Cercar Error
El bon exercici de la professió
El Codi deontològic
L’arquitectura tècnica, una professió responsable que procura l’excel·lència professional en benefici de la societat

El Codi deontològic i de bones pràctiques de l’arquitectura tècnica

El codi regula les normes deontològiques relatives a l’exercici professional i al règim disciplinari comunes a la professió.

Com a compendi de recomanacions de bones pràctiques per al bon exercici, el seu objectiu és el de promoure l’excel·lència, la qualitat, l’ètica, l’honestedat i la responsabilitat en l’actuació professional, vetllant pels drets dels destinataris dels serveis professionals i de la societat en general, i per la dignitat i el prestigi de la professió.

És imprescindible que els professionals de l’arquitectura tècnica i les societats professionals que exerceixen la professió a Catalunya coneguin aquest Codi deontològic.

Impulsat pel Consell de Col·legis de Catalunya de l’Arquitectura Tècnica, el codi deontològic defineix les conductes professionals recomanables per al bon exercici de la professió.

Activitat deontològica del Cateb

En compliment de les funcions públiques que els col·legis professionals tenen atribuïdes legalment, al Cateb li correspon exercir la potestat disciplinària sobre els seus col·legiats en el cas de conductes que suposin una vulneració dels seus deures professionals, deontològics o col·legials.

Pots consultar aquí els principals indicadors sobre les queixes i denuncies que plantegen al Col·legi els consumidors i usuaris en relació a l’activitat professional dels col·legiats així com els expedients sancionadors que ha aplicat el Col·legi als seus membres davant d’aquestes reclamacions.

Consulta l’activitat deontològica del Cateb