Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Gestió de projectes protecció al foc publicacions

Actualitzacions i noves publicacions de les instruccions i guies de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, edita les instruccions, guies i recomanacions aplicables en la protecció davant d’incendis

Es publiquen les actualitzacions dels següents documents:

DT-17, Modificació significativa (DT-17)

L’objecte d’aquest document és establir els criteris que defineixen quan un canvi, reforma o ampliació d’un establiment, activitat, infraestructura o edifici existent ha de considerar-se modificació significativa a efecte de determinar si es requereix una nova intervenció prèvia i de comprovació per part de la DGPEIS o un nou informe preceptiu per part del SPEIS de l’Ajuntament de Barcelona.

 DT-5, Aparcaments amb places tancades (DT-5)

L’objecte d’aquest document és establir les condicions específiques de seguretat en cas d’incendi per a locals destinats a ús aparcament que disposin de places tancades i que aquestes no estiguin compartimentades com a local de risc especial d’incendi.

DT-9 Control de fums en els aparcaments (DT-9)

Aquest document tècnic defineix els requeriments que ha de garantir el sistema de control de fums en cas d’incendi en els aparcaments, i complementa l’article 8 de la secció SI 3 del Document bàsic seguretat en cas d’incendi (DB-SI) del Codi tècnic de l’edificació (CTE).

Es plublica el nou document:  Sectorització de conductes d’extracció de fums de les cuines (DT-18)

L’objecte d’aquest document és aclarir les condicions mínimes de sectorització a aplicar en els conductes d’extracció de fums de les cuines, estiguin o no classificades com a  local de risc especial. És d’aplicació a tots el usos contemplats al CTE DB SI, excepte les cuines de l’ús residencial habitatge.

Trobareu aquests documents al següent enllaç: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/instruccions_guies_i_recomanacions/interpretacio_normativa_tinsci/documents-tinsci/

 Es publiquen dues noves Instruccions Tècniques Complementàries:

  • SP 144 Condicions de seguretat contra incendis en activitats esporàdiques
  • SP 145 Disseny basat en prestacions per a sistemes de control de temperatura i evacuació de fums en sectors industrials que disposen de ruixadors automàtics d’aigua

Trobareu aquests documents al següent enllaç: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/instruccions_guies_i_recomanacions/instruccions_tecniques_complementaries/

PUBLICITAT