Cercar Error
Visats Consells del visat

Consell 20. Projecte Tècnic vs. Documentació Tècnica

No presentar la documentació adequada segons el tipus d’intervenció, pot comportar requeriments administratius per part de l’Ajuntament, amb la consegüent ampliació del termini de resolució del tràmit, així com una possible responsabilitat civil.

La dada

Una de les qüestions que ens podem plantejar a l’hora de preparar la documentació d’un encàrrec, és quin tipus de document hem de presentar, en funció de les obres a executar.

En aquelles obres que queden fora de l’àmbit d’aplicació de l’article 2 de la Legislació sobre Ordenació de l’Edificació (LOE), es pot redactar un “Projecte Tècnic” o una “Documentació Tècnica”.

En el cas de què l’obra estigui inclosa dins de l’àmbit d’aplicació del CTE, aquest determina, a la Part I el contingut d’un “Projecte Bàsic” (el qual serà suficient per a sol·licitar la llicència municipal d’obres, les concessions o altres autoritzacions administratives, però insuficient per a iniciar les obres) i el contingut d’un “Projecte Executiu” (necessari per a la realització de les obres i el permís d’obres corresponent).

Recorda

És el Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), a l’article 33, on es defineixen les obres que requereixen “Projecte Tècnic”.

 1. Les sol·licituds de llicència urbanística requereixen projecte tècnic d’obres quan fan referència al procés de l’edificació comprès en l’àmbit d’aplicació de la legislació sobre ordenació de l’edificació (LOE).
 2. A més dels supòsits a què fa referència la legislació sobre ordenació de l’edificació, també requereixen projecte tècnic les sol·licituds de llicència urbanística que facin referència a altres supòsits d’implantació d’obres o d’ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin
  • Els fonaments o els elements estructurals
  • El volum o les superfícies construïdes
  • L’ús urbanístic
  • El nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent
  • Elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística

En els casos en què l’obra no quedi inclosa en cap dels supòsits anteriors, es podrà presentar una “Documentació tècnica”.

L’avís

No presentar la documentació adequada segons el tipus d’intervenció, pot comportar requeriments administratius per part de l’Ajuntament, amb la consegüent ampliació del termini de resolució del tràmit, així com una possible responsabilitat civil.

La solució

Visa i assegura’t de presentar a l’Ajuntament la documentació amb l’estructura i el contingut formal que correspon, segons el tipus d’intervenció.

s

PUBLICITAT