plec de condicions, plànols, amidaments, pressupost així com les previsions i informacions pels previsibles treballs posteriors (Guia Tècnica del RD 1627).
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Treballs professionals per a la redacció i descripció per precisar les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra, que ha de ser suficientment detallat per permetre elaborar el pla de seguretat i salut.També és convenient, a criteri del redactor de l’estudi, incloure-hi documentació gràfica complementària (Guia Tècnica del RD 1627).
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució Funció d’un Tècnic/a competent designat/da pel promotor per coordinar, durant la fase d’execució de l’obra, l’aplicació dels principis generals de prevenció de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) i de totes les altres funcions descrites en l’art. 9 del RD 1627/1997.
Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte Funció d’un Tècnic/a competent designat/da pel promotor per elaborar o fer que s’elabori l’estudi de seguretat y salut o l’estudi bàsic així com per coordinar, durant la fase del projecte d’obra, l’aplicació dels principis generals de prevenció de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) i d’allò contingut en l’estudi de seguretat i salut o l’estudi bàsic.
Col·laboració tècnica en el Pla de seguretat És el treball de col·laboració i assessorament Tècnic al Contractista, que és qui elaborarà el Pla de Seguretat d’una obra d’acord al definit al RD 1627/97. El Constractista el realitzarà en base a l’Estudi de Seguretat i Salut o a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, on s’analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions de Seguretat i Salut establertes en els mateixos, en funció del sistema d’execució propi de cada contractista. Ha d’incloure les propostes de mesures alternatives de prevenció del contractista amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos a l’ESS o EBSS. En tot el seu contingut ha de referir-se a l’obra que s’ha d’executar de manera específica. Si hi ha més d’un contractista, cada un haurà d’elaborar el PSS corresponent a la seva intervenció a l’obra. Es defineix a l’article 7 del RD1627/97. Només el Constractista pot ser l’autor del Pla i asumir-ne l’elaboració i contingut.

Projectes i Documentació Tècnica

Documentació Tècnica És el document mitjançant el qual es defineixen i determinen les exigències tècniques i urbanístiques d’obres que no requereixen de projecte Tècnic d’acord al definit a l’article 33 del Decret 64/2014 del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística. A efeces del Visat, el contingut haurà d’incloure, com a mínim, una memòria, documentació gràfica i un pressupost resumit per capítols.
Projecte tècnic Conjunt de documents, mitjançant els quals es defineixen i determinen les exigències tècniques i urbanístiques de les obres i es justifiquen tècnicament les solucions proposades, d’acord amb les especificacions d’aquestes, en aquelles obres que inclouen actuacions fora dfe l’àmbit d’aplicació de la LOE Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació. A efectes del Visat, complirà amb l’estructura mínima següent: memòria, plec de condicions, documentació gràfica, amidaments i pressupost.
Projecte bàsic Definirà les característiques generals de l’obra. El seu contingut serà el suficient per obtenir la llicència municipal d’obres, o altres autoritzacions administratives, però insuficient per iniciar la construcció de l’edifici. El contingut haurà de complir amb el que s’estableix a l’Annex I – Part I del CTE.
Projecte executiu Desenvoluparà el Projecte Bàsic i definirà totalment l’obra, sense que es puguin reduir les prestacions establertes en el Projecte Bàsic, ni es puguin alterar els usos o condicions sota les quals s’ha atorgat la llicència d’obres, o altres autoritzacions administratives. Aquest inclourà els projectes parcials o altres documents tècnics, que puguin desenvolupar-lo o completar-lo, els quals s’afegiràn com a documents diferenciats sota la coordinació del projectista. A efectes del Visat només es podrà validar si prèviament s’ha visat un projecte bàsic. El contingut haurà de complir amb el que s’estableix a l’Annex I – Part I del CTE.
Projecte bàsic + executiu Document que compleix amb els requisits del projecte bàsic i del projecte executiu.
Projecte parcial Projecte que desenvolupa o completa el projecte en aspectes concrets referents a tecnologies específiques o instalacions de l’edifici. El seu contingut serà el necessari per a l’execució de les obres que contempla. S’inclou dins del projecte com a document diferenciat sota la coordinació del projectista. El seu contingut haurà de complir amb el que s’estableix a l’Annex I – Part I del CTE, adaptat a l’abast dels aspectes concrets que desenvolupa.
As-Built Documentació on s’indiquen tots els canvis, solucions constructives, passos d’instal·lacions reals realitzades a la obra. Aquesta documentació poden ser els plànols de finalització de la obra on es puguin veure les modificacions que s’han fet respecte el projecte inicial.