Cercar Error
Formació
Bonificació Fundae
Les empreses disposen d’un crèdit anual per bonificar la formació dels seus treballadors i treballadores.

Què és la bonificació?
És un tipus de finançament adreçat a les empreses per finançar, part o la totalitat, de la formació dels seus treballadors i treballadores. Anualment s’assigna a les empreses una quantia en concepte de crèdit de formació amb l’objectiu de realitzar accions formatives dirigides a la millora de la qualitat, de les capacitats i competències professionals dels seus treballadors.

Què és el crèdit de bonificació i d’on prové?
Es un import que prové de la cotització anual realitzada a la Seguretat Social en concepte de formació professional dels treballadors/es de l’empresa (totes les empreses en disposen). El fons per a les bonificacions dels cursos es comptabilitza per anys naturals. Les empreses de menys de 50 treballadors/es poden acumular el seu crèdit durant els següents 2 anys, sempre i quan ho hagin notificat durant l’any en curs.

Quins beneficis aporta la bonificació?
Permet recuperar, total o parcialment, els diners invertits en la formació dels treballadors/es (el cost de la formació).

Quins són els requisits per poder bonificar la formació?

  1. L’acció formativa ha de tenir una durada mínima de 2 hores.
  2. Els participants de la formació han d’estar contractats pel Règim General.
  3. L’assistència al curs ha de ser igual o superior a un 75% de la seva durada , en cursos Presencials ( virtuals) l’assistència és comptabilitza a través de connexions.
  4. Complir els terminis establert per la normativa : la tramitació s’ha de fer abans de l’inici de la formació.

És bonificable tot el cost de la formació?
La quantia a bonificar en cada curs depèn del crèdit de què disposa l’empresa, del nivell formatiu del curs, de la durada, del nombre d’alumnes i de l‘acompliment de l’aportació privada

En cas d’estar interessats en tramitar l’acreditació podeu contactar amb:
Egara Formació al telèfon 93 733 98 20 o per correu electrònic montse.gimenez@egaraformacio.com

 

Beques ASP Corredoria

Vull saber-ne més