Cercar Error
Vull col·legiar-me
Consultoria
Preguntes freqüents sobre la coordinació de seguretat i salut
Servei exclusiu per col·legiats, acreditats i altres professionals afiliats

Respostes als dubtes tècnics més freqüents sobre la coordinació de seguretat i salut

1.

Què és un coordinador de seguretat i salut?

El coordinador/a en matèria de seguretat i salut és l’agent que té la missió d’aconseguir que tots els intervinents que participen en el desenvolupament d’una obra projecte, ja sigui durant la fase de redacció del projecte com a la fase d’execució, posin de manera concertada tots els recursos necessaris per tal d’aplicar els principis de l’acció preventiva per tal de vetllar per la seguretat i la salut de les persones.
Les funcions i obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase de projecte i la fase d’execució estan regulades en el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

2.

Quan és obligatori designar un coordinador de seguretat i salut a les obres de construcció?

El Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, determina en el seu article 3, quan és obligatoria la designació dels coordinadors de seguretat i salut.
El promotor és l’agent que ha de designar tant al coordinador de seguretat i salut en fase de projecte com en fase d’execució
Segons l’article 3.1, quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte.
Segons l’article 3.2, quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de l’inici de les feines o tan aviat com es constati aquesta circumstància, ha de designar un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra i durant l’execució de l’obra pot recaure en la mateixa persona.
La designació dels coordinadors no eximeix el promotor de les seves responsabilitats.

3.

Quines són les obligacions de la coordinació de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra?

El Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció, no disposa d’un article concret on s’indiquin quines són les obligacions del coordinador de seguretat i salut en fase de projecte.
Tot i així, si desgranem les referències del decret en relació al coordinador de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte, podríem destacar-ne les següents obligacions:
-Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció en matèria de seguretat i salut, de conformitat amb l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d’obra, en particular:
*En prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que es desenvolupin de forma simultània o successivament.
*A l’estimar la durada necessària per a l’execució de diferents treballs o fases de treball
-Així mateix, ha de tenir en compte durant la fase de concepció, estudi i elaboració de projecte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi o estudi bàsic de seguretat i salut així com les previsions i informacions útils a que es refereixens els articles 5.6 i 6.3.
Article 5.6 i 6.3: “En tot cas, l’estudi de seguretat i salut o l’estudi bàsic de seguretat i salut contemplarà també les previsions i informacions útils per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, i els previsibles treballs posteriors.”
-Elaborar o fer que s’elabori sota la seva responsabilitat l’estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.

4.

Quines són les obligacions de la coordinació de seguretat i salut durant l’execució de l’obra de construcció?

Les obligacions de la coordinació en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció s’estableixen en l’article 9 del RD 1627/1997, havent de desenvolupar les funcions següents:

a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat:

  1. En prendre les decisions tècniques i d’organització per planificar els diferents treballs o fases de treball que s’han de desenvolupar simultàniament o successivament.
  2. En estimar la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.

b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de prevenció Riscos laborals durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a què fa referència l’article 10 d’aquest Reial decret.

c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions introduïdes en aquest. Conformement al que disposa l’últim paràgraf de l’apartat 2 de l’article 7, del RD1627/1997, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no sigui necessària la designació de coordinador.

d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

e) Coordinar les accions i les funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.

f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no calgui la designació de coordinador.

5.

Què és un ESS o EBSS?

L’Estudi de Seguretat i Salut (ESS) o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (EBSS), és un document que forma part del projecte, el qual estableix la previsió de les fases i procediments de treball, equips i mitjans auxiliars a utilitzar a obra, identificant els riscos previstos i adoptant les mesures preventives per evitar-los.

Cal tenir present, que l’ESS o EBSS no és un document independent del projecte, sinó que està inclòs en el propi projecte, tal com s’estableix en la Part 1 del Codi Tècnic de l’Edificació – CTE- Annex I: Contingut del projecte i en l’article 5.3 del RD1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció: “Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra“.

 

 

6.

Quan és obligatori redactar un ESS? I un EBSS?

En la fase de redacció del projecte, el promotor està obligat a que s’elabori un estudi de seguretat i salut -ESS- sempre i quan es doni un d’aquests supòsits:

  • Que el pressupost d’execució per contracta (PEC) inclòs en el projecte sigui igual o superior a 75 milions de pessetes (450.759,08 euros)
  • Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborals, on intervinguin en algun moment de l’obra més de 20 treballadores simultàniament.
  • Que el volum de la mà d’obra estimada, entenent-se per tal, la suma dels dies de treball del total dels treballadors a l’obra, sigui superior a 500.
  • A les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i presses.

En els projectes d’obra que no estan inclosos en els supòsits anteriors, s’ha d’elaborar un estudi bàsic de seguretat i salut -EBSS-, tal com s’estableix en l’article 4 del RD 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

7.

Qui ha de redactar l’ESS o EBSS?

Tant l’estudi de seguretat i salut -ESS-, com l’estudi bàsic de seguretat i salut -EBSS- han de ser redactats per un tècnic competent designat pel promotor.
Quan existeixi un coordinador de seguretat i salut en fase d’elaboració de projecte-CSSPr- (figura designada pel promotor quan a l’elaboració del projecte d’obra intervinguin diversos projectistes), li correspon a ell elaborar o fer que s’elabori sota la seva responsabilitat l’ESS o EBSS, segons s’estableix en l’article 5 del RD 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

 

8.

Que s’entén per tècnic competent?

Un tècnic competent és aquella persona que disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant, així com els coneixements i capacitats en activitats de construcció i de prevenció de riscos laborals d’acord amb les funcions a desenvolupar segons el RD1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. (comentaris de la Guia Tècnica per a l’avaluació i prevenció dels riscos relatius a les obres de construcció publicada per l’Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral).

 

 

9.

Quin és el contingut que ha de tenir un ESS?

El contingut d’un estudi de seguretat i salut –ESS– és (Article 5.1 del RD 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció):
• Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliar que es preveuen; identificació de riscos i mesures preventives, etc.
• Plec de condicions particulars amb les prescripcions que s’han de complir en relació amb les característiques, utilització i conservació de màquines, eines, elements auxiliars, proteccions col·lectives i individuals, etc.
• Plànols de les mesures preventives previstes a la memòria
• Amidaments de totes les unitats o elements de seguretat i salut que han estat definits o projectats.

NOTA: L’estudi de seguretat i salut -ESS- ha de contemplar les previsions i les informacions útils per a efectuar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment, reparació, conservació, etc). Article 5.3.

Pel que fa als treballs de manteniment, cal recordar que dins les obligacions del projectista s’incorpora, en el CTE DB SUA, el següent comentari en l’apartat II Àmbit d’aplicació: “Conviene recordar que el ámbito de aplicación del DB SUA no incluye los elementos del edificio cuyo uso esté reservado a personal especializado de mantenimiento, inspección, reparación, etc., ya que dichas personas no se consideran “usuarios del edificio”, que son los contemplados en el objeto del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad”. Dichos elementos deben cumplir la reglamentación de seguridad en el trabajo que en cada caso les sea aplicable. En particular, cabe destacar que el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece, en sus artículos 5.6, 6.3 y 8, la obligación de que los proyectistas consideren los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud laboral en la elaboración del proyecto de obra; contemplando, asimismo, las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. También se tendrán en cuenta entre otros los requisitos del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y los del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Así, las cubiertas han de diseñarse y contar con aquellos elementos, dispositivos y sistemas de protección que sean precisos para que las labores de inspección y mantenimiento de las mismas se puedan realizar en condiciones de seguridad”, segons s’estableix en l’article 5 del RD 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.

 

10.

Quin és el contingut que ha de tenir un EBSS?

L’estudi bàsic de seguretat i salut –EBSS– pot tenir la mateixa estructura que estudi de seguretat i salut –ESS-, i com a mínim ha de tenir els següents apartats, segons s’estableix en l’article 6 del RD 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció
• Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliar que es preveuen; identificació de riscos i mesures preventives, etc.
• Haurà de contemplar les previsions i les informacions útils per a efectuar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment, reparació, conservació, etc.).

 

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar