Cercar Error
Institucional Assemblea

L’Assemblea General aprova els comptes i la gestió de l’any 2022

Es constitueix la Junta Electoral per a les eleccions del Cateb 2023

El passat 12 d’abril es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades del Cateb en la qual la Junta de Govern va presentar la liquidació pressupostària i l’informe de gestió corresponent a l’any 2022, així com la memòria que recull l’activitat feta l’any passat. La sessió es va fer amb format mixt amb assistència de 90 col·legiats/ades,presencialment i també via telemàtica, tal com permet la recent modificació de la Llei de col·legis professionals i dels Estatuts col·legials, i va comptar amb les mesures adients per facilitar les exposicions i el debat i al mateix temps garantir la transparència i seguretat en les votacions realitzades a distància. L’acte va ser presidit per Celestí Ventura Cisternas, president del Cateb; Jaume Casas i Santa-Olalla, secretari i Natàlia Crespo Belmonte, comptadora. També hi va assistir la vicepresidenta Maria Rosa Remolà i la resta de membres de la Junta de Govern. Tant la memòria d’activitats com la gestió econòmica de l’entitat van merèixer l’aprovació de l’Assemblea.

Celestí Ventura va fer referència en la seva exposició al pla estratègic a tres anys vista (2021-2023) que es va posar en marxa a partir de l’elaboració de l’estudi sociològic de la professió, i va posar el focus d’atenció en 4 grans línies de treball: “posicionar la professió, consolidar-nos com a líders en rehabilitació, establir aliances amb empreses i institucions que reforcin la professió i fomentar l’orgull de pertinença amb accions i serveis útils per al nostre col·lectiu”. 

El canvi de marca del Cateb, la nova Web OTR.cat amb més de 1.300 arquitectes tècnics registrats, l’emissió de la sèrie d’humor “Generation Next” a TV3, el projecte de vinculació amb les empreses Be Partner amb 11 empreses participants, el desenvolupament del projecte Nexus, l’Espai Professió a la Universitat, l’impuls de les delegacions, la posada en marxa dels anomenats “grups d’interès” que atenen els interessos dels diferents perfils professionals i el projecte ECA per ampliar el servei al nostre col·lectiu i al sector, van ser algunes de les accions realitzades destacades pel president. També va fer referència a importants iniciatives de caire institucional promogudes pel Cateb com la reforma de la Llei d’Urbanisme per agilitar els tràmits de llicències o la creació de la taula per al foment de l’habitatge assequible.

Altres projectes que es troben avui en procés de desenvolupament són la preparació de nous continguts, nous formats i noves metodologies per a la formació, la transformació de la consultoria de recursos humans per esdevenir una veritable borsa de treball del sector, així com la preparació d’un nou pla de serveis de valor afegit en benefici dels col·legiats i col·legiades. Celestí Ventura va finalitzar el seu informe tot agraint el suport i la col·laboració dels companys i companyes en el desenvolupament del pla d’acció, així com la capacitat d’adaptació, professionalitat i dedicació dels treballadors i treballadores del Col·legi.

L’acció col·legial

L’explicació detallada sobre l’activitat desenvolupada al llarg de l’any 2022 va anar a càrrec de Jaume Casas, secretari de la Junta de Govern, que va recordar les principals activitats fetes, tant en l’àmbit de les relacions institucionals i l’activitat de representació com les relatives als diferents serveis al col·legiat i àrees del Cateb. 

El secretari va explicar que l’activitat duta a terme l’any 2022ha estat molt intensa un cop superada la situació dels anys anteriors provocada per la pandèmia. Algunes de les accions més destacades de l’any han estat la posada en marxa de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació (OTR), la campanya de divulgació de la rehabilitació entre els ciutadans, el llançament de la nova marca del Cateb, la 19a edició dels Premis Catalunya Construcció, la celebració del 30 aniversari de la Delegació del Vallès Occidental, la preparació d’una enquesta per valorar els serveis del Cateb i la convocatòria, a finals d’any, del concurs d’idees per renovar la seu central de Barcelona.

Jaume Casas va detallar també l’acció duta a terme en els àmbits de serveis, tramitació, assessorament jurídic i tècnic, ocupació i mercat de treball, formació i preparació d’eines de suport a l’exercici professional. També va exposar la tasca feta en l’àmbit de la comunicació i relacions externes com ara les relacions amb la premsa general, comarcal i local, les activitats de caràcter cultural, així com la feina desenvolupada des de les delegacions col·legials. El secretari va mostrar la seva satisfacció per l’activitat duta a terme. 

La relació completa de l’activitat desenvolupada pel Cateb l’any 2022 es troba disponible en la Memòria d’activitats, la qual va ser aprovada per l’Assemblea General i ben aviat estarà editada i disponible en la pàgina web.

Tancament econòmic

La comptadora de la Junta de Govern, Natàlia Crespo, va presentar la liquidació dels comptes col·legials i el tancament econòmic de l’exercici 2022, un any en el qual s’ha estabilitzat l’activitat constructora, després de la recuperació que va deixar enrere dos anys marcats per la pandèmia. La situació dels balanços mostren un any més una situació econòmica de l’entitat sanejada i robusta, una situació que confirmen els resultats de l’informe d’auditoria, així com de la Comissió Econòmica, designada per l’Assemblea General. 

També es van presentar els comptes d’explotació de les societats del Cateb Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances i Gescol Serveis i Tecnologies. Després del corresponent debat i contestades les preguntes dels assistents, la liquidació dels comptes del 2022 va ser aprovada per l’Assemblea i, a continuació, es va procedir a la renovació pertinent dels membres de la Comissió Econòmica per a l’exercici 2023. 

Seguidament va tenir lloc l’elecció, d’entre els assistents a l’Assemblea General, dels col·legiats i col·legiades que constituiran la Junta Electoral per a les eleccions del Cateb 2023, d’acord amb el que disposa l’article 71 dels Estatuts col·legials. Un cop designats els interventors per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea, la sessió va finalitzar amb l’obertura del torn obert de paraules entre els assistents.

Acords de l’Assemblea General

Els acords adoptats per l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 12 d’abril de 2023 van ser els següents:

  1. Aprovar la Memòria d’acció col·legial presentada per la Junta de Govern, corresponent a la gestió realitzada pel Cateb durant l’exercici 2022. L’acord es va prendre amb el vot favorable de tots els assistents excepte 1 abstenció.
  2. Aprovar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del Cateb, corresponent a l’exercici 2022, així com del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2022. L’acord es va prendre per unanimitat.
  3. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2022 de la societat Aparelladors Serveis Professionals Corredoria d’Assegurances SLU (el capital del qual pertany íntegrament al Cateb). L’acord es va prendre per unanimitat.
  4. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2022 de la societat Gescol Serveis i Tecnologies SLU (el capital del qual pertany íntegrament al Cateb). L’acord es va prendre amb el vot favorable de tots els assistents excepte 1 abstenció. 
  5. Elegir els col·legiats Joan Vilella, Jesús Rey i Sergi Fuster, que constituiran, junt amb Toni Floriach, Esteve Aymà i Pere Mora, la Comissió Econòmica per a l’exercici 2023, d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.
  6. Elegir els col·legiats i col·legiades Lucía Sanchez, Angels Travé, Fernando Valero , Xavier Jovés i Esteve Aymà (titulars) i Josep Garcias, Josep Baquer i Pere Vilarubias (suplents), que constituiran la Junta Electoral per a les eleccions del Cateb 2023, d’acord amb el que disposa l’article 71 dels Estatuts col·legials.
  7. Designar els col·legiats i col·legiades Anna Portella, Sergi Fuster i Frederic De Buen, amb Josep Baquer com a suplent, com a interventors per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials. 

PUBLICITAT