Cercar Error
Pràctica professional Comentaris DB CTE DB-HS DB-SI DB-SUA

Actualitzats els documents amb comentaris del DB HS, DB SI i DB SUA del CTE

Aquests documents, elaborats pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), encara que no siguin obligatoris, conformen, junt amb el text articulat del codi tècnic, el marc regulador aplicable.

La Direcció General d’Agenda Urbana i Arquitectura del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, manté una política d’aclariment de dubtes, interpretacions, etc., adreçades a millorar l’aplicació del CTE. L’esmentada política inclou l’elaboració de documents amb comentaris, documents de suport, etc.

Aquests documents, elaborats pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), encara que no siguin obligatoris, conformen, junt amb el text articulat del codi tècnic, el marc regulador aplicable.

En aquest cas s’han actualitzat els documents amb comentaris del DB HS, DB SI i DB SUA.

També s’ha actualitzat el document de suport del DB-SI DA DB-SI/1 Justificació de la posada en obra de productes de construcció quant a les seves característiques de comportament davant el foc.

En l’àmbit dels comentaris més destacats en el DB SI, aquests serien l’afegiment i ampliació en referència als sistemes automàtics d’extinció en cuines, control de fum en els aparcaments, dotació en BIE’s en cuines de risc especial i espais de maniobra exterior de bombers.

Respecte al DB SUA, s’afegeixen entre d’altres, nous comentaris sobre una major adequació efectiva del DB en un establiment integrat en un edifici existent, criteris del bossell i l’estesa en les escales, lliscament en les piscines d’ús col·lectiu, els nivells mínim d’enllumenat en zones circulació l’enllumenat, i la correcta aplicació de la norma EN 81-70 sobre les dimensions de l’ascensor accessible.

La resta de comentaris amplien els existents respecte a l’accessibilitat exterior dels edificis, la neteja dels envidraments exteriors així com els criteris generals d’aplicació del DB SUA en edificis existents.

Finalment, s’afegeix un nou comentari en l’apartat dels col·lectors d’aigües pluvials, en el DB HS.

Trobareu aquesta documentació més detallada en la pàgina web del Codigo Técnico.

PUBLICITAT