Cercar Error

Programa DAPconstrucción®
Formar parte

Afiliació al programa DAPconstrucción®

Poden ser Membres del Programa DAPconstrucción® totes aquelles empreses fabricadores que vulguin aconseguir una transparència mediambiental, immediata o futura, dels seus productes reduint l’impacte ambiental associat al cicle de vida dels edificis.

Per a fer-se membre cal registrar-se com a empresa i completar les dades que se sol·liciten en la plataforma de digitalización DAPcons

Una vegada aprovada i acceptada, s’enviarà la factura per a l’abonament de la quota d’afiliació anual i l’empresa passarà a formar part del Programa i a gaudir de tots els drets i avantatges que comporta.

Principals avantatges dels Membres del Programa DAPconstrucción®

 • REGISTRAR PRODUCTES AL PROGRAMA DAPcons.
 • ASSESSORAMENT PERSONALITZAT per al desenvolupament i la presa de decisions.
 • ACOMPANYAMENT en el procés d’obtenció de la DAP i registre.
 • INFORMACIÓ DE NOVETATS ecoetiqueta tipus III, canvis normatius, etc. als nostres membres.
 • FORMAR PART DE LA BASE DE DADES de les empreses membres del programa.
 • ACCÉS A INFORMACIÓ D’AJUDA AL DESENVOLUPADOR O CONSULTOR DE ACV.
 • VALOR AFEGIT DE PRODUCTE AMB DADES QUANTITATIVES DE MESURA DE SOSTENIBILITAT I IMPACTE AMBIENTAL.
 • DIFUSIÓ EN ELS NOSTRES CANALS DE COMUNICACIÓ: newsletter, pàgina web, xarxes socials, etc.
 • PUBLICACIÓ DE NOTÍCIES RELACIONADES AMB LES DAP en la nostra pàgina web.
 • ENTITAT PROFESSIONAL ACREDITADA I ESPECIALITZADA EN LA MATÈRIA que vela pel compliment del marc normatiu del programa.
 • FORMAR PART D’UNA COMUNITAT D’EMPRESES que aposten per la sostenibilitat en el sector de la construcció.
 • ACCÉS A LA PLATAFORMA DE DIGITALITZACIÓ

Plataforma de digitalització

Aquest servei és gratuït per a les empreses afiliades al programa DAPConstrucción® i no implica cap cost addicional a l’empresa, permetent incorporar de manera automàtica els vostres productes a les bases nacionals i europees de referència perquè qualsevol professional o prescriptor de la construcció pugui establir criteris d’elecció sobre la base d’uns paràmetres d’impacte ambiental. Digitalitzar la informació de les DAPcons® perquè aquesta informació pugui formar part de totes les bases de dades de referència del sector i així poder ser incorporada en els models BIM i en les principals bases de dades del mercat

Principals avantatges de la plataforma:

 • Servei gratuït per a les empreses afiliades.
 • No implica cap cost addicional a l’empresa.
 • Incorporació de manera automàtica dels vostres productes a les bases de dades digitals nacionals i europees de referència.
 • Accés de professionals del sector o prescriptor a la base de dades del vostre producte.
 • Possibilitat d’establir criteris d’elecció sobre la base de paràmetres d’impacte ambiental.
 • Valor afegit en relació amb la competència.
 • Publicitat directa dels vostres productes.
 • Estar informats en tot moment de l’estat en el qual es troba la DAP durant el procés de desenvolupament.
 • Accés a dades i consulta de les DAPs vigents.

Quota d’afiliació al Programa DAPconstrucción®

El Programa d’ecoetiquetatge preveu el seu autofinançament amb les aportacions de les empreses sol·licitants d’ecoetiquetes tipus III.

Per a més informació contactar a sostenible@cateb.cat

Registrar un producte al programa DAPconstrucción®

Les DAPcons® tenen un període de validesa definit de 5 anys. Si durant el període de validesa es produeixen canvis a nivell tecnològic que puguin comportar a una variació de l’impacte ambiental en el rang del 5-10% del producte afectat per la DAPcons®, l’organització haurà d’informar l’administrador i posar en marxa la seva revisió.

 

Procedimient per a registrar un producte

Les organitzacions/empreses que volen registrar un producte en el programa DAPconstrucción® han de seguir el procediment segons::

 1. Han d’estar afiliats al Programa.
 2. Han de conèixer els procediments de desenvolupament d’una DAPcons® i  les Regles de Categoría de Producte (RCP) aplicables al seu producte.

En el cas que encara no s’hagi desenvolupat el document de RCP o norma internacional per al producte concret, s’haurà d’utilitzar la RCP genèrica. En aquest cas, és necessària l’aprovació prèvia de l’administrador del programa en realitzar la petició de registre de la DAPcons.

 1. Desenvolupar un estudi de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) d’acord amb les Regles de Categoria del Producte (RCP) corresponents. La ACV ha de ser realitzada per un consultor en ACV, sigui intern o extern a l’organització. El consultor ha de registrar-se en la plataforma  del programa operador, com a consultor. L’informe de la ACV seguirà el format determinat per les RCP.
 2. Contactar i contractar la verificació de les dades mitjançant un verificador independent acreditat pel Programa qui realitzarà les comprovacions prèvies al registre.

OPERATIVA DEL REGISTRE

 1. Fer la petició de registre de la DAP a través de la plataforma per part de l’organització/empresa. El programa operador emetrà factura segons la quota per al registre. Una vegada feta la petició per part de l’organització/empresa, el consultor és qui ha d’accedir a la plataforma per a generar la DAPcons®.
 2. El consultor (registrat), una vegada feta la petició de registre per part de l’organització, ha d’introduir totes les dades necessàries de la DAPcons® a partir de l’estudi de ACV, seguint les directrius del procediment i de les RCP corresponents.

Una vegada finalitzada la introducció de totes les dades, la plataforma envia comunicació al verificador amb la finalitat de procedir a la verificació. A partir d’aquest moment el consultor no pot fer modificacions.

 1. El verificador acreditat pel Programa DAPcons procedeix a la verificació de les dades i dels documents introduïts. En el cas d’incidències, crea notes d’avís per al consultor.
 2. Una vegada finalitzat tot el procés d’introducció de les dades i verificats, l’Administrador del programa, prèvia comprovació del pagament de la quota corresponent, a través de la plataforma, aprova el registre de la DAPcons® i fa l’enviament digital de les dades, així com el document en format pdf, a la web de DAPcons, a la ECOPlatform, (si és el cas) i altres entitats afins. Les DAPcons® també són consultables en l’espai privat de les organitzacions en la plataforma.

 

Vigència de la DAP

La declaració ambiental de producte té una vigència de 5 anys, a comptar des de la data de publicació. Passats els 5 anys la DAP no serà vigent i és necessari renovar-la per fer constar la validesa.
Per a premiar la fidelitat dels nostres clients i la seva confiança en el programa DAPcons®, oferim a aquelles empreses que vulguin seguir amb nosaltres un descompte en la tarifa en renovar la seva ecoetiqueta tipus III (DAPcons®).

PUBLICITAT