Cercar Error
Vull col·legiar-me
Activitat Institucionals

Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades del Cateb

Cateb - Barcelona
La Junta de Govern del Cateb, en reunió de 6 de març de 2023, ha acordat convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades, d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.
Inscripció

Dia:  Dimecres, 12 d’abril de 2023

Hora:  18.00 hores

Format: Mixt (assistència presencial o per videoconferència)

 

Els col·legiats/ades que vulgueu assistir a l’Assemblea General per videoconferència (a través de la plataforma Zoom), us hi heu d’inscriure per rebre les credencials (personals i intransferibles) per poder-vos-hi connectar. L’enviament de les credencials no és automàtic, les rebreu amb antelació suficient a la data de l’Assemblea. 


Ordre del dia defintiu

 

  1. Informe del president.
  2. Presentació i proposta d’aprovació de la memòria anual de gestió col·legial 2022.
  3. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses del Cateb corresponent a l’exercici 2022 i del balanç de situació comptable tancat el 31 de desembre de 2022.
  4. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2022 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al Cateb).
  5. Presentació i proposta d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2022 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al Cateb).
  6. Elecció, d’entre els assistents a l’Assemblea General, dels col·legiats que s’integraran en la Comissió Econòmica per a l’exercici 2023 (s’han de renovar tres dels seus membres), d’acord amb l’article 66 dels Estatuts col·legials.
  7. Elecció, d’entre els assistents a l’Assemblea General, dels col·legiats que constituiran la Junta Electoral (cinc membres titulars i tres suplents) per a les eleccions del Cateb 2023, d’acord amb el que disposa l’article 71 dels Estatuts col·legials.
  8. Designació de tres interventors i un suplent per a l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General ordinària, de conformitat amb allò previst en l’article 46 dels Estatuts col·legials.
  9. Torn obert de paraules.


D’acord amb allò previst en l’últim paràgraf de l’article 40 dels Estatuts col·legials, es posarà a disposició dels col·legiats i col·legiades, a la Secretaria del Cateb i a les Delegacions, a partir del dia 31 de març de 2023, els documents bàsics dels assumptes que se sotmeten a decisió de l’Assemblea General.Barcelona, 28 de març de 2023 


 

Detall de l’activitat
Data
12 d’abril de 2023
Lloc
Sala d'actes del Cateb
Horari
A les 18:00h.
Modalitat
Híbrida
Telèfon
932 40 20 60
Email
activitats@cateb.cat

PUBLICITAT