Cercar Error
Òrgans de Govern
Assemblea de col·legiats i col·legiades

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà del Col·legi i està integrada per tots els col·legiats i
col·legiades de ple dret, exercents i no exercents. Els seus acords, adoptats vàlidament de
conformitat amb aquests Estatuts, obliguen tots els col·legiats/ades i, si escau, altres
persones integrades en el Col·legi

L’Assemblea General es reuneix amb caràcter ordinari dues (2) vegades a l’any: una en el
primer semestre i l’altra en el segon