Cercar Error
Vull col·legiar-me
Sessions Tècniques Pràctica professional

Escala de gravetat de danys en edificis

Delegació de l'Alt Penedès-Garraf - Vilafranca del Penedès
La delegació de l’Alt Penedès-Garraf convida els guanyadors del Premi ex aequo a la Innovació dels Premis Catalunya Construcció 2023 a explicar-nos aquest estudi. Ens hi voleu acompanyar?

A nombrosos àmbits de la ciència i de la vida hi ha escales d’ús generalitzat (Richter (terratrèmols), Beaufort (vent), EVA (grau de dolor), Mohs (duresa d’una substància), etc.). En canvi, en un àmbit tan important com és l’estat de conservació dels edificis, no hi ha una escala d’ús generalitzat. Per això és tan útil i oportuna aquesta proposta, d’escala realitzada amb gran rigor científic, de fàcil aplicació i comprensible, que pot ser utilitzada de manera generalitzada per a qualsevol tipus d’edifici, de qualsevol localització geogràfica. El seu objecte és valorar el grau de gravetat dels danys a edificis.

Algunes de les raons per les quals aquesta escala proposada és d’utilitat són les següents:

•         Facilita la presa de decisions respecte als tractaments terapèutics a aplicar. En efecte, ja que l’entitat del tractament terapèutic ha de ser proporcional al grau de  gravetat de la lesió. Ni inferior, ni superior.

•         Facilita la presa de decisions de mesures cautelars d’urgència (estintolaments, col·locació de xarxes a façanes, desallotjaments preventius, etc.). En efecte, les mesures cautelars s’han de prendre a partir de cert grau de gravetat. És un error greu prendre mesures d’urgència si no són necessàries. Més greu és encara no prendre mesures cautelars si aquestes són necessàries.

•         Facilita la realització de programes de rehabilitació (dividir per fases les intervencions terapèutiques que cal fer a un edifici). Un dels indicadors principals per tal de decidir en quines fases va cada intervenció, és el grau de gravetat de la deficiència associada. En general, quant major gravetat tingui una deficiència, abans s’haurà de reparar.

•         Facilita la comprensió del diagnòstic a terceres persones. Per exemple, el fer servir plànols on es marca el grau de gravetat (amb colors) de les diferents zones de l’edifici facilita el visualitzar fins a quin punt està degradat l’edifici, i quines zones són les que estan més afectades.

La proposta:

De manera molt resumida, aquesta línia de recerca científica i proposta es pot dividir en quatre línies de recerca principals, que són les següents:

•        Es proposa una escala general (de 0 a 10) per a valorar el grau de gravetat de danys a edificis.

•        Es desenvolupa metodologia per a calcular el grau de gravetat de sistemes constructius (en aquest context entenem per sistemes les façanes, l’estructura horitzontal, l’estructura vertical, etc.) i de tot l’edifici.

 •        Es desenvolupa metodologia per a calcular quina és la mètrica òptima (número òptim de graus) que ha de tenir una escala per a valorar el grau de gravetat de danys a edificis.

 •        Es desenvolupa metodologia per a calcular el grau de gravetat de zones de façanes, basada en indicadors i expressions matemàtiques que es proposen.

Totes les metodologies estan realitzades amb rigor científic i treballades per tal que les propostes finals tinguin les següents característiques:

•         Siguin fàcils de fer servir per part de tècnics.

•         Els resultats siguin fiables, rigorosos i fàcilment comprensibles.

•         Puguin ser d’aplicació a qualsevol tipus d’edifici, a qualsevol localització geogràfica.

•         Siguin útils en el marc de la diagnosi d’edificis i en la presa de decisions terapèutiques i d’urgència.

Autors:

Félix Ruiz Gorrindo. Arquitecte Tècnic col·legiat, Doctor Enginyer Civil, Enginyer d’Obres Públiques

Antonio Aguado de Cea. Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports

 Carles Serrat i Piè. Doctor en Matemàtiques

Detall de l’activitat
Data
21 de setembre de 2023
Lloc
C/Cal Bolet 4 (cantonada C/ Migdia). 08720- Vilafranca del Penedès
Horari
De 18 a 20h.
Preu
Activitat gratuíta
Modalitat
Presencial

PUBLICITAT