Cercar Error
MARKETPLACE
Experts per a l’Agència Tributària
A petició de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària de Barcelona, el Cateb gestiona un llistat de tècnics disposats a actuar com a perits tercers i com a experts en valoracions contradictòries de bens objecte d’embargaments.

​​​​​INSCRIPCIÓ: INSCRIPCIÓ OBERTA DEL 16 DE GENER AL 4 DE FEBRER DEL 2024

Experts per a l’Agència Tributària

reemplazar imagen

​​​​​Inscripció: Inscripcions obertes fins el 4 de febrer 2.024

L’Administració tributària sol·licital anualment als diferents col·legis professional​s l’enviament d’un llistat de col·legiats disposats a actuar com a perits tercers -en el supòsit que els interessats promoguin la taxació pericial contradictòria ( art. 135 LLei General Tributària 58/2003 de 17 de desembre) i com a experts en valoracions contradictòries de béns objecte d’embargament ( art. 97 del Reglament General de Recaptació).

La primera designació es fa per sorteig – s’extreuen les 3 primeres lletres que determinen l’ordre del primer cognom del perit. El resultat de l’esmentat sorteig efectuat a Madrid el passat 18 de gener de 2019 es van extreure les segunts lletres: BPL

Serà considerat vàlid a efectes de valoració contradictòria de bens embargats en els casos contemplats a l’article 97 del Reglament General de Recaptació (R.D. 939/2005, de 29 de juliol). Segons l’article 161 del R.D. 1065/2007 de 27 de julio, apartat 4, “la Administració tributaria competent podrà establir honoraris estandaritzats per als pèrits tercers que hauran d’assignar-se d’acord amb el previst a l’article 135.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria. Serà necessària la aceptació per el pèrit elegit per sorteig. L’esmentada aceptació determinarà així mateix, l’aceptació dels honoraris aprobats per l’Administracíó”.

Els col·legiats que estaven inscrits a les llistes dels anys anteriors han de tornar a formalitzar anualment la inscripció per actualitzar les seves dades.

L’actuació del Col·legi només es limita a l’elaboració i lliurament d’aquest llistat a petició de l’Unitat de Coordinació de la Dependència Regional de RH i Administració Econòmica de la Delegació Especial de l’AEAT a Catalunya,  i per tant, no intervé en les designacions dels experts.

Procés d’inscripció i renovació

Per inscriure’s o renovar la inscripció a la llista d’experts per l’Agencia Tributaria actualitzeu les vostres dades col·legials.

  • Entrar a l’Oficina Virtual> Dades col·legials> pestanya “Servei d’ocupació”
  • Clicar botó “Agencia Tributaria de l’any en curs”
  • Acceptar els termes i condicions, i clickar a “Inscriure’s”

Només s’admeten inscripcions i modificacions de dades durant el periòde d’inscripció.

L’àmbit d’actuació dels peritatges i valoracions contradictòries abarca Barcelona ciutat i tots els municipis de la provincia de Barcelona.

Els honoraris, impostos inclosos, a abonar pels treballs de peritació a realitzar per pèrits tercers en el procediment de taxació pericial contradictòria de bens immobles que es duguin a terme en l’àmbit de l’Agència Tributària, es calcularan segons la següent escala:

Valoració del bé immoble Honoraris (en euros)
0,00 a 30.000,00 200,00
30.000,01 a 60.000,00 265,00
60.000,01 a 150.000,00 325,00
150.000,01 a 600.000,00 365,00
600.000,01 a 1.500.000,00 855,00

Als efectes de la fixació d’aquests honoraris, s’ha de prendre en consideració la
valoració que resulti de la seva pròpia perícia sobre cada bé immoble.

En el paràgraf quart de l’apartat 3 de l’article 135 de la Llei general tributària s’estableix que el perit tercer pot exigir que, prèviament al desenvolupament de la seva comesa, es faci provisió de l’import dels seus honoraris mitjançant dipòsit al Banc d’Espanya oa l’ organisme públic que determini l’Administració tributària, en el termini de 10 dies. Per quantificar la provisió de l’import dels honoraris del perit tercer, s’ha de tenir en compte la valoració més elevada entre la determinada per l’Administració i la declarada per l’obligat tributari.

Requisits mínims dels informes

ORDRE ECO/392/2014

L’informe del pèrit tercer ha de contenir la identificació del pèrit taxador, la identificació del propietàri del bé a valorar , la identificació del bé a valorar, la data d’inspecció del bé – si s’ha produït-, la finalitat de l’informe de taxació, la descripció de la metodologia emprada d’acord amb el tipus de bé, i la data de l’informe.

  • La valoració s’ha de referir a la data de meritació del fet imposable

ART.3

  • El pèrit tercer pot utilitzar, en els seus informes, qualsebvol dels mètodes de valoració usuals en les valoracions administratives dels béns immobles, d’acord amb l’article 160.3 del Reglament general de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària.
  • El pèrit ha de descriure de forma detallada l’immoble i les seves característiques, analitzar la finca, especificarne les superficies i el règim d’ús, informar del seu entorn, especificar els equipaments, referir la zarza de comunicació més propera a l’immoble i ha de fer esment de les consideracions que hagin estat tingudes en compte en la determinació del valor de la finca, detallant-ne la font de procedència i la seva incidència en el valor final.
  • El pèrit ha d’utilitzar informació, costos, postres i testimonis de l’any de la meritació del fet imposable. Quan no disposi d’informació sobre la data de meritació , haurà d’actualitzar els costos amb els coeficients pertinents.

ART.4

  • Valoració de negocis individuals i de participacions en entitats empresarials o professionals.
  • El pèrit tercer ha d’utilitzar les normes usualment acceptades en la valoració d’empreses.
  • Els immobles que formin part de l’actiu d’una societat o dels elements d’un negoci individual s’han de valorar seguint el criteri expressat a l’article 3 d’aquesta ordre.