Cercar Error
Col·legiació
Modalitat d’afiliació

Què significa o què és col·legiar-se en aquesta modalitat

El Col·legi pot admetre la integració voluntària de persones, físiques o jurídiques, i institucions, que tinguin relació amb la professió d’arquitectura tècnica o amb el sector de la construcció, per gaudir dels serveis del Col·legi en qualitat d’afiliats/ades.

La col·legiació

 • Afiliar-me
 • Drets i deures
 • Per incorporar-te al Col·legi com a afiliat, la persona o institució interessada ha de complir els requisits següents:

  • Formalitzar la sol·licitud d’alta d’afiliat/ada.
  • Estar apadrinat per un col·legiat/ada.

  Documentació necessària

  • 1 fotografia (tipus carnet)
  • 1 fotocopia del DNI (cal presentar també l’original)
  • Dades de domiciliació bancària
  • Document de sol·licitud d’alta d’afiliat i declaració d’apadrinament.

  La sol·licitud d’afiliació pot ser presencial a qualsevol de les seus del Col·legi o bé per correu electrònic si tant l’afiliat/ada com el seu padrí tenen certificat digital .
  El pagament de la quota d’afiliat/ada s’efectuarà per transferència o targeta en el moment de l’afiliació.
  L’alta com afiliat/ada és efectiva un cop aprovada per la Junta de Govern del Cateb, a través d’una comunicació oficial.

 • Els afiliats/ades tindreu els drets següents:

  • Formar part de les comissions col·legials o grups de treball que es constitueixin, sempre que hi estiguin convidats.
  • Formar part de les agrupacions professionals, complint els requisits que en cada cas s’estableixin.
  • Ser informats sobre l’activitat col·legial i sobre els temes d’interès professional.
  • Utilitzar els serveis del Col·legi, en les condicions establertes.
  • Aquells altres drets que es derivin d’aquests Estatuts o dels acords adoptats pels òrgans de govern col·legials.

  Els afiliats en cap cas tindreu dret de sufragi, actiu o passiu, ni de participació en les assemblees generals ni cap altre dret polític.
  Els afiliats i afiliades tindreu els deures següents:

  • Cras quis nulla commodo, aliquam lectus sed, blandit augue cras ullamcorper.
  • Complir les normes col·legials i els acords adoptats pels òrgans de govern corporatius que els afectin, i atendre els requeriments del Col·legi.
  • Comunicar al Col·legi els canvis de domicili per a comunicacions i mantenir en tot moment actualitzades la resta de les seves dades.
  • Abonar puntualment les contribucions econòmiques que us pertoquin.
  • No perjudicar els drets corporatius o professionals dels col·legiats,
  • Qualsevol altra obligació prevista en la normativa vigent.