Cercar Error
ASSESORAMENT LEGAL
Qüestions d’exercici

Responsabilitat civil davant de la necessitat de modificar el projecte d’una intervenció, redacatat a partir d’una inspecció ocular

Es freqüent que les solucions tècniques que s’adopten en les obres de reforma i rehabilitació dels edificis, es plantegin a partir d’inspeccions oculars. Aquest sistema de valoració per determinar els treballs a realitzar, que normalment s’adopta per ser el més proporcionat a l’aparença de la situació o bé per criteris econòmics (mirant d’ optimitzar les despeses), no sempre permet accedir a tots els elements constructius que poden arribar a tenir incidència en el resultat dels treballs. Per tant, a mida que es van executant els treballs, es pot presentar la necessitat de variar les solucions constructives inicialment previstes i, com a conseqüència, possiblement també, el pressupost d’execució.

Adaptar les solucions tècniques a la realitat que es va manifestant a mida que es fa una intervenció, no ha de comportar un problema de Responsabilitat Civil, sinó tot el contrari. Adaptar i adoptar les mesures tècniques que siguin necessàries perquè el resultat del treball s’ajusti a la qualitat i garanties que ha d’oferir la intervenció professional, forma part de les obligacions de l’Arquitecte Tècnic. Així ve definit a l’article 12.3 d) de la Llei 38/1999 de 5 de novembre d’Ordenació de l’Edificació (LOE): Elaborar a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra sempre que aquestes s’adaptin a les disposicions contemplades i observades a la redacció del projecte.

El que pot transformar aquesta situació en un conflicte amb la propietat, i pot derivar en una reclamació de Responsabilitat Civil, és no haver-la informat de la possibilitat de l’aparició de vicis ocults, no detectables a partir d’una inspecció ocular, i la conseqüent possibilitat d’haver de variar la intervenció, amb incidència al pressupost d’execució, per adaptar-se a les circumstàncies.

En aquest sentit, convé que, en el moment d’acceptar un encàrrec d’aquestes característiques, s’exposi al client, de forma que quedi constància expressa (per escrit i amb signatura d’acceptació) dels aspectes següents:

  • Els motius que han determinat l’elecció de la inspecció ocular com a mitjà per valorar i definir la intervenció.
  • La renúncia de la propietat a la realització de proves que permetin l’examen exhaustiu de tots els elements que puguin tenir alguna incidència en el bon resultat de la intervenció.
  • L’advertiment de la possibilitat d’haver de modificar la intervenció, si durant l’execució dels treballs es manifesten vicis ocults que no podien ser apreciats a partir d’una inspecció ocular.

En tot cas, recordeu que disposeu dels Serveis Jurídics del Cateb, on podeu adreçar les vostres consultes relacionades amb aquesta matèria, així com sobre qualsevol qüestió relacionada amb l’exercici professional.