Cercar Error
Institucional Assemblea

El Cateb presenta el pla estratègic 2024-2027 i un pla d’acció per al 2024 que combina prudència i ambició

L'Assemblea General aprova un pressupost realista i assenyat en el marc d’un nou pla estratègic a 4 anys que planteja una visió ambiciosa i sostenible per al Col·legi.

L’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el 12 de desembre ha donat llum verda al pressupost d’ingressos i despeses per al 2024 presentat per la Junta de Govern.

Coincidint amb l’inici del nou mandat de la Junta de Govern, el president Celestí Ventura ha presentat el pla estratègic 2024-2027 que, amb el lema “Il·luminar la professió”, dibuixa quatre grans línies estratègiques amb objectius específics. La primera prioritzarà la cohesió i participació del col·lectiu, amb la meta concreta d’incrementar la base social, arribar a tots els grups d’interès i liderar la formació al sector. La segona es concentra en impulsar les tendències clau del sector, amb un enfocament especial en la rehabilitació, posant els professionals de l’Arquitectura Tècnica com a màxims experts en aquest àmbit. La tercera busca obrir el Cateb a la societat, amb objectius com impulsar la recerca universitària, potenciar els vincles amb empreses i consolidar la influència amb l’Administració. La darrera línia estratègica s’orienta a fer sostenible i eficient el Cateb, modernitzant-lo, diversificant ingressos i optimitzant l’organització. Aquest pla aspira a reforçar integralment la presència i la influència de l’Arquitectura Tècnica tant al sector com a la societat.

D’acord amb aquests objectius a llarg termini, el Pla d’Acció 2024 continua orientat a l’aprofitament dels Fons Next Generationi inclou entre els seus projectes més importants el projecte de reforma de la seu del carrer Bon Pastor amb criteris de sostenibilitat. Destaca també el llançament de l’ECA i els projectes de col·laboració amb la Universitat per atraure les noves generacions, així com accions per fidelitzar els professionals consolidats. Es busca posicionar el visat i expandir la idoneïtat tècnica a tot Catalunya, tot reflectint un enfocament integral cap al futur del Col·legi d’Arquitectura Tècnica.

Les dades macroeconòmiques per al 2024 apunten a un IPC estimat del 3,5% i a un creixement global del sector de l’1,4%, basat fonamentalment en el subsector de la rehabilitació, on es preveu un creixement del 2,6%, segons dades de l’informe  Euroconstruct-ITEC. Malgrat això, es preveu una atenta supervisió de la despesa davant d’una possible desacceleració del sector al 2024.

Pel que fa a les aportacions dels col·legiats, es planteja una actualització de la quota del 5%, amb la voluntat de continuar oferint als col·legiats i col·legiades del Cateb una de les quotes més econòmiques dels col·legis professionals de l’Estat. Per tal de facilitar la col·legiació i afavorir l’increment de la base social del Col·legi, es manté la bonificació del 100% de la quota d’incorporació i reingrés. A més, es manté la progressió de la quota júnior fins als 4 anys per facilitar la permanència i la incorporació dels joves.

Pel que fa als preus del visat, s’ha considerat una actualització de les tarifes del 3,8%. Es mantenen els descomptes del 100 % en el visat de llibres electrònics quan s’utilitzen les eines del Cateb i l’abonament total del cost de l’eina al visar.

La formació al Cateb segueix essent una de les prioritats del pla d’acció. El 2024 s’iniciarà el desplegament de noves accions, fruit de l’estudi realitzat el 2023, per repensar aquesta activitat clau del Col·legi. Aquesta nova reformulació del servei demana un esforç intens de canvi, posant el focus més en la qualitat que en la quantitat.

L’Àrea Tècnica manté el seu projecte de desenvolupamentper optimitzar la qualitat del servei i impulsar la competitivitat dels col·legiats. En resposta a la creixent demanda, amb un increment del 33% en les consultes tècniques en els últims 5 anys, es presenten dues novetats: Una ampliació de la cobertura horària, gràcies a la incorporació d’un nou servei 24/7 suportat per un software d’Intel·ligència Artificial, que permetrà resoldre aquelles consultes tipificades com a més freqüents. I l’establiment de noves quotes per a aquells col·legiats que vulguin fer un ús intensiu del servei i que, amb dades de 2023, representen aproximadament un 10% del col·lectiu. Aquestes noves quotes no afecten les consultes sobre treballs visats i accidents d’obra que es mantenen, com sempre, dins la quota col·legial.

Pel que fa a la corredoria del Cateb, el president també ha presentat les línies mestres del que serà el seu tretzè any d’activitat, partint d’una situació empresarial estable, tant pel que fa a la organització com al compte d’explotació i el propi funcionament de la Societat. Això permet preveure la posada en marxa de projectes com la reestructuració del Departament Comercial, la venda en línia de pòlisses i el desenvolupament d’eines informàtiques que facilitin la venda creuada i la fidelització de la cartera d’assegurances.

El pressupost ordinari del Cateb per a l’any 2024 experimenta un increment del 3% tant en ingressos com en despeses, amb un total de 6.750.084 €.

La Mesa de l’Assemblea va estar formada per Celestí Ventura, president; Cristian Marc Huerta, vice-president; Bernat Navarro, secretari; Alejandro Soldevila, comptador; i Susana Pavón, tresorera.

Les línies mestres del pla d’acció 2024

El president del Cateb, Celestí Ventura, ha exposat les línies mestres del pla d’acció 2024, detallant els projectes previstos en 4 grans blocs:

Mobilitzar i vincular el col·lectiu

L’èxit de l’experiència el 2023 ens anima a continuar programant campanyes de col·legiació i d’afiliació que ens permetin fer créixer la base social del Col·legi. De la mateixa manera, intensificarem les accions de col·laboració amb la Universitat, potenciant el projecte Espai Professió orientat a acostar la realitat de la pràctica professional als joves.

El 2024 es preveu també fer un salt endavant en el projecte que anomenem grups d’interès i que té per objectiu oferir un servei personalitzat als diferents perfils de col·legiats que formen part de la institució.

Un altre dels puntals del pla 2024 serà el desplegament de noves accions en l’àrea de formació, accions resultants del projecte “repensar la formació” que es va dur a terme el 2023, amb l’objectiu de recuperar el lideratge en aquesta activitat cabdal del Cateb.

Impulsar les grans tendències del sector

El Cateb vol ser tractor de les noves tendències en la construcció i ajudar els col·legiats a adaptar-se a les noves realitats de la professió: la construcció industrialitzada, l’economia circular, la sostenibilitat,.. i és per això que seguirà impulsant trobades i conferències vinculades a la innovació al sector. En aquesta línia, el pla 2024 també preveu donar visibilitat a les iniciatives emprenedores que contribueixin al progrés del sector i de la professió.

De la mateixa manera i continuant l’esforç dels darrers, anys, el Cateb seguirà impulsant la rehabilitació, i concretament la rehabilitació energètica, tant en el marc de l’Oficina Tècnica de Rehabilitació, com a través d’activitats d’elevada repercussió sectorial i social com són Construmat i REhabilita.

Obrir el Cateb a la societat

Més enllà de la natural defensa dels interessos de la professió, que correspon a un col·legi professional, el Cateb sempre s’ha sentit interpel·lat pels grans reptes socials. És per això, que una de les línies d’acció més importants té a veure amb el rol social del Col·legi. És en aquest apartat on s’encabeixen projectes per al 2024 com Nexus, per continuar donant suport a la recerca universitària i a la promoció de doctorats en arquitectura tècnica; el projecte Be partner, per seguir teixint relacions amb empreses i crear valor conjunt; o els diferents projectes de col·laboració amb l’Administració orientats a l’agilització de llicències o a la promoció de l’habitatge assequible. També en aquest apartat el president va exposar el projecte de creació d’una comissió territorial depenent de la seu central, enfocada a estrènyer els vincles amb els municipis de l’àrea metropolitana i el Baix Llobregat.

També sota el paraigua de l’obertura del Col·legi, el 2024 es preveu el llançament de l’Entitat Col·laboradora de l’Administració (ECA), que establirà sinergies amb el projecte d’estendre la idoneïtat tècnica a tot Catalunya, així com la recuperació d’un Observatori de dades del sector i l’impuls del centre de documentació del Col·legi que, entre altres, treballarà en una futura exposició sobre la història de la professió.

Fer del Cateb una entitat eficient i sostenible

L’ambició del Cateb per a aglutinar un col·lectiu més gran, més fort i més connectat amb la societat, no seria possible sense una organització al darrera, eficient i sostenible. És per això que alguns dels projectes del pla d’acció 2024 estan enfocats a optimitzar eines,  processos i recursos.

Farem campanyes d’actualització de dades, perquè sense un directori actualitzat no podrem donar als col·legiats el servei personalitzat que més valoraran. En paral·lel, treballarem per treure el màxim rendiment a les eines de què disposem, com el CRM, i automatitzarem processos que ens permetin resoldre consultes amb qualitat i eficiència.

També endegarem projectes orientats a optimitzar i diversificar els ingressos del Col·legi, com ara un projecte per repensar el visat que ens permeti re-posicionar aquesta funció clau del Col·legi i fer-la el més útil possible per al col·lectiu i la ciutadania.

També en aquest marc de sostenibilitat, seguirem avançant en el projecte de remodelació de l’edifici de Bon Pastor que es va iniciar el 2023 amb la realització del concurs d’idees i continuarem impulsant el paper actiu de les delegacions arreu del territori.

Ingressos i despeses

El comptador, Alejandro Soldevila, ha presentat les grans línies del pressupost 2024, amb uns ingressos adequats al possible context econòmic i que ens permetin generar els recursos necessaris per seguir donant un bon servei al col·legiat.

Amb un increment del 3% tant en ingressos com en despeses, el pressupost ordinari del Cateb per a l’any 2024 és de 6.750.084 €.

Pel que fa a la corredoria, el creixement previst per el 2024 es del 8,1% respecte al pressupost de 2023, fixant un pla de vendes de 967.500€ per marge d’intermediació. Aquesta xifra permetrà absorbir els criteris d’imputació de determinats ingressos. Respecte a les despeses, es preveu un augment de les despeses generals del 5,9% respecte al pressupost de 2023, fixant-les en 181.400€. Pel que fa a les despeses de personal, es pressuposten en 594.500€, significant un  augment del 5,41% respecte al 2023. Es preveu un benefici abans d’impostos de 122.300€ i un benefici després d’impostos de 91.725€, cosa que representa un increment del 32,22% respecte als pressupost de 2023. Aquest benefici és al marge de les aportacions que la Corredoria fa al Col·legi per la cessió d’us d’espai, la prestació dels Serveis Centrals i les accions publicitàries i beques amb les quals la Corredoria coopera activament i que el 2024 suposarà una aportació global de 81.000€.    

El pressupost del Cateb i el d’ASP Corredoria d’Assegurances han estat aprovats per l’Assemblea General de col·legiats i col·legiades, juntament amb el de la societat GESCOL, el capital de la quals¡ també pertany íntegrament al Col·legi.

ACORDS ASSEMBLEA GENERAL

Els acords resultants de l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades del Cateb del 12 de desembre de 2023 van ser els següents:

  1. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses presentada per a l’exercici 2024 corresponent al Cateb, amb el vot favorable dels assistents, excepte 1 vot en contra i 2 abstencions.
  2. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses presentada per a l’exercici 2024 corresponent a la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al Cateb), amb el vot favorable dels assistents, excepte 1 abstenció.
  3. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses presentada per a l’exercici 2024, corresponent a la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al Cateb), amb el vot favorable dels assistents, excepte 1 vot en contra.
  4. Elecció del col·legiat Antoni Ollé i Dorca, que s’integrarà en la Comissió Econòmica per a l’exercici 2023, per cobrir una vacant que s’ha produït, junt amb Esteve Aymà i Pedrola, Toni Floriach Puig, Sergi Fuster López, Jesús Rey Dapena i Joan Vilella Sorrosal, d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.
  5. Designació com a interventors la col·legiada Ariadna Campins Martín i els col·legiats Sergi Fuster López i Sergi Osuna Moreno, i Carles Bermudo Milla com a suplent, per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.

Aportacions estatutàries previstes per a l’any 2024

QUOTES 2024

INCORPORACIÓ TRIMESTRAL ANUAL (pagament gener)
COL·LEGIAT
Excercent o no excercent
0 €
(bonificació 100%)
83,48 € 324,45 €
COL·LEGIAT JÚNIOR
Dins els 4 primers anys naturals a partir de l’obtenció de la titulació
Titulats de primer any 0 €
(bonificació 100%)
0 €
(bonificació 100%)

0 €
(bonificació 100%)

Titulats de segon any 42,53 €

164,85 €

Titulats de tercer any 58,28 €

223,65 €

Titulats de quart any 71,14 €

274,05 €

 

COL·LEGIAT SÈNIOR
Majors 65 anys que acreditin cobrament de pensió jubilació i baixa exercici de l’activitat

0 €  

39,90 €

COL·LEGIAT AMB INCAPACITAT

 • Incapacitat permanent total per exercir la professió d’arquitecte tècnic
 • Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol tipus de treball o gran invalidesa
 • Prestació d’invalidesa d’HNA
0 €
(bonificació 100%)
0 €
(bonificació 100%)

0 €
(bonificació 100%)

SOCIETAT PROFESSIONAL          0 €
(bonificació 100%)
55,15 €

213,15 €

AFILIATS 0 €
(bonificació 100%)
83,48 € 324,45 €

 

 

Noves quotes per a l’ús intensiu del servei de consultes de l’Àrea tècnica

Fins a 4 consultes l’any  

inclòs en la quota

Quota entre 5 i 24 consultes           240 € / any
(20 € al mes)
Quota per a més de 24 consultes     360 € / any
(30 € al mes)

Aquestes noves quotes no afecten les consultes sobre treballs visats i accidents d’obra que es mantenen, com sempre, dins la quota col·legial.PUBLICITAT