Cercar Error
Vull col·legiar-me
Convocatòria d’eleccions a la Junta de Govern del Cateb

La Junta de Govern del Cateb, en sessió de 12 d’abril de 2023, de conformitat amb allò regulat en els Estatuts col·legials i atesa la data conjunta establerta pel Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya, ha acordat convocar eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs de la Junta de Govern, que tindran lloc el pròxim 13 de juny de 2023.

Aquestes eleccions es regiran pel règim electoral regulat en els articles 67 a 84 dels Estatuts vigents del Col·legi, aprovats en l’Assemblea General Extraordinària de col·legiats i col·legiades de 16 de setembre de 2008 (declarats adequats a la legalitat per Resolució JUS/142/2009 i publicats en el DOGC núm. 5312 de 5 de febrer de 2009). I modificats parcialment per l’Assemblea General extraordinària de col·legiats i col·legiades de 9 de juny de 2022 (Resolució JUS/2449/2022, publicada en el DOGC núm. 8725 de 5 d’agost de 2022).

 

Junta Electoral

A partir de la convocatòria es constituirà la Junta Electoral, formada pels 5 col·legiats/ades elegits per l’Assemblea General ordinària celebrada amb anterioritat a la convocatòria electoral. 

La Junta Electoral és l’òrgan col·legial que regula i controla el desenvolupament del procés electoral del Col·legi, intervenint en tota la seva tramitació a partir del moment en què es faci pública la convocatòria d’eleccions i fins a la presa de possessió de la nova Junta de Govern. Desenvolupa i/o interpreta, a partir d’allò previst en aquests Estatuts, la normativa sobre l’exercici del vot, l’escrutini i la proclamació de càrrecs. Igualment és l’òrgan cridat a resoldre respecte a totes i cadascuna de les fases del procés electoral.

La Junta Electoral té plena capacitat decisòria en l’àmbit de les seves funcions, ha d’actuar amb total independència, objectivitat i imparcialitat, i garanteix la transparència de tot el procés electoral.

Cens electoral

El cens electoral és la llista de col·legiats i col·legiades amb dret a vot, tancada el dia anterior a la data de la convocatòria d’eleccions. Tenen la condició d’electors i s’inclouen en el cens electoral tots els col·legiats/ades que es trobin al corrent de les seves obligacions col·legials, no estiguin suspesos o inhabilitats en l’exercici dels seus drets col·legials per resolució col·legial o judicial ferma, i no estiguin complint una sanció disciplinària col·legial que impliqui la privació del dret de sufragi.

Des del dia de la convocatòria i fins al final del procés electoral, el cens electoral estarà exposat al web del Col·legi. Els col·legiats/ades que vulguin reclamar en relació amb inexactituds contingudes en el cens electoral poden fer-ho per mitjà d’un escrit presentat a la Secretaria del Col·legi (secretaria@cateb.cat), en el termini màxim de 10 dies naturals des de la data de la seva publicació (la data límit és el dilluns 24 d’abril de 2023). Per facilitar la possible reclamació, els col·legiats/ades tenen a la seva disposició un imprès, a la Secretaria del Cateb, a les Delegacions i al web col·legial.

També és important comprovar que estiguin correctament informades les dades del correu electrònic i del telèfon mòbil dels col·legiats/ades, en previsió del sistema de votació que serà per mitjans telemàtics.

Candidatures

Les candidatures s’han de formular en llistes tancades, incloent un candidat o candidata per a cada càrrec de la Junta de Govern (president/a, secretari/a, tresorer/a, comptador/a, 1 vocal-delegat/a per cada una de les 6 Delegacions que té el Col·legi, més 2 vocals), i 3 suplents. Es procurarà que la participació de dones i homes en les candidatures respecti, de forma aproximada, la proporció que existeixi en el cens electoral.

Per ser membres d’una candidatura, els col·legiats i col·legiades han de complir els requisits següents:

 1. Tenir la condició d’electors, inclosos en el cens electoral.
 2. Tenir la condició de col·legiats/ades residents.
 3. Tenir un mínim de cinc (5) anys consecutius d’antiguitat com a col·legiat o col·legiada, en la data de convocatòria de les eleccions, per al càrrec de president/a, i de dos (2) anys, per a la resta de càrrecs de la Junta de Govern.
 4. No haver estat membre de la Junta de Govern en el mateix càrrec per al qual es presenti com a candidat/a, durant els dos (2) mandats electes immediatament precedents.
 5. No tenir la condició de personal assalariat del Col·legi.
 6. Estar adscrits, en el cas dels delegats/ades, a l’àmbit geogràfic de la Delegació corresponent.

Les propostes de candidatures s’han d’adreçar a la Junta Electoral, amb l’acceptació escrita i signada de tots els seus components, i han de presentar-se per registre d’entrada a la Secretaria del Col·legi abans de les 17 hores del dijous 18 de maig de 2023, acompanyades del suport d’un mínim de 300 col·legiats/ades inclosos en el cens electoral. D’aquests 300 suports mínims, almenys hi ha d’haver un 5% del cens electoral de cada una de les Delegacions existents. 

El suport a les candidatures ha de formalitzar-se per escrit i ha de tenir la signatura manuscrita o digital del col·legiat o col·legiada que el presta. A més de les butlletes amb la signatura manuscrita original, s’acceptaran les butlletes de suport amb la signatura manuscrita del col·legiat/ada que es puguin enviar escanejades a les candidatures a través de correu electrònic. Pel que fa a les butlletes signades digitalment, caldrà que s’utilitzi un certificat de signatura electrònica, i que les butlletes es presentin en format electrònic per poder comprovar la seva validesa.

Cada col·legiat/ada no pot donar recolzament a més d’una candidatura; en el cas que es produís aquesta circumstància, s’invalidarien tots els suports formalitzats per aquest col·legiat/ada.

La Junta Electoral, un cop examinada la documentació presentada, proclamarà les candidatures i ho comunicarà als col·legiats/ades, a través dels mitjans de comunicació habituals del Col·legi, dins del termini fixat en el calendari electoral També es comunicaran, pels mateixos mitjans i terminis, les causes que provoquin la no-proclamació d’aquelles candidatures que no compleixin els requisits exigits.

Suport del Col·legi a les candidatures

El Col·legi facilitarà suport a les candidatures perquè puguin desenvolupar la seva campanya en les fases preelectoral i electoral, en condicions d’igualtat i d’acord amb els mitjans econòmics previstos.

Es proposa que cada candidatura tingui la possibilitat de disposar de 1 tramesa per correu electrònic, remesa des del Cateb i per compte de les candidatures, en fase prèvia per obtenir els suports  requerits; complementada amb 1 tramesa per correu ordinari (amb sobre pre-franquejat per retornar el suport a la candidatura), que s’adreçarà a tots els col·legiats i col·legiades inclosos en el cens electoral que no disposin d’adreça electrònica informada en els arxius col·legials. I que les candidatures disposin, una vegada proclamades, per fer propaganda electoral, de 2 trameses per correu electrònic, més 1 tramesa per correu ordinari adreçada a tot el cens electoral.

Cada candidatura tindrà dret a disposar d’un espai al web del Col·legi, així com als butlletins electrònics 7@

També es posen a disposició de les candidatures els locals de la seu central del Col·legi i de les Delegacions, en horaris d’obertura i segons la seva disponibilitat, per fer-hi les reunions que es creguin convenients.

Calendari electoral

 • 12 d’abril de 2023 Acord de la Junta de Govern de convocatòria d’eleccions i exposició pública del cens electoral
 • 13 d’abril de 2023. Publicació de la convocatòria d’eleccions i exposició pública del cens electoral. Constitució i inici de les funcions de la Junta Electoral
 • 24 d’abril de 2023 Data límit per formular reclamacions per escrit en relació amb inexactituds contingudes en el cens electoral
 • 27 d’abril de 2023 Data límit perquè la Junta de Govern resolgui les reclamacions presentades contra el cens electoral
 • 18 de maig de 2023, a les 17 h.  Termini màxim de presentació de les candidatures
 • 24 de maig de 2023 Data límit per a la proclamació de candidatures per part de la Junta Electoral
 • 3 dies naturals des de la proclamació de les candidatures. Data límit per presentar reclamacions contra la proclamació de candidatures, que seran resoltes per la Junta Electoral també en el termini màxim de 3 dies naturals
 • 13 de juny de 2023 Jornada electoral

 

Jaume Casas i Santa-Olalla

Secretari
Barcelona, 12 d’abril de 2023