Cercar Error
Institucional Assemblea

El Col·legi presenta per al 2023 un intens pla d’acció basat en un escenari econòmic de creixement de l’activitat del sector

L’Assemblea General de col·legiats i col·legiades aprova el pressupost d’ingressos i despeses per al 2023 presentat per la Junta de Govern, que acompanya un intens programa d’acció col·legial amb cinc reptes principals.

L’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el passat 14 de desembre va aprovar el pressupost d’ingressos i despeses per al 2023 presentat per la Junta de Govern, que acompanya un intens programa d’acció col·legial amb cinc reptes principals: aprofitar l’oportunitat Next Generation, reformar la seu del Cateb, llançar la nova ECA, atraure els més joves i fidelitzar els professionals consolidats. La Junta de Govern ha elaborat el pressupost per a l’any vinent en base a un context econòmic amb un índex general de preus al consum del 7,3% a tancament d’octubre i amb un escenari de creixement de l’activitat del sector, especialment pel que fa a la rehabilitació i per l’impuls que suposen els ajuts Next Generation.

Pel que fa a les aportacions dels col·legiats, es planteja una actualització de la quota del 4,5%, amb la voluntat de continuar oferint als col·legiats i col·legiades del Cateb una de les quotes més econòmiques dels col·legis professionals de l’Estat. Per tal de facilitar la col·legiació i afavorir aquest creixement, es manté la bonificació del 100% de la quota d’incorporació i reingrés, fent més econòmica i accessible la col·legiació. A més, es manté la progressió de la quota júnior fins als 4 anys per facilitar la permanència i incorporació dels joves.

Quant al visat i pel que fa als preus, s’ha considerat una actualització de les tarifes del 4,5%. També s’ha previst ajustar alguns descomptes, en els treballs que es visen conjuntament, com ara l’estudi de seguretat que es visa junt amb projecte o documentació tècnica, així com les diligències de llibres d’incidències en paper quan es visa la coordinació de seguretat. Es mantenen els descomptes del 100 % en el visat de llibres electrònics quan s’utilitzen les eines del Cateb i l’abonament total del cost de l’eina al visar.

La formació del Cateb és una activitat clau en l’acció col·legial per tal de fomentar la competitivitat del col·lectiu i preparar-lo per als reptes del futur. Per aquest motiu la Junta de Govern s’ha marcat com a objectiu repensar-la, amb la idea de fer-la més atractiva i útil per als professionals de la construcció.

El pressupost consolidat per a l’any 2023 és de 7.289.205 € (+4%) pel que fa als ingressos i de 7.415.205 € (+6%) quant a la despesa amb un resultat final previst de -126.000 €.

La Mesa de l’Assemblea va estar formada per Celestí Ventura, president; Natàlia Crespo comptadora i Jaume Casas, secretari.

Línies estratègiques de la legislatura i pla d’acció 2023

El president del Cateb, Celestí Ventura, va exposar els trets més importants de la política col·legial i va recordar les principals línies estratègiques de la present legislatura (2020-2023), entre les quals destaquen l’estudi sociològic realitzat com a punt de partida l’any 2020, l’informe sobre els plans d’estudi de l’àmbit de l’edificació del 2021, el canvi de marca dut a terme enguany amb un nou logotip i nova pàgina web o el projecte Nexus de col·laboració entre la professió, la indústria i la Universitat. L’informe del president va anar precedit d’un vídeo que resumeix breument l’acció duta a terme en aquests darrers anys.

Quant a la necessària relació amb la institució acadèmica, Ventura va anunciar la creació de l’anomenat Espai Professió a la Universitat, que desenvoluparà un programa de sessions informatives i conferències amb caràcter periòdic que pretenen apropar els alumnes al Col·legi a través de la professió. També va recordar la posada en marxa del projecte “Be Partner”, endegat l’any 2022, que té com un dels principals objectius l’apropament del Col·legi al món de l’empresa, així com posicionar la professió en el sector de la construcció.

El president va anunciar un dels projectes estrella per a l’any que comença: el projecte de reforma de la seu central de Barcelona, que s’inicia amb la convocatòria d’un concurs d’idees, obert a tothom, un projecte que vol comptar amb la màxima participació del col·lectiu i del seu entorn professional. També va parlar dels anomenats “Grups d’interès”, projecte basat en un seguit de trobades a la seu col·legial, ja iniciades i que permeten conèixer les inquietuds i necessitats dels companys i companyes que exerceixen des de les diferents funcions professionals com ara la direcció d’execució, caps d’obra i de producció, coordinació de seguretat, peritatges i taxacions, project managers, funció pública, etc i on es vol que la professió sigui la protagonista.Vídeo que es va projectar durant l’Assemblea per mostrar diferents accions empreses per la Junta de Govern al llarg d’aquests tres anys de mandat

Compromesos amb la societat i líders en la rehabilitació

Estendre la Idoneïtat Tècnica al territori i desenvolupar el projecte ECA van ser dos més dels temes abordats pel president. El primer es basa en l’estreta col·laboració amb els col·legis d’arquitectes i d’enginyers, la Generalitat i les diputacions i permetrà exportar l’experiència de Barcelona a la resta del país. Quant al segon, que n’és una conseqüència, implicarà preparar-se per donar al col·lectiu professional i a tot el sector els serveis d’ECA relacionats amb els tràmits urbanístics i d’activitats en l’àmbit de l’edificació.

Celestí Ventura també es va referir de manera especial a les delegacions, enteses principalment com a punt de servei als professionals i de relació amb les administracions locals, les indústries i la ciutadania. Aquestes es potenciaran amb nous locals a peu de carrer a Vilafranca i Terrassa i amb la reforma de la seu de Granollers, tot preparant-les per poder acollir futurs serveis.

Repensar i millorar la formació del Cateb va ser un altre dels punts que es treballaran l’any 2023, així com continuar desenvolupant l’acció encaminada a prestigiar i donar a conèixer la professió més enllà del nostre sector.

La posada en marxa d’un servei d’acreditació per posar en valor la col·legiació, el visat i la formació del Cateb va ser un altre dels punts destacats en l’informe del president.

Un capítol a part va merèixer l’aplicació i aprofitament dels fons Next Generation per a la rehabilitació energètica dels edificis, els quals representen una gran oportunitat professional i de futur. Aquest gran projecte s’allargarà tot el que sigui necessari amb cursos de formació, llistats de professionals, Llibre de l’Edifici Existent, jornades de divulgació, webinars, conferències i sessions de networking, així com amb la tasca que desenvolupa l’Oficina Tècnica de Rehabilitació (OTR) que s’ha posat en marxa l’any 2022.

Finalment, el president va explicar les principals accions que desenvoluparà la Corredoria d’Assegurances del Cateb, la qual seguirà avançant per aportar les solucions més adients i oferir un servei més proper als professionals.

Pel que fa a les activitats programades per a l’any 2023 destaquen la convocatòria de la 20a edició dels Premis Catalunya Construcció i celebració de la Nit de la Construcció, la participació a Construmat, l’organització de l’EBS/Congrés Internacional Construcció 4.0, la preparació d’una nova edició de Rehabilita, la celebració del Dia de la Dona, l’homenatge als companys i companyes amb 25 i 50 anys de col·legiació, així com l’organització del tradicional Concert de Nadal.

Ingressos i despeses

A continuació va ser la comptadora, Natàlia Crespo, qui va presentar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses del Cateb per al 2023. La presentació va anar precedida d’una explicació detallada de les premisses que han guiat la confecció del pressupost en base a un escenari de creixement de l’activitat, especialment pel que fa a la rehabilitació. Pel que fa a les despeses, “les hem ajustat a aquelles estrictament necessàries per atendre els nous projectes de l’any i de l’activitat corrent del Col·legi”. “En conjunt, va afirmar la comptadora, proposem un pressupost expansiu per continuar impulsant accions que recolzin el nostre col·legiat i que en permetin desenvolupar tota l’activitat planificada per al 2023”.

El pressupost d’ingressos i despeses del Cateb per al 2023 va ser aprovat per unanimitat per l’Assemblea General de col·legiades i col·legiats, junt amb el de les societats el capital dels quals pertany íntegrament al Col·legi. En el torn obert de paraules, es van comentar diferents aspectes de la marxa del Col·legi i de l’entorn professional.

ACORDS ASSEMBLEA

Els acords de l’Assemblea General Ordinària de col·legiats i col·legiades que va tenir lloc el passat 14 de desembre de 2022 van ser els següents:

  1. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses presentada per a l’exercici 2023 corresponent al Cateb.
  2. Aprovar la proposta del pressupost d’ingressos i despeses presentada per a l’exercici 2023 corresponent a la societat Aparelladors Serveis Professionals, Corredoria d’Assegurances, SLU (el capital del qual pertany íntegrament al Cateb).
  3. Aprovar la proposta de pressupost d’ingressos i despeses presentada per a l’exercici 2023 corresponent a la societat Gescol Serveis i Tecnologies, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al Cateb).
  4. Designar els col·legiats José Vera, Alexandre Solé i Pere Mora, amb Borja Hernández-Montaño com a suplent, com a interventors per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.

Tots els acords es van prendre per unanimitat.

Aportacions estatutàries previstes per a l’any 2023

    INCORPORACIÓ TRIMESTRAL ANUAL
Col·legiat
Exercent o no exercent
  0 €
(bonificació del 100%)
79,50 € 309€

Col·legiat Júnior

Dins dels primers 4 anys naturals a partir de l’obtenció del títol
Titulats de primer any
0 €
(bonificació del 100%)
28,25 € 109 €
Titulats de segon any 40,5 € 157 €
Titulats de tercer any 55,5 € 213 €
Titulats de quart any 67,75 € 261 €
Col·legiat Sènior
Majors 65 anys que acreditin cobrament de pensió jubilació i baixa exercici de l’activitat
  0 €
(bonificació del 100%)
  38 €
Societat Professional   0 €
(bonificació del 100%)
52,25 € 203 €
Afiliats   0 €
(bonificació del 100%)
79,50 € 309 €
Reducció de quota total      
– Incapacitat permanent total per exercir la professió d’Arquitecte Tècnic
– Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol tipus de treball o gran invalidesa
– Prestació d’invalidesa d’ HNA

PUBLICITAT