Cercar Error
Col·legiació
Com col·legiar-se
La incorporació en el Col·legi habilita per exercir a tot el territori de l’Estat, complint el requisit de visar el treball professional en el col·legi on s’ubiqui la finca objecte del treball o el lloc on es prestin els serveis

Qui pot col·legiar-se?

D’acord amb la legislació vigent, tothom que tingui la titulació acadèmica d’aparellador, arquitecte tècnic, enginyer d’edificació o un altre títol universitari oficial que habiliti per a l’exercici de la professió regulada d’arquitecte tècnic, i compleixi els altres requisits legals, estatutaris i col·legials establerts, té dret a ser admès en el Col·legi.

Inscriu-te al Cateb

Col·legiació imprescindible

Han d’incorporar-se de forma imprescindible al Col·legi els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació, i altres titulats habilitats per a l’exercici de la professió regulada d’arquitecte tècnic, que exerceixin la professió, per compte propi, com a socis de societats professionals, com a assalariats o com a personal al servei de l’Administració, i que tinguin el domicili professional únic o principal a la província de Barcelona.

La incorporació en el Col·legi els habilita per exercir a tot el territori de l’Estat, complint el requisit de visar el treball professional en el col·legi on s’ubiqui la finca objecte d’aquest treball o el lloc on s’hagin de prestar els serveis.

Col·legiat/ada exercent i col·legiat/ada no exercent

El col·legiat/ada exercent és aquell professional que desenvolupa qualsevol activitat pròpia de la professió, amb independència de la modalitat d’exercici i, de si la funció i/o treball professional requereix de visat obligatori o no.

El col·legiat/ada no exercent és aquell que no desenvolupa cap activitat pròpia de la professió.

La condició com a exercent o no exercent l’ha de declarar el col·legiat o col·legiada en funció de les seves circumstàncies professionals concretes.

Documentació necessària

  • Emplenar l’imprès de sol·licitud 
  • 1 fotografia (mida carnet)
  • 1 fotocòpia del DNI (cal presentar també l’original)
  • Títol acadèmic o original del resguard del títol o fotocòpia compulsada en el que hi consti la data de finalització dels estudis. En el cas que no hi figuri la data de finalització dels estudis s’haurà d’aportar un certificat de la Universitat on hi consti la data de finalització del estudis
  •  Dades de domiciliació bancària

La sol·licitud de col·legiació ha de ser presencial i es pot tramitar a qualsevol seu del Col·legi.

L’alta col·legial és efectiva un cop aprovada per la Junta de Govern del Cateb, a través d’una comunicació oficial.

*Per els Retitulats d’Enginyeria d’Edificació: Si ja estàs col·legiat com a Arquitecte Tècnic i vols estar-ho com a Enginyer d’Edificació, ens has de portar, a qualsevol oficina del Cateb, l’original del resguard del títol o bé el títol original. La inscripció com a Enginyer d’Edificació no suposa cap cost.

Inscriu-te al Cateb

Històries d’altres col·legiats

Testimonis

“Estar col·legiat al Cateb m’ha ajudat amb la meva activitat professional. M’ha permès estar al dia de totes les novetats del sector, fer consultes sobre temes tècnics i legals que m’han ajudat a l’hora de redactar projectes o de donar resposta a diversos temes professionals que van sorgint. També és important com a punt de trobada de professionals, cosa que ens ajuda a establir sinergies entre nosaltres”

Francisco Javier García

Col·legiat 9581

“Estar col·legiat és l’eina fonamental per ser els professionals de la construcció, els mestres d’obres que antigament custodiaven tot el saber sobre el procés constructiu. En el meu cas m’ha permès obrir-me pas d’una manera més ferma en aquest món, en el que aportar professionalització reporta resultats òptims. Estar col·legiat és el segell de qualitat que ens potencia com a col·lectiu”

Arkaitz Galarza

Col·legiat 15197

“Amb els anys m’he anat adonant de la quantitat de serveis que el Col·legi ofereix als seus col·legiats i de la capacitat tècnica dels seus professionals, sempre disposats a ajudar. Per un tècnic que vol exercir la seva professió és del tot necessari estar col·legiat, per poder estar connectat amb la resta del col·lectiu i tenir a l’abast tots els serveis i eines que actualment el Col·legi ofereix”

Carles Farràs

Col·legiat 7773