Cercar Error
Marketplace
Experts per al Registre Mercantil
A petició del Registre Mercantil de Barcelona, el Cateb gestiona un llistat de tècnics experts en l’elaboració de valoracions i peritacions perquè puguin ser designats pel registrador.

INSCRIPCIÓ: Del 9 al 21 de gener 2024

​​​​​Experts per al Registre Mercantil

reemplazar imagen

A petició del Registre Mercantil de Barcelona, i de conformitat amb el que disposa l’article 67 de la Llei de Societats de Capital i concordants del Reglament del Registre Mercantil (article 340 i següents), on s’estableix que les aportacions no dineràries hauran d’ésser objecte d’un informe realitzat per un o més experts independents, el Cateb ha de lliurar un llistat actualitzat de col·legiats interessats a dur a terme informes sobre aportacions no di​neràries a societats anònimes o comanditàries per accions.

El llistat que remet el Col·legi al Registre Mercantil de Barcelona agrupa a aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació experts en l’elaboració de valoracions i peritacions perquè puguin ser designats pel registrador un cop així ho sol·liciti almenys una de les persones que promoguin la constitució d’una societat anònima o bé, pel cas que aquesta ja estigui constituïda, una persona en nom de la societat.

Els col·legiats que estaven inscrits a les llistes dels anys anteriors, han de tornar a formalitzar la seva inscripció anualment per actualitzar les seves dades

L’actuació del Col·legi només es limita a l’elaboració i lliurament d’aquest llistat a petició del Registre Mercantil de Barcelona i, per tant, no intervé en les designacions dels experts. L’art. 340 del Reglament del Registre Mercantil regula expressament el procediment per nomenar un expert/s independent/s.

Procés d’inscripció i renovació

  • Entrar a l’Oficina Virtual > Dades col·legials > pestanya “Servei d’ocupació”
  • Clicar botó “Registre mercantil” de l’any en curs
  • Acceptar els termes i condicions, i clicar a “Inscriure’s”

Només s’admeten inscripcions i modificacions de dades durant el periode d’inscripció. ​