Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Next Generation EU Subvencions

Ajuts a la construcció d’habitatges per lloguer social en edificis energèticament eficients #Next Generation

Programa 6 d'ajut a la construcció d’habitatges per lloguer social en edificis energèticament eficients del Reial Decret 853/2021

Objecte: Fomentar i incrementar el parc públic d’habitatges energèticament eficients destinats al lloguer social o a preu assequible, mitjançant la promoció d’habitatges de nova construcció o rehabilitació d’edificis no destinats actualment a habitatge, sobre terrenys de titularitat pública

Destinataris: Administracions públiques ; Organismes públics i entitats de dret públic ; Empreses públiques i públicoprivades ; Societats mercantils on participin majoritàriament administracions públiques. Les entitats adjudicatàries de drets de superfície o concessions administratives sobre sòl públic on es puguin desenvolupar promocions d’habitatges. Persones jurídiques privades titulars de sòl que es comprometin a cedir de forma gratuïta la propietat del sòl a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o a l’ajuntament del municipi corresponent, per un termini de 99 anys.

Terminis: Pendent de la publicació de la convocatòria i fins al 30 de juny de 2026.  El termini de presentació de sol·licituds de la Resolució DSO/1503/2022  per la qual s’aproven les condicions d’accés per a la selecció de propostes d’actuacions per al finançament del Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU​ és fins el 24/06/2022.

Bases: Articles 59 al 70 del RD 853/2021 
Condicions d’accés:  Resolució DSO 1503/2002
Convocatòria: Pendent de publicació

​Requisits:

  • Les promocions d’habitatges de nova construcció o procedents de la rehabilitació d’edificis no destinats actualment a habitatge, que es destinin al lloguer social o cessió en ús durant un termini mínim, en tots dos casos, de 50 anys. Només es consideraran objecte d’aquest programa les actuacions de rehabilitació que suposin un increment del parc públic d’habitatge per lloguer assequible.
Territori​​​​​​Cep,nren,lim​ [kWh/m2 ·año] ​​ ​
αABCDE
Peninsular≤ 16,0≤ 20,0≤ 22,4≤ 25,6≤ 30,4≤ 34,4
Extrapeninsular (Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla)≤ 20,0≤ 25,0≤ 28,0≤ 32,0≤ 38,0≤ 43,0
  • Els edificis objecte d’aquest programa han de complir
​Edificis objecte de la rehabilitació​ ​
Projecte o memòria– Estudi de gestió de residus on el 70% dels residus (en pes) seran per la rehabilitació, reciclatge i recuperació d’altres materials. Els operadors han de limitar la generació de residus segons el protocol de residus de la UE
Circularitat en el disseny i construcció dels edificisDemostrar segons l’ISO 20887 i altres, la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis
AmiantRetirar de l’edifici, materials de construcció que continguin amiant

Actuacions subvencionables

Seran actuacions subvencionables aquelles necessàries per a dur a terme la construcció de nous habitatges o la rehabilitació d’edificis amb ús diferent d’habitatge que es destinin al lloguer social, sempre que suposin un increment del parc públic d’habitatge per lloguer assequible, i compleixin les condicions i requisits establerts en aquest programa

​Quantia dels ajuts

El preu del lloguer dels habitatges ha de figurar en la resolució de la concessió de l’ajut (article 66 del RD 853/2021)

Límit de la subvencióTopall
700 €/m2 de la superfície útil de l’habitatge50.000 € / habitatge

Compatibilitat

Subvencions compatibles amb qualsevol altre ajut públic per al mateix objecte, sempre que no se superi el cost total de les intervencions i que els altres ajuts ho permetin.

 Tornar a la llista

PUBLICITAT