Cercar Error
Vull col·legiar-me
Check-list de registre de resultats de la inspecció
Seguiment del control de qualitat
Registre dels resultats dels controls
Continguts

Processos d’execució

Es mostren 8 resultats

CEx_0474 Replanteig

PDF

Eixos dels elements; cotes; seccions.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

CEx_0472 Cintres, encofrats i motlles

PDF

Geometria de les seccions, estat dels encofrats i motlles; muntatge; desmuntatge; estanquitat; resistència; aliniació, verticalitat; neteja; desencofrants.
Elements de vibració: Ubicació i funcionament.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

CEx_0475 Verificacions prèvies a la col·locació de les armadures

PDF

Abans del subministrament a l’obra; acceptacions prèvies de la direcció facultativa; fonaments superficials.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

CEx_0479 Armadures passives

PDF

Verificació de l’estat de l’acer d’armar, diàmetres, especejaments, lligat i posicionament, longituds d’ancoratge i d’entroncament; distàncies lliures entre barres; separadors; recobriments; toleràncies; estat d’oxidació; estat de neteja.
Soldadures no resistents; soldadures resistents.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

CEx_047A Armadures actives

PDF

Ancoratges, tompetes i beines; destesat d’armadures preteses, injecció de les beines en armadures postteses.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

CEx_047C Procés de formigonat i acabat del formigó

PDF

Previ al formigonat: Acceptació del muntatge de les armadures passives; mitjans per formigonar, compactar, curar; condicions en temps fred/caluros.
Durant el formigonat: Absència de juntes fredes, segregacions, principis d’enduriment; compactació del formigó.
Després del formigonat: Curat; absència de defectes superficials; aspecte superficial del formigó; dimensions.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

CEx_047D Elements prefabricats

PDF

Forjats amb biguetes prefabricades de formigó; muntatge i unions d’elements prefabricats.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E0413 Inspecció de forjats amb elements prefabricats

PDF

Cintres; encofrats i motlles; especejament dels plànols d’armadures; muntatge d’armadures; geometria de les armadures; col·locació d’armadures; abocament i posada en obra del formigó; operacions d’acabat del formigó; execució de juntes de formigonat; curat del formigó; desencofrat i desemmotllament; descintrat; unions dels prefabricats.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

Processos de protecció, reparació i reforç

Es mostren 1 resultats

CEx_047F Protecció, reparació i reforç

PDF

Condicions prèvies; estat del suport; procés d’aplicació/execució

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

No trobes el que necessites?

Demana ajuda al servei d’assessoria técnica

Assessoria documental