Cercar Error
Institucional Assemblea

L’Assemblea General aprova els comptes i la gestió de l’any 2023

L’Assemblea aprova la memòria d’activitats i les liquidacions pressupostàries del Cateb de l’exercici 2023.

El dimarts 7 de maig es va celebrar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades del Cateb, un esdeveniment anual clau per a la comunitat de l’arquitectura tècnica. L’Assemblea, òrgan sobirà del Col·legi, es va celebrar en format híbrid, permetent la participació tant presencial com telemàtica, fet que ha facilitat una major assistència i interacció entre els membres.

L’acte va ser presidit per Celestí Ventura, president del Cateb, juntament amb Cristian Marc Huerta, vicepresident; Bernat Navarro, secretari; Susana Pavón, tresorera; i Alejandro Soldevila, comptador. La nova directora general, Isabel Pagonabarraga, i  la resta de membres de la Junta de Govern també hi van assistir.

L’acció col·legial destacada

Durant la sessió, es va presentar la liquidació pressupostària i l’informe de gestió de l’any 2023, destacant les iniciatives principals i els avenços realitzats. El president Ventura va exposar els grans projectes que han de marcar el futur, com la reforma de la seu de Barcelona i el Congrés Internacional de l’Arquitectura Tècnica l’any 2026, quan Barcelona serà la Capital Mundial de l’Arquitectura. Ventura també va fer esment de la necessitat de recuperar col·legiats, “hauríem d’estar sempre en campanya”.  Un dels moments destacats va ser la presentació en societat de l’ECA del Cateb, ECATÈCNIA, que ja ha iniciat la seva activitat.  

A més, el secretari, Bernat Navarro, va detallar les activitats desenvolupades al llarg de l’any, ressaltant la importància de la campanya de divulgació de REhabilita 2023 entre la ciutadania, l’acció de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació (OTR.cat), que està formant companys i companyes per a un futur amb molt creixement en l’àmbit de la rehabilitació energètica; la nova seu de la Delegació de l’Alt Penedès-Garraf a Vilafranca o el projecte de la nova seu de la Delegació del Vallès Occidental a Terrassa, entre d’altres. I sense oblidar de posicionar la professió, liderar en rehabilitació, establir aliances estratègiques i fomentar l’orgull de pertinença.

Per cloure, es va donar pas a un torn obert de paraules, on els col·legiats van poder expressar els seus punts de vista i suggeriments. El projecte de la remodelació de la seu central va despertar l’interès de l’audiència, ja que l’edifici actual està en condicions molt millorables. “Hem d’omplir de vida d’aquest edifici”, va dir   Cristian Marc Huerta, vicepresident.

Tancament econòmic

El comptador, Alejandro Soldevila, va presentar la liquidació dels pressupostos del Cateb, d’ASP Corredoria d’Assegurances i de GESCOL de 2023, subratllant una gestió econòmica eficient, tot i que amb una petita desviació pel que fa al tancament pressupostari del Col·legi. La gestió econòmica i els pressupostos van ser aprovats per l’Assemblea General.

L’Assemblea va finalitzar amb un discurs inspirador del president, reafirmant el compromís continuat del Cateb amb l’excel·lència i la innovació en l’arquitectura tècnica. Les accions detallades en la memòria d’activitats, que aviat serà publicada en la web del Cateb i podreu veure en un vídeo resum, reflecteixen un any més d’evolució per a la nostra professió.

Acords de l’Assemblea General

Els acords adoptats per l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 7 de maig de 2024 van ser els següents:

  1. Aprovar la memòria d’acció col·legial presentada per la Junta de Govern, corresponent a la gestió realitzada pel Cateb durant l’exercici 2023. L’acord es va prendre per unanimitat.
  2. Aprovar la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del Cateb, corresponent a l’exercici 2023, així com del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2023. L’acord es va prendre amb el vot favorable de tots els assistents, excepte 1 abstenció i 1 vot en contra.
  3. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2023 de la societat Aparelladors Serveis Professionals, Corredoria d’Assegurances, SLU (el capital del qual pertany íntegrament al Cateb). L’acord es va prendre per unanimitat.
  4. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2023 de la societat Gescol Serveis i Tecnologies SLU (el capital del qual pertany íntegrament al Cateb). L’acord es va
  5. Elegir els col·legiats Antoni Ollé, Josep Orriols i Rafael Cercós, que constituiran, junt amb Joan Vilella, Jesús Rey i Sergi Fuster, la Comissió Econòmica per a l’exercici 2024, d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.
  6. Designar els col·legiats i col·legiades Josep Maria Forteza, Enric Heredia i Eradio Larrosa, amb Tomás Gil com a suplent, com a interventors per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials. 

Vídeo resum memòria d’activitats 2023

PUBLICITAT