Cercar Error
Col·legiació
Sol·licitud de certificats
Durant la vida professional, el col·legiat/ada és possible que necessiti l’elaboració d’algun tipus de certificat. Et presentem els més habituals.

 

Sol·licitud de certificats

Els col·legiats podran obtenir directament, a través de l’oficina virtual del Cateb, el certificat acreditatiu de la seva col·legiació i, en el cas que siguin exercents, el certificat acreditatiu de la seva habilitació professional. També el certificat de Registre de la Propietat, de taxacions, d’inscripció en el Registre de Societats Professionals i el de pertinença de col·legiats a societats professionals registrades.

Els certificats incorporen un codi QR i una adreça electrònica URL, amb una clau d’accés, que permet comprovar la seva autenticitat, evitant manipulacions i falsejaments. 

Qui el pot sol·licitar: Col·legiats/ades

 

Certificat de col·legiació

Acredita el professional com a col·legiat/ada del Cateb. Inclou informació referent a la titulació, número de col·legiat/ada i data d’alta en el Col·legi.

Aquest certificat te una validesa de 3 mesos, des de la data d’emissió, sempre que  no es modifiquin les circumstàncies del seu contingut. El col·legiat/ada el podrà imprimir o remetre electrònicament als destinataris corresponents les vegades que siguin necessàries durant el seu període de vigència.

Preu: Gratuït

 

Certificat d’habilitació professional

Acredita el professional com a col·legiat/ada exercent. Conté informació referent a la  titulació i col·legiació, l’absència d’inhabilitacions professionals, i que disposa de la preceptiva assegurança de responsabilitat civil.

Aquest certificat te una validesa de 3 mesos, des de la data d’emissió, sempre que  no es modifiquin les circumstàncies del seu contingut. El col·legiat/ada el podrà imprimir o remetre electrònicament als destinataris corresponents les vegades que siguin necessàries durant el seu període de vigència

Preu: 8,20€ (+IVA)

 

Certificat de Registre de la Propietat

Acredita la facultat del professional per a l’emissió de certificats d’obra nova.

Preu: Gratuït

 

Certificat de taxacions

Acredita la facultat del professional per a l’emissió d’informes de taxació de béns immobles

Preu: Gratuït

 

Certificat d’inscripció en el Registre de Societats Professionals

Acredita la inscripció d’una societat professional en el Registre de Societats Professionals del Cateb.

Qui el pot sol·licitar: Societats professionals registrades

Preu: Gratuït

 

Certificat de pertinença de col·legiats/ades a societats professionals

Acredita el col·legiat/ada com a soci professional d’una societat registrada al Cateb.

Qui el pot sol·licitar: col·legiats/ades i societats professionals registrades

Preu: Gratuït

 

Certificat històric professional

Acredita els treballs visats per un tècnic/a en el Cateb, aportant un llistat amb les següents dades: data i número de visat, tipus de treball, tipus d’obra, PEM i emplaçament.

Qui el pot sol·licitar: Col·legiats/ades i acreditats/ades

Preu: Gratuït per a col·legiats;  58,85€ (+IVA) per a no col·legiats; 110,11€ (+IVA)  per a no col·legiats, quan el certificat sol·licitat contingui altres dades, o es refereixi a visats relatius a un període anterior a 15 anys.

Certificats específics

Tenen aquesta consideració els certificats que contenen informació diferent dels anteriors.

Qui el pot sol·licitar: Col·legiats/ades, societats professionals registrades, no col·legiats/ades.

Preu: 23,10€ (+IVA) per a col·legiats i societats registrades, i 58,85€ (+IVA) per a no col·legiats/ades.

 

Aquests certificats s’han de sol·licitar per correu electrònic a assessoriajuridica@cateb.cat

El termini de lliurament és d’una setmana. 

PUBLICITAT