Cercar Error
Vull col·legiar-me
Programa DAPconstrucción®
Preguntes freqüents

FAQ DAPconstrucció®

Al següent apartat trobareu les respostes als dubtes més freqüents sobre el programa DAPConstrucción®

Què són les Declaracions Ambientals de Producte?

Les Declaracions Ambientals de Producte (DAP), en anglès, Environmental Product Declaration (EPD), aporten informació quantitativa i desglossada dels diferents impactes ambientals que pot ocasionar un producte al llarg del seu cicle de vida. Són conegudes com a “Ecoetiquetes” tipus III i no defienix uns criteris sobre la preferència ambiental dels productes ni estableixen uns requisits mínims a complir. Es tracta d’analitzar el procés de fabricació d’un material o sistema en profunditat i de disposar de dades i d’informació per la presa de decisions de forma argumentada i rigurosa.

La informació que conté una DAP es basa en la realització d’una avaluació global i multicriteri dels impactes ambientals d’un producte des del seu origen fins el final de la seva vida útil. Això es fa utilitzant el mètode d’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV), seguint les regles que s’estableixen per cada Categoria de Producte. aquest fet fa que les DAP es realizen sobre una base científica i reglamentària.

Les DAP s’han anat desenvolupant des de l’any 2000. A Europa, a partir del mandat de la Comissió Europea per al desenvolupament de normativa en el camp de la sostenibilitat dels treballs constructius, s’han desenvolupat en països com França, Alemanya, Suècia, el Regne Unit, Holanda, Finlàndia, Noruega i Espanya. En altres països fora de la UE com els EUA, el Canadà, el Japó o Corea.

El programa DAPconstrucción es va desenvolupar a Espanya l’any 2008, essent un dels pioners d’Europa. Des d’aleshores s’han registrat centenars de DAPcons® de productes i algunes DAPcons® sectorials, que mostren els valors mitjans d’un producte amb característiques funcionals similars.

¿Com donar-se d’alta al programa DAPConstrucción?

Per a fer-se membre cal registrar-se com a empresa i completar les dades que se sol·liciten en la plataforma de gestió DAPcons

Una vegada aprovada i acceptada, s’enviarà la factura per a l’abonament de la quota d’afiliació anual i l’empresa passarà a formar part del Programa i a gaudir de tots els drets i avantatges que comporta.
Veure apartat “Afiliació al programa”.

Per a l’alta d’empresa i alta de noves DAPcons® podeu accedir al següent vídeo on es detallen els passos a seguir i que podeu compartir a les empreses en cas de dubtes:

Com donar-se d’alta en la Plataforma digital del Programa Operador DAPconstrucción® de Declaracions Ambientals de Producte (DAP).

Quins pasos cal seguir per a desenvolupar una DAP? ¿Com es registra un producte en el programa DAPconstrucción®?

A continuació, els enllaços a la pàgina web on es troben les informacions de tarifes i procediments per al registre d’una DAP en el programa DAPconstrucción:

 1. Afiliar-se al programa. Veure apartat “Afiliació al programa”.
 2. Fer la sol·licitud del registre de la DAPcons® (per a donar d’alta una nova DAPcons®, l’empresa ha d’estar registrada prèviament i en donar d’alta la petició d’una nova DAPcons® demana indicar el nom del consultor, aquest s’haurà d’haver registrat prèviament.). Veure apartat “Registrar un producte en el programa DAPconstrucción®”
 3. Contractació d’un verificador del Programa. Veure apartat “Assessors i col·laboradors del programa/Verificadors”

Quant de temps es triga per desenvolupar una DAP?

El temps estimat pot variar en funció del tipus de producte i la RCP assignada.

Quin és el procedimient que cal seguir quan caduca una DAP?

La declaració ambiental de producte té una vigència de 5 anys. Per a premiar la fidelitat dels nostres clients i la seva confiança en el programa DAPcons®, oferim a aquelles empreses que vulguin seguir amb nosaltres un descompte en la tarifa en renovar la seva ecoetiqueta tipus III (DAPcons®).

Per a més informació contactar a sostenible@cateb.cat

Si tinc varies DAP publicades en el programa DAPconstrucción, quin és el criteri per a establir la tarifa en funció del número de DAPs?

Compten les DAP vigents des de la data d’afiliació de l’empresa.

Quins costos té publicar una DAP en un altre idioma?

Per a més informació contactar a sostenible@cateb.cat

Quins son els requisits per ser verificador extern acreditatat al nostre programa?

El personal verificador ha de tenir una titulació de grau científic o tècnic o equivalent i demostrar tres anys d’experiència en sectors relacionats, a més, haurà de demostrar coneixements i experiència específica en el sector de la construcció, els seus productes i els aspectes ambientals relacionats; productes i processos relacionats amb la construcció; aplicació de la metodologia del ACV; normativa rellevant en relació al ACV; marc regulador relatiu a ecoetiquetes i el desenvolupament de RCP; programa d’ecoetiquetatge tipus III.

Per conèixer els  detalls exactes s’ha de consultar el punt 3.1.5 de la IGP.

Per acreditar-se com a verificador és necessari cumplimentar el Formulari i aportar tota la informació sol·licitada.

On apareixen publicades les DAP?

De forma pública:

 • A la pàgina web del programa
 • A la pàgina web de la ECOPlatform
 • A les bases de dades públiques OpenDAP.
 • A les bases de dades establertes per mitjà de conveni amb altres programes per a amidaments, BIM, ACV, etc.

De forma privada:

 • Per a la vostra descàrrega les trobareu a l’espai privat de la plataforma digital (accedint amb el vostre usuari i contrasenya)

 

Com podem utilitzar la DAP per a obtenir punts a la certificació energètica d’edificis (Verda, LEED, BREEAM,…) ?

Les Declaracions Ambientals de Producte, conegudes com DAP, o per les seves sigles en anglès EPD, són eco-etiquetes de tipus III, és a dir basades en l’anàlisi de cicle de vida (ACV) i certificades per una tercera part independent.

Aquests documents inclouen, en un format normalitzat, la informació quantificada i verificada sobre:

 • el consum de recursos, incloent-hi energia, aigua, recursos renovables i no renovables,
 • les emissions a l’aire, abocats a l’aigua i al sòl, així com els residus produïts perillosos i no perillosos.

Les DAP constitueixen el document més valuós per a conèixer el veritable comportament ambiental d’un material, i són una eina fonamental per a aconseguir una edificació més sostenible. Així ho reconeixen i premien totes les eines i segell de certificació d’edificis.

Quina és la diferència entre la DAP i les ecoetiquetes de tipus I y II?

Dins de les etiquetes ecològiques podem diferenciar tres tipus diferents (I, II i III), sent totes elles de caràcter voluntari. Segons l’ús que vulguem fer de l’ecoetiqueta o la informació que vulguem obtenir, ens decantarem per l’una o l’altra.

TIPUS I.

Aquestes etiquetes es basen en la norma ISO 14024:1999, sent una tercera part la que defineix els requisits a complir segons la categoria del producte. Per a obtenir un veredicte, compara entre si productes o serveis similars, fixant-se en senzilles característiques, i sent un organisme extern el que certifica l’obtenció d’aquesta ecoetiqueta

TIPUS II.

Es basen en la norma ISO 14021 i, a diferència de l’anterior, no requereix d’un organisme extern per a la seva obtenció. És la pròpia empresa interessada la que mitjançant l’ús de textos o símbols destaca una qualitat mediambiental d’un determinat producte o servei. Característiques com que és “reciclable” o si és “reutilitzable” són alguns dels aspectes que es tendeix a destacar.

TIPUS III.

En aquest apartat es troben les Declaracions Ambientals de Producte, anomenades DAP. Segueixen la norma ISO 14025 i és un organisme extern, com per exemple AENOR, el que s’encarrega de la seva elaboració. A diferència de les de tipus I, en aquestes es tenen en compte dades quantitatives, és a dir, es quantifiquen aspectes mediambientals durant tot el cicle de vida d’un producte (des de l’extracció de la matèria primera fins al final de la vida útil del producte).

L’aspecte comú és que les tres tipologies en les quals es divideixen les ecoetiquetes són voluntàries, i depèn de l’empresa en qüestió el voler obtenir-les o no. Quant a les seves diferències, mentre que les de tipus I i tipus III necessiten d’un organisme extern per a la seva obtenció, les de tipus II depenen de la pròpia empresa. Aquest aspecte sol influir en el nivell de credibilitat, ja que el consumidor tendeix a pensar que les dades seran més fiables si provenen d’una entitat externa.

El benefici de les ecoetiquetes de tipus III respecte a les dues anteriors resideix en el seu nivell de detall, ja que s’obtenen dades que fan referència a aspectes mediambientals durant tot el cicle de vida d’un producte. No es tracta d’una certificació que et concedeixen si aconsegueixes un nombre mínim de punts, sinó d’un document informatiu amb dades que el consumidor pot comparar amb un altre producte de la mateixa categoria que posseeixi una ecoetiqueta tipus III.

Quins són els requisits per desenvolupar una DAP d’una marca blanca?

Traçabilitat en les dades de producció primària que existeixin en les DAP verificades/registrades o que el fabricant de la marca blanca faciliti les dades d’inventari per a l’anàlisi de cicle de vida.

FAQs sobre les RCP

En aquest aparatat trobaràs resposta als dubtes més habituals sobre les Regles de Categoria de Producte (RCP)

Què és una RCP?

Les Regles de Categoria de Producte (RCP) recullen els requisits i directrius que han de seguir per a desenvolupar la declaració ambiental de producte, incloent-hi l’estudi de l’anàlisi del cicle de vida corresponent que pot variar segons, per exemple, la funció del producte, la incorporació de material reciclat o la complexitat del procés productiu.

On puc trobar les RCP?

En el següent apartat “Documents Oficials” pots trobar les RCP que s’han desenvolupat i són vigents al programa DAPconstrucción®.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre la RCP d’aplicació contactar a sostenible@cateb.cat.

La nostra DAP ha estat publicada dacord amb UNE EN 15804 + A2. Ha de complir també amb el Complement Nacional Francès NF EN15804/CN?

Només si ha estat declarada a Francia i es comercialitza el producte a França, al mercat francès.

¿En el cas de tenir varis productes similars d’un mateix fabricant, com els hem d’agrupar? ¿Quines són les opcions de publicació d’una DAP? ¿Es poden publicar diverses taules d’ impacte en una mateixa DAP? ¿Es poden incloure taules com anexes a la DAP?

Es pot realitzar una DAP en la qual es declari el comportament ambiental mitjà d’un nombre de productes. Quan aquest producte del qual es vol fer la DAP no tingui una RCP (norma internacional, RCP en el programa operador o RCP en un altre programa operador) es pot utilitzar la RCP 100 del programa DAPconstrucción. Aquesta RCP 100 estableix la necessitat que la variabilitat inclosa en els indicadors no sigui superior al 10%. Per als productes que no quedin inclosos en les taules amb les dades mitjanes es pot incloure tants annexos com siguin necessaris per a aportar també els resultats segregats per agrupacions de productes que compleixin amb aquesta limitació. Les taules incloses en els annexos apareixen en les DAPcons en paper però no en les dades digitalitzades, perquè no formen part de la DAP verificada. Això suposa que les dades e l’annex no semblaran en les bases de dades digitalitzades. Només en la DAPcons en paper.

Criteris que hi ha per a declarar una DAPcons, sempre una norma específica de RCP no indiqui el contrari:

 • Publicar el resultat mitjà (sempre que compleixin amb els criteris de 10% de diferència en GWP i per a les etapes A1-A3). En aquesta opció, el contingut mitjà es declararà en la declaració de contingut.
 • Publicar un producte/serie més representatiu (sempre que compleixin amb els criteris de 10% de diferència en GWP i per a les etapes A1-A3) com es ve efectuant, sinó s’ha de separar en diferents DAPcons. El producte seriï és el producte que el propietari de la DAP considera més representatiu.
 • Per a cada indicador, declarar el resultat de major impacte dels productes inclosos (és a dir, els resultats d’un “escenari més desfavorable”, que poden ser els resultats d’un o diversos dels productes inclosos). En aquesta opció, la declaració de contingut inclourà les quantitats més baixes de contingut reciclat i biogènic dels productes inclosos i el seu embalatge, respectivament, i la informació sobre les propietats ambientals i perilloses de les substàncies reflectirà la major proporció i part de les substàncies perilloses contingudes en qualsevol dels productes inclosos.

 Les dues primeres opcions només són possibles si cap dels indicadors de comportament ambiental declarats (o només els resultats dels indicadors d’impacte ambiental, per a alguns RCP) difereixen en més del 10% entre qualsevol dels productes inclosos. La tercera opció també és possible si les variacions són superiors al 10%. Per al cas de l’escenari més desfavorable, la DAP no inclourà més d’un conjunt de resultats. Aquest canvi es realitza per a millorar la llegibilitat automàtica de les DAP i facilitar així la digitalització de les dades. Per a permetre aquest canvi, el cost per registre de DAP en el programa DAPconstrucción® es redueix significativament.

Puc inclore múltiples productes similars en una mateixa DAP?

Veure apartat anterior on s’indiquen les opcions de declaració d’una DAP.

Quins són els requisits per a realitzar una DAPsectorial?

S’indica al “punto 5.2” de la Instrucció General del Programa (IGP):

“Se considera una DAPcons® Sectorial cuando una DAP ha sido solicitada por una agrupación/asociación/clúster de fabricantes y comunica el comportamiento medio de un producto de distintos fabricantes pertenecientes a un mismo sector y que estos Instrucciones Generales del Programa DAPconstrucción® representen al menos un 60% del mercado del área geográfica considerada. En la DAP Sectorial se ha de declarar el área geográfica, el porcentaje de representatividad del producto medio que se declara en relación al conjunto del mercado de esta área, así como los fabricantes participantes y los centros de producción considerados en la DAP.”