Cercar Error
Normativa electoral

CAPÍTOL VI. ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIALS

Article 49. Composició de la Junta de Govern

La Junta de Govern té caràcter d’òrgan col·legiat. Els seus membres seran elegits pel procediment electoral i les disposicions que estableixen aquests Estatuts.

La Junta de Govern està constituïda pels càrrecs següents:

 1. President o presidenta
 2. Secretari o secretària
 3. Tresorer o tresorera
 4. Comptador o comptadora
 5. 1 delegat o delegada, amb condició de vocal, per cada delegació que tingui el Col·legi
 6. 2 vocals  

El president/a ha de designar, d’entre la resta de membres de la Junta de Govern amb excepció del secretari/a i del tresorer/a, i en el moment de la presa de possessió de la Junta de Govern, la persona que ocuparà, a més del seu càrrec inicial, el de vicepresident/a primer. 

El president/a també pot designar, en qualsevol moment del mandat, el càrrec de vicepresident/a segon, igualment d’entre la resta de membres de la Junta de Govern amb excepció del secretari/a i del tresorer/a, el qual desenvoluparà aquest segon càrrec, a més de l’inicial.

El president, quan ho consideri convenient, té la facultat de substituir el vicepresident/a primer i també la de substituir o prescindir del vicepresident/a segon.

CAPÍTOL VIIIRÈGIM ELECTORAL

Article 67. El règim electoral 

El règim per a l’elecció dels membres de la Junta de Govern del Col·legi és el que s’estableix en aquests Estatuts, que es desenvoluparà amb la normativa que dicti el Col·legi en matèria electoral, a través dels seus òrgans competents, i s’aplicarà, amb caràcter supletori, la legislació electoral general.

Els membres de la Junta de Govern són elegits mitjançant sufragi universal, lliure, directe i secret de tots els col·legiats i col·legiades inclosos en el cens electoral, atribuint un vot a cada col·legiat/ada i sense que s’admeti el vot delegat.

Article 68. Mandat. Eleccions ordinàries i eleccions extraordinàries

Amb caràcter general, el període de mandat de la Junta de Govern és de quatre (4) anys i esgotat aquest, es celebraran eleccions ordinàries.

Amb caràcter extraordinari, es convocaran eleccions, en qualsevol moment, en els casos previstos en els articles 60 i 61 d’aquests Estatuts. 

Si el procés electoral extraordinari s’iniciés durant el període dels tres (3) primers anys del mandat de la Junta de Govern sortint, la nova Junta de Govern resultant de les eleccions extraordinàries esgotarà la resta del període de mandat de la primera Junta de Govern. En canvi, si i el procés electoral extraordinari s’iniciés durant el període de l’últim any del mandat de la Junta de Govern sortint, la nova Junta de Govern resultant de les eleccions extraordinàries, que es consideraran com a eleccions anticipades, esgotarà la resta del període de mandat de la primera Junta de Govern, més un mandat complet de quatre (4) anys. A l’efecte de l’inici del procés electoral extraordinari, es computarà el període transcorregut entre la data de presa de possessió de la Junta de Govern sortint i la data en què s’acordi la convocatòria de les eleccions extraordinàries per la Junta Gestora.

Article 69. Convocatòria d’eleccions

La Junta de Govern ha de convocar les eleccions ordinàries com a mínim dos (2) mesos abans de la data prevista per a què tinguin lloc. 

A partir de la convocatòria d’eleccions, la Junta de Govern es manté en funcions fins a la presa de possessió de la nova Junta, tot i que algun des seus membres o tots es presentin com a candidats.

En el cas d’eleccions extraordinàries, la convocatòria correspon a la Junta Gestora, i han de tenir lloc en el termini màxim de dos (2) mesos des de la data de la convocatòria.

La convocatòria electoral ha d’especificar el calendari electoral, així com les normes generals que regiran el procés electoral, de conformitat amb aquests Estatuts, i es publicarà en els mitjans de comunicació habituals del Col·legi. 

Article 70. Cens electoral

El cens electoral és la llista de col·legiats i col·legiades amb dret a vot, tancada el dia anterior a la data de la convocatòria d’eleccions. Tenen la condició d’electors i s’inclouen en el cens electoral tots els col·legiats/ades que es trobin al corrent de les seves obligacions col·legials, no estiguin suspesos o inhabilitats en l’exercici dels seus drets col·legials per resolució col·legial o judicial ferma, i no estiguin complint una sanció disciplinària col·legial que impliqui la privació del dret de sufragi.

Des del dia de la convocatòria i fins al final del procés electoral, el cens electoral ha d’estar exposat al web del Col·legi, amb accés restringit per als col·legiats/ades, amb especificació de la proporció de dones i homes. El cens electoral ha d’incloure les dades següents: nom i cognoms dels col·legiats i col·legiades electors, el seu número de col·legiat/ada, el seu domicili professional (que determina la seva adscripció a la seu central o a la delegació corresponent) i la seva adreça de correu electrònic (als efectes de les comunicacions electorals). 

Els col·legiats/ades que vulguin reclamar en relació amb inexactituds contingudes en el cens electoral poden fer-ho per mitjà d’un escrit presentat a la Secretaria del Col·legi, en el termini màxim de deu (10) dies naturals des de la data de la seva publicació. La Junta de Govern o, si escau, la Junta Gestora ha de resoldre les reclamacions en els cinc (5) dies naturals següents, comptats a partir de l’acabament del termini per formular reclamacions. 

Article 71. Junta Electoral

Des de la data de convocatòria de les eleccions, ordinàries o extraordinàries, inicia les seves funcions en el Col·legi una Junta Electoral composta per cinc (5) col·legiats/ades, més tres (3) de suplents, que no poden ser candidats/tes ni components de la Junta de Govern ni personal assalariat del Col·legi. 

En el cas d’eleccions ordinàries, els cinc (5) membres titulars de la Junta Electoral, així com els tres (3) suplents, són elegits, d’entre els assistents, per l’Assemblea General ordinària anterior a la convocatòria electoral.

En el supòsit de les eleccions extraordinàries previstes en els articles 60 i 61 d’aquests Estatuts, la Junta Electoral serà elegida per l’Assemblea General extraordinària convocada per a la designació de la Junta Gestora per cessament de membres de la Junta de Govern o per a l’aprovació de la moció de censura, respectivament.

Per decisió de la Junta Electoral, un dels seus membres ha d’actuar com a president/a i un altre com a secretari/a. La Junta Electoral pren els acords per majoria i el vot del president/a és diriment i de qualitat, en cas d’empat.

La Junta Electoral és l’òrgan col·legial que regula i controla el desenvolupament del procés electoral del Col·legi, intervenint en tota la seva tramitació a partir del moment en què es faci pública la convocatòria d’eleccions i fins a la presa de possessió de la nova Junta de Govern. Desenvolupa i/o interpreta, a partir d’allò previst en aquests Estatuts, la normativa sobre l’exercici del vot, l’escrutini i la proclamació de càrrecs. Igualment és l’òrgan cridat a resoldre respecte a totes i cadascuna de les fases del procés electoral. 

La Junta Electoral té plena capacitat decisòria en l’àmbit de les seves funcions, ha d’actuar amb total independència, objectivitat i imparcialitat, i garanteix la transparència de tot el procés electoral.

Article 72. Candidatures

Les candidatures s’han de formular en llistes tancades, incloent un candidat o candidata per a cada càrrec de la Junta de Govern, i  tres (3) suplents. S’admet una sola reelecció consecutiva en procés electoral per al mateix càrrec. 

Per ser membres d’una candidatura, els col·legiats i col·legiades han de complir els requisits següents:

 1. Tenir la condició d’electors, inclosos en el cens electoral.
 2. Tenir la condició de col·legiats/ades residents.
 3. Tenir un mínim de cinc (5) anys consecutius d’antiguitat com a col·legiat o col·legiada, en la data de convocatòria de les eleccions, per al càrrec de president/a, i de dos (2) anys, per a la resta de càrrecs de la Junta de Govern.
 4. No haver estat membre de la Junta de Govern en el mateix càrrec per al qual es presenti com a candidat/a, durant els dos (2) mandats electes immediatament precedents.
 5. No tenir la condició de personal assalariat del Col·legi.
 6. Estar adscrits, en el cas dels delegats/ades, a l’àmbit geogràfic de la delegació corresponent.

Es procurarà que la participació de dones i homes en les candidatures respecti, de forma aproximada, la proporció que existeixi en el cens electoral.

Article 73. Presentació i proclamació de candidatures

Les propostes de candidatures s’han d’adreçar a la Junta Electoral, amb l’acceptació escrita i signada de tots els seus components, i han de presentar-se per registre d’entrada a la Secretaria del Col·legi dins del termini fixat al calendari electoral, acompanyades del suport d’un mínim de tres-cents (300) col·legiats/ades inclosos en el cens electoral. D’aquests tres-cents (300) suports mínims, almenys hi ha d’haver un 5% del cens electoral de cada una de les delegacions existents.

El suport a les candidatures ha de formalitzar-se per escrit i ha de tenir la signatura del col·legiat o col·legiada que el presta. Cada col·legiat/ada no pot donar recolzament a més d’una candidatura; en el cas que es produís aquesta circumstància, s’invalidarien tots els suports formalitzats per aquest col·legiat/ada.

La Junta Electoral, un cop examinada la documentació presentada, proclamarà les candidatures i ho comunicarà als col·legiats/ades, a través dels mitjans de comunicació habituals del Col·legi, com a mínim vint (20) dies naturals abans de la data de les eleccions. També es comunicaran, pels mateixos mitjans i terminis, les causes que provoquin la no-proclamació d’aquelles candidatures que no compleixin els requisits exigits.

Qualsevol col·legiat o col·legiada pot presentar reclamació davant la Junta Electoral contra la proclamació de candidatures en el termini de tres (3) dies naturals. La Junta Electoral la resoldrà també en un màxim de tres (3) dies naturals. Esgotat el termini sense haver-se resolt, la reclamació s’entendrà desestimada per silenci administratiu.

Article 74. Candidatura única

En el cas que únicament resulti proclamada una candidatura, aquesta serà automàticament designada com a nova Junta de Govern, i prendrà possessió en la forma establerta en aquests Estatuts. 

Article 75. Absència de candidatures

En el cas de declarar-se desertes les eleccions, per manca de candidatures o perquè les candidatures presentades no compleixin els requisits exigits, la Junta de Govern o, si escau, la Junta Gestora les haurà de convocar novament, segons els preceptes establerts en els articles anteriors.

Article 76. Suport del Col·legi a les candidatures 

La Junta Electoral ha de definir el suport que el Col·legi facilitarà a les candidatures perquè puguin desenvolupar la seva campanya en les fases preelectoral i electoral, en condicions d’igualtat i d’acord amb els mitjans econòmics que la Junta de Govern o, si escau la Junta Gestora, determini.

Article 77.  Exercici del vot

Cada col·legiat o col·legiada té un vot i no s’admet el vot per delegació.

Per facilitar la participació dels col·legiats i col·legiades en els processos electorals, les votacions es faran per mitjans telemàtics, de forma presencial a les seus del Col·legi o de forma remota, pel procediment que estableixi la Junta Electoral, que garanteixi, amb el màxim nivell de seguretat, fiabilitat i transparència, que el vot de cada col·legiat/ada sigui únic i secret, que quedi acreditada la seva identitat i la condició col·legiat/ada elector/a inclòs en el cens electoral, i la inalterabilitat del contingut de la votació.

Article 78. Meses electorals

Per a la celebració de les eleccions s’ha de constituir la mesa o les meses que determini la Junta Electoral, per al control i el suport necessari per a l’exercici del vot telemàtic presencial, a la seu central del Col·legi i a la seu de cadascuna de les delegacions col·legials. Cada mesa ha d’estar formada per un president i un secretari, que seran designats per la Junta Electoral, pel sistema que consideri oportú.

Cada candidatura pot designar interventors, un titular i un suplent, per a cada mesa electoral, que hauran de ser col·legiats o col·legiades amb dret a vot. 

Article 79. Votació telemàtica presencial

Els col·legiats o col·legiades electors que vulguin votar telemàticament de forma presencial, ho podran fer indistintament a les meses que es disposin a la seu central del Col·legi o a qualsevol de les delegacions col·legials, mitjançant els dispositius i el procediment telemàtic que s’hi estableixin, durant la data i l’horari en què tingui lloc la jornada electoral, i comptaran, en el seu cas, amb el suport que puguin necessitar dels membres de la mesa electoral, amb plena garantia d’imparcialitat i del secret del vot.

Article 80. Votació telemàtica remota

Els col·legiats o col·legiades electors que vulguin votar telemàticament de forma remota, ho podran fer a distància mitjançant qualsevol dispositiu que ho permeti, connectat a la xarxa de comunicacions d’internet, seguint el procediment telemàtic establert, durant la data i l’horari en què tingui lloc la jornada electoral.

Article 81. Votació telemàtica anticipada 

A més, de la votació remota durant la data i l’horari en què tingui lloc la jornada electoral, els col·legiats o col·legiades electors podran votar a distància de forma anticipada, durant el període de temps que estableixi la Junta Electoral, mitjançant qualsevol dispositiu que ho permeti, connectat a la xarxa de comunicacions d’internet, seguint el procediment telemàtic establert.

Article 82.  Escrutini 

Un cop finalitzat el termini per exercir el vot, la Junta Electoral procedirà a l’escrutini, mitjançant el procediment telemàtic establert, comptabilitzant els vots vàlids emesos, amb especificació dels vots nuls, si escau, i dels vots en blanc, i aixecarà l’acta amb el resultat de la votació.

Article 83.  Proclamació de càrrecs

La Junta Electoral, en el termini de vint-i-quatre (24) hores comptades des del tancament de l’horari de votació, ha de resoldre amb caràcter definitiu totes les incidències i les observacions dels interventors, si hi haguessin, i proclamarà electa la candidatura que hagi obtingut el major nombre de vots. En cas d’empat, quedarà proclamada electa la candidatura que hagi presentat més suports de col·legiats/ades en la fase prèvia de presentació de les candidatures.

Article 84. Presa de possessió de la nova Junta de Govern

La Junta de Govern sortint o, si escau, la Junta Gestora acordarà la data en què la nova Junta de Govern prendrà possessió, dins del termini màxim d’un (1) mes des de la seva proclamació.

La composició de la nova Junta de Govern s’ha de comunicar a tots els col·legiats i col·legiades, al Consell de Col·legis català corresponent i al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció en el Registre de Col·legis Professionals, així com a altres persones o institucions.