Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Subvencions Subvencions Barcelona Terrasses

Ajuts per a la instal·lació de terrasses a Barcelona 2023

Oberta la nova convocatòria de subvencions per a la instal·lació de plataformes homologades per a les terrasses en calçada de la ciutat de Barcelona, fins el 15 de setembre

L’Ajuntament de Barcelona obre una nova convocatòria per a subvencionar la instal·lació de terrasses a la calçada.  Aquesta actuació té la voluntat d’ajudar econòmicament els establiments de restauració que comptin amb llicència de terrassa a la calçada a instal·lar les plataformes homologades obligatòries i d’aquesta manera contribuir a la dinamització econòmica i social, a més de garantir un espai públic de qualitat.

Convocatòria: Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per la instal·lació de plataformes homologades en calçada per a les terrasses de la ciutat

Bases: Aprovació inicial de les bases generals per a l’atorgament de subvencions per a la reactivació de les activitats econòmiques que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona.

Aquesta nova convocatòria s’adreça als titulars dels establiments de restauració i assimilats que, disposant de la corresponent llicència per la instal·lació de plataformes homologades de terrasses en calçada no van poder gaudir de les subvencions que amb aquesta finalitat es van convocar el passat any 2022.

Pressupost disponible: 500.000€
Àmbit d’aplicació: Barcelona ciutat
Beneficiaris: Titulars dels establiments de restauració
Terminis: del 15 de juliol i 15 de setembre de 2023.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:

  • Les despeses relacionades amb el subministrament, transport i muntatge de la plataforma d’ampliació de vorera per a la instal·lació d’una terrassa d’acord amb els quatre models homologats.
  • Les despeses tècniques de tramitació i replanteig degudament justificades (tals com les despeses de gestoria, les corresponents als honoraris dels professionals tècnics intervinents, o similars).
  • Les despeses d’adquisició de la plataforma obligatòria com a element bàsic de la terrassa en calçada.
  • La despesa/es d’inversió de la instal·lació de terrassa homologada en calçada s’haurà d’haver realitzat en el termini comprés entre el dia 1 de gener de 2022 i fins el 15 de setembre de 2023 (ambdós inclosos).

Característiques de les subvencions

  • El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència no competitiva fins exhaurir el crèdit pressupostari.
  • Aquestes subvencions tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent. Procedirà el seu reintegrament en els supòsits previstos en la Normativa Reguladora de les Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Les subvencions d’aquesta convocatòria seran compatibles, amb les corresponents limitacions, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, nacionals i internacionals, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
  • L’import de les subvencions rebudes no podrà ser mai d’una quantia que, en concurrència amb d’altres subvencions o ajuts rebuts d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost del projecte d’inversió.
  • Aquestes subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals

Import subvencionable

L’import subvencionable depèn del nombre de taules atorgades i va dels 3.300 euros per a terrasses amb dues taules fins als 6.900 per a terrasses amb sis taules o més. La subvenció pot servir per cobrir les despeses de subministrament, transport i muntatge de la plataforma; les tècniques de tramitació, replanteig, gestoria, honoraris de tècnics intervinents…; i l’adquisició de la plataforma obligatòria homologada. No es pot haver estat beneficiari de la convocatòria de 2022.

La quantia de la subvenció es determina d’acord amb els següents epígrafs i imports:

 Epígraf Taules atorgades per llicència Import subvenció
 1 2 taules 3.300 €
 2 3 taules 4.000 €
 3 4 taules 4.900 €
 4 5 taules 5.900 €
 5 6 taules o més (xamfrans) 6.900 €

El percentatge del límit màxim i mínim que es pot arribar a subvencionar, es preveu que pugui variar en funció del preu del model homologat de plataforma que la persona sol·licitant instal·li; aquest percentatge podrà suposar una subvenció que estigui compresa en la forquilla d’entre el 30% i el 70% del cost real i efectiu, a preus actuals,  de la despesa de l’adquisició del model de plataforma homologat que es triï i de les despeses de la seva instal·lació que siguin subvencionables.

Per tramitar els ajuts i subvencions us podeu adreçar a l’Oficina Virtual de Tràmits

PUBLICITAT