Cercar Error
Institucional Eleccions 2023 Junta electoral

Acords de la Junta electoral del 18 d’abril

Per garantir el respecte als principis d’objectivitat, imparcialitat i transparència que han de regir el procediment electoral, aquesta Junta Electoral ha acordat els següents punts.

De conformitat amb l’article 71 dels Estatuts col·legials, la Junta Electoral és l’òrgan col·legial que regula i controla el desenvolupament del procés electoral del Col·legi,  intervenint en tota la seva tramitació a partir del moment en què es faci pública la convocatòria i fins a la presa de possessió de la nova Junta de Govern. Desenvolupa i/o interpreta, a partir d’allò previst en aquests Estatuts, la normativa sobre l’exercici del vot, l’escrutini i la proclamació de càrrecs. Igualment és l’òrgan cridat a resoldre respecte a totes i cadascuna de les fases del procés electoral.

Així mateix, la Junta Electoral té plena capacitat decisòria en l’àmbit de les seves funcions, ha d’actuar amb total independència, objectivitat i imparcialitat, i garanteix la transparència de tot el procés electoral.

En aquest sentit, per garantir el respecte als principis d’objectivitat, imparcialitat i transparència que han de regir el procediment electoral, aquesta Junta Electoral, en reunions de 14 i 18 d’abril de 2023, ha acordat:

 • Demanar que el procés electoral es desenvolupi segons els principis ètics i formals que es mereix el Cateb.
 • Facilitar un model de butlleta perquè els col·legiats i col·legiades puguin formalitzar el suport a les candidatures. No s’acceptarà el suport dels propis membres de la candidatura.
 • Recordar, tal com consta en la convocatòria electoral, que el suport a les candidatures ha de formalitzar-se per escrit i ha de tenir la signatura manuscrita o digital del col·legiat o col·legiada que el presta:
  • En el cas que la butlleta de suport hagi estat signada de forma manuscrita, s’acceptarà que es presenti la butlleta original en paper, o també una còpia de la butlleta en paper o en format digital (pdf, jpg o un altre format d’imatge digital). No s’acceptaran les butlletes amb signatura manuscrita realitzada amb dispositiu electrònic (signades amb el dit o amb llapis digital).
  • Pel que fa a les butlletes signades digitalment, caldrà que s’utilitzi un certificat de signatura electrònica i que les butlletes es presentin en format electrònic, per poder comprovar la seva validesa.
 • Pel que fa al suport del Cateb a les candidatures en fase prèvia per obtenir els suports requerits, confirmar que podran disposar de 1 tramesa per correu electrònic, remesa des del Col·legi i per compte de les candidatures; complementada amb 1 tramesa per correu ordinari (amb sobre pre-franquejat per retornar el suport a la candidatura), que s’adreçarà a tots els col·legiats i col·legiades inclosos en el cens electoral que no disposin d’adreça electrònica informada en els arxius col·legials. Les característiques d’aquestes trameses es concreten en el document titulat SUPORT A LES CANDIDATURES. CONDICIONS DE LES TRAMESES ELECTORALS A CÀRREC DEL Cateb, que es fa públic per a coneixement de les possibles candidatures.
 • Pel que fa al suport a les candidatures, una vegada proclamades, per fer propaganda electoral, confirmar a que també podran disposar de 2 trameses per correu electrònic, més 1 tramesa per correu ordinari adreçada a tot el cens electoral.
 • Facilitar a les candidatures la utilització de l’espai electoral de què disposaran en el web del Cateb, així com en els butlletins electrònics 7@
 • Les candidatures poden publicar la propaganda electoral que considerin convenient, mantenint en tot moment una actitud de lleialtat i respecte envers el Cateb i els companys/es de professió. En el seu cas, la Junta Electoral es reserva la decisió de retirar alguna comunicació determinada.
 • Posar a disposició de les candidatures els locals de la seu central del Cateb i de les Delegacions, en horaris d’obertura i segons la seva disponibilitat, per fer-hi les reunions que creguin convenients. En la sol·licitud per a l’ús d’espais en les seus col·legials s’haurà d’indicar la previsió d’assistents i la durada prevista de la reunió.
 • Recordar el necessari respecte a l’obligada neutralitat que han de mantenir els treballadors i col·laboradors del Cateb a Barcelona i a les Delegacions, els quals s’han d’abstenir de participar en les accions electorals que facin els candidats, durant tot el procés electoral.
 • Recordar que en l’àmbit dels actes institucionals o col·legials, els candidats no poden realitzar activitats electorals quan representin o actuïn com a col·laboradors del Cateb.
 • Les candidatures hauran de sol·licitar a la Junta Electoral (juntaelectoral2023@cateb.cat) el suport que considerin oportú, així com sotmetre a la Junta Electoral qualsevol iniciativa no descrita en la convocatòria d’eleccions, prèviament a la seva posada en pràctica.

La Junta Electoral

Barcelona, 18 d’abril de 2023

PUBLICITAT