Cercar Error
Vull col·legiar-me
Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació Barcelona 2022-2023

Objecte: Impulsar la implantació i generalització del Llibre d’edifici existent per a la rehabilitació, mitjançant una subvenció que cobreixi part de les despeses d’honoraris professionals, així com projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis amb el propòsit d’activar la demanda d’una rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis

Destinataris: Propietaris o  usufructuaris ; Comunitats de propietaris ; Administracions públiques i/o organismes propietaris d’edificis ; Propietaris agrupats (art. 396 Codi Civil) ; Cooperatives de propietaris
Els destinataris podran cedir el cobrament dels ajuts a l’agent rehabilitador o gestor de la rehabilitació (article 8.3 del RD 853/2001)

Terminis: Del 28 de juny de 2022 fins al 30 de juny de 2023 o quan s’esgoti el pressupost disponible

Bases: Articles 50 al 58 del RD 853/2021 ConvocatòriaArticle 10 + Annex 3 de l’anunci de la convocatòria​​​

Requisits:

  • Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE), segons model normalitzat per l’AHC, d’acord amb la normativa vigent.
Edificis objecte de la rehabilitació ​
Projecte o memòria – Estudi de gestió de residus on el 70% dels residus (en pes) seran per la rehabilitació, reciclatge i recuperació d’altres materials. Els operadors han de limitar la generació de residus segons el protocol de residus de la UE
Circularitat en el disseny i construcció dels edificis Demostrar segons l’ISO 20887 i altres, la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis
Edificis finalitzats abans de l’any 2000 (acreditat amb escriptura, nota simple registral o consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals) ​
Ús residencial d’habitatge ≥50% de la superfície sobre rasant, exclosa PB i inferiors amb altres usos compatibles (acreditat amb escriptura, nota simple registral o consulta descriptiva i gràfica de les dades cadastrals)

 

Actuacions subvencionables

  • Elaboració del llibre de l’edifici existent d’acord amb el punt 2.3 de l’annex 3 de l’anunci de la convocatòria
  • Redacció de projectes de rehabilitació (segons les característiques del programa específic) segons el punt 3 de l’annex 3 de  l’anunci de la convocatòria​.

Quantia dels ajuts

Llibre de l’edifici Quantia Quantia màxima
Habitatges unifamiliars i plurifamiliars fins a 20 habitatges 700 € + 60 €/habitatge
1.900 €
Habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges 1.100 € + 40 €/habitatge 3.500 €
No s’aplicarà la possibilitat d’incrementar l’ajuda per no disposar de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) prevista al darrer paràgraf de l’article 53.1 del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre.​
Projectes de rehabilitació Quantia Quantia màxima
Habitatges unifamiliars i plurifamiliars fins a 20 habitatges 4.000 € + 700 €/habitatge 18.000 €
Habitatges plurifamiliars de més de 20 habitatges 12.000 € + 300 €/habitatge 30.000 €

​La quantia de l’ajuda no podrà superar en cap cas el cost total, exclosos els impostos.

Observacions amb la sol·licitud

  • Les actuacions objecte d’ajuda seran seleccionades per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds corresponents fins a l’esgotament dels fons.
  • L’administració té un termini màxim de 3 mesos per resoldre i notificar la resolució. Si no es rep la resolució, es considera desestimada.

 

Compatibilitat
Subvencions compatibles amb qualsevol altre ajut públic per al mateix objecte, sempre que no se superi el cost total de les intervencions i que els altres ajuts ho permetin.
Compatible amb els ajuts del programa 1 de barris, el programa 3 d’edificis i el programa 4 d’habitatges.​