Cercar Error
ASSESORAMENT LEGAL
Atribucions professionals

Atribucions professionals

Les atribucions dels arquitectes tècnics

Les atribucions dels arquitectes tècnics i aparelladors, vénen regulades, principalment, per la Llei 12/1986, d’atribucions professionals dels arquitectes tècnics i enginyers tècnics, i la Llei d’ordenació de l’edificació 38/1999 (LOE).

Atribucions de l’arquitecte tècnic en projectes d’obra nova

Atribucions de l’arquitecte tècnic en obra construïda

Atribucions de l’arquitecte tècnic en altres tipus d’intervencions

La interpretació d’aquestes lleis i, per tant, el reconeixement de les atribucions per part de les entitats local que atorguen les llicències, no sempre és pacífica ni unitària. Això fa que en ocasions siguin els tribunals qui han de fer la interpretació cas per cas.