Cercar Error
DECLARACIÓ AMBIENTAL DE PRODUCTES– DAPcons®
EL SISTEMA PER DECLARAR EL COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL DELS TEUS PRODUCTES
PER FORMAR PART
PER FORMAR PART

Instrument imprescindible per a posicionar un producte en el mercat actual

Aporten informació quantitativa ambiental d’un producte verificada per un tercer

La informació ambiental està registrada per aportar transparència

Què son les DAPcons®?

Les Declaracions Ambientals de Producte (DAP), en anglès, Environmental Product Declaration (EPD), aporten informació quantitativa dels impactes ambientals d’un producte al llarg del seu cicle de vida. Són conegudes com a “Eco-etiquetes” tipus III. La informació que conté una DAP es basa en l’anàlisi del cicle de vida (ACV) d’un material o sistema: consum energètic; esgotament de recursos; consum d’aigua; residus sòlids; canvi climàtic; acidificació atmosfèrica; pol·lució de l’aire i de l’aigua; destrucció de la capa d’ozó; formació d’ozó fotoquímic.

Les DAP es fonamenten en diverses directrius ISO i s’han anat desenvolupant des de l’any 2000. A Europa, a partir del mandat de la Comissió Europea per al desenvolupament de normativa en el camp de la sostenibilitat dels treballs constructius, s’han desenvolupat en països com França, Alemanya, Suècia, el Regne Unit, Holanda, Finlàndia, Noruega. En altres països fora de la UE com els EUA, el Canadà, el Japó o Corea.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona, van impulsar, l’any 2008, el programa operador DAPconstruccion, on es registren les Declaracions Ambientals de Producte amb la marca DAPcons®. Aquestes DAP són un instrument útil per a la millora aambiental dels productes en el sector de la construcció i per al compliment de la legislació nacional i internacional.

Existeixen DAPcons® de productes individuals i DAPcons® sectorials que mostren els valors mitjans d’un producte fabricat per diverses empreses. Els titulars d’una DAP sectorial es una organització empresarial i aquestes resulten especialment útils per al tècnic en la primera etapa d’un projecte en la qual es requereix conèixer l’impacte ambiental d’un producte en ena construcció, sense entrar en el tipus exacte, però quan un fabricant vol distingir-se i posicionar-se en el mercat li cal una DAP individual del seu producte.

Descargar díptic informatiu

Declaració Ambiental de Productes de Construcció

En el següent vídeo s’explica què són les Declaracions Ambientals de Producte, també anomenades EPD

 

Per a què serveix una DAP?

Les Declaracions Ambientals de Producte de Construcció són un instrument imprescindible per a la millora ambiental en el sector de la construcció i per tant, una eina útil per a tècnics, fabricants i usuaris. Les DAP ens permeten disposar d’informació objetiva, consensuada i verificada sobre un producte.

Per a tècnics i professionals

Les DAP permeten quantificar els impactes dels productes en una obra de construcció, i permeten triar els productes més respectuosos amb el medi ambient. El paper clau que ha de dur a terme el tècnic a l’entorn de l’estudi de l’impacte ambiental dels edificis en el període de projecte, construcció, ús i fi de vida, és determinant per a reduir l’impacte ambiental vinculat a la construcció.

Per a empreses fabricants

Les DAP són una eina per a aconseguir donar resposta a exigències legals en un món global més competitiu. Aporten un valor afegit al producte i un mètode objectiu de quantificació de l’impacte ambiental dels processos de fabricació de productes de la construcció. La realització de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV), imprescindible per a obtenir una DAPcons®, permet a les empreses incidir de manera significativa en la millora dels seus processos i realitzar un estalvi econòmic important.

Per als usuaris

Les DAP comporten una major transparència i un bon coneixement de l’impacte global d’un edifici durant el seu cicle de vida, permeten establir criteris objectius de sostenibilitat d’un edifici i enfortir una etiqueta valorada, que és el que necessita l’usuari final.

Per a les administracions

Les DAP són sol·licitades i valorades per les administracions perquè els productes contenen informació homogènia sobre el seu impacte ambiental i ajuden a tenir una major informació sobre l’edifici.

 

Organitzacions afiliades i productes registrats

Poden ser Membres del Programa DAPconstrucción® totes aquelles organitzacions empresarials i empreses fabricants de productes que vulguin assolir una transparència mediambiental, immediata o futura, dels seus productes reduint l’impacte ambiental associat al cicle de vida dels edificis.

Les DAPcons® tenen un període de validesa definit de 5 anys. Si durant el període de validesa es produeixen canvis a nivell tecnològic que puguin comportar una variació de l’impacte ambiental en el rang del 5-10% del producte afectat per la DAPcons®, l’organització haurà d’informar l’administrador i posar-ne en marxa la revisió.

 

 

PUBLICITAT

Documents oficials

El Programa DAPcons està actualitzat a la nova UNE-EN 15804:2012+A2:2020 ‘Sostenibilitat de les obres de construcció – Declaracions mediambientals de productes – Normes bàsiques per a la categoria de productes de la construcció’. Aquesta norma és la responsable del desenvolupament de mètodes horitzontals estandarditzats per a l’avaluació de la sostenibilitat de les obres de construcció noves i existents; i de les normes per a la declaració ambiental de productes (DAP)dels productes de construcció.

Els documents que regeixen el Programa DAPconstrucción®:

Instruccions Generals del Programa

Les Instruccions Generals del Programa (IGP) estableixen de manera clara i ordenada, els criteris, les bases normatives, els objectius, els procediments, els agents participants, les quotes, així com de la resta de documents que conformen el programa.

Consultar el document d’Instruccions Generals del Programa (IGP)

Regles de Categoria de Producte

El desenvolupament d’una DAPcons® es basa en l’aplicació d’unes directrius que marquen com s’ha de realitzar l’estudi d’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) del producte en qüestió. Aquestes directrius són les denominades Regles de Categoria de Producte (RCP).

Les Regles de Categoria de Producte (RCP) recullen els requisits i directrius que han de seguir per a desenvolupar la declaració ambiental de producte, incloent-hi l’estudi de l’anàlisi del cicle de vida corresponent que pot variar segons, per exemple, la funció del producte, la incorporació de material reciclat o la complexitat del procés productiu.

Les Regles de Categoría de Producte (RCP) poden ser:

  • Desenvolupades pel Programa DAPconstrucción®.
  • Normes tècniques nacionals, europees o internacionals.
  • RCPs emeses per un administrador de Programa reconegut internacionalment.

Actualment s’han desenvolupat i son vigents al Programa DAPcons®:

  • RCP de productes de construcción en general. Vàlida per a qualsevol tipus de producte de construcció, d’acord amb les normes nacionals i internacionals que les regeixen, o bé segons documents aportats; DITE, DIT, DAU o qualsevol altre acceptat en la legislació vigent (en aquest cas l’administrador del programa haurà d’autoritzar expressament l’ús de tal document com a referència)

 

Per a consultar les RCP específiques han de posar-se en contacte amb l’administrador del programa.