Cercar Error
Vull col·legiar-me
Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’habitatges a Barcelona 2022-2023

Objecte: Finançament d’actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges, siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

Destinataris: Propietaris, usufructuaris o llogaters ; administracions públiques i/o organismes propietaris d’edificis.

Els destinataris podran cedir el cobrament dels ajuts a l’agent rehabilitador o gestor de la rehabilitació (article 8.3 del RD 853/2001)

Terminis: Del 28 de juny de 2022 fins al 30 de juny de 2023 o quan s’esgoti el pressupost disponible

Bases: Articles 40 al 49 del RD 853/2021 ConvocatòriaArticle 9 + Annex 2 de l’anunci de la convocatòria

​Requisits:

  • Cal acreditar la residència habitual i permanent en el moment de la sol·licitud d’ajuts (acreditació amb el certificat d’empadronament)

Actuacions subvencionables

  • Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 7%.
  • Reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%​
  • Actuacions sobre els elements que componen l’envolupant tèrmica, per adequar les seves característiques amb els valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire, quan escaigui, establerts en la taula 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE-DB-HE1

Quantia dels ajuts

Actuacions per habitatge

Cost mínim de l’actuació % Import de la subvenció Topall de l’ajut
≥ 1.000 € 40% del cost de la intervenció 3.000 €

 

Si l’estalvi de consum d’energia primària no renovable o de demanda global de calefacció i refrigeració, finalment obtingut per comparació entre els certificats d’eficiència energètica de l’edifici abans i després de l’actuació, realitzats tots dos amb el mateix programa reconegut de certificació, és inferior al que s’estableix en l’article 43 del RD 853/2021, o no es compleixi qualsevol altra exigència de les establertes en aquest reial decret, l’ajuda seria revocada.

En els casos d’edificis ubicats en zones acústicament tensionades segons el “Pla de mesures contra la contaminació acústica 2022-2030” de la ciutat de Barcelona, podrà incrementar-se la quantia màxima de l’ajuda en 500 € per habitatge

Observacions amb la sol·licitud

  • Les actuacions objecte d’ajuda seran seleccionades per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds corresponents fins a l’esgotament dels fons.
  • L’administració té un termini màxim de 3 mesos per resoldre i notificar la resolució. Si no es rep la resolució, es considera desestimada.

Terminis per executar les obres

  • 12 mesos des de la data de concessió de l’ajut
  • Les obres sempre han d’estar finalitzades abans del 30 de juny de 2026

 

Compatibilitat
Subvencions compatibles amb qualsevol altre ajut públic per al mateix objecte, sempre que no se superi el cost total de les intervencions i que els altres ajuts ho permetin.
Compatible amb els ajuts del programa 1 de barris o el programa 3 d’edificis sempre que quedi acreditat que no se subvenciona el mateix cost.

Per tramitar els ajuts​, l’heu de fer a la pàgina del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona