Cercar Error
Pràctica professional test rado

Test radó. Una nova eina per mesurar la concentració de radó a l’interior dels edificis

El Cateb amplia el seu catàleg de proves laboratori amb un nou test a l’abast dels professionals i de la ciutadania per a mesurar la concentració del radó a l’interior dels edificis.

El Cateb amplia el seu catàleg de proves laboratori amb un nou test a l’abast dels professionals i de la ciutadania per a mesurar la concentració del radó a l’interior dels edificis.

El Test Radó, s’ha dissenyat com un mètode de mesurament per a professionals que vulguin donar compliment reglamentari a les seves obres d’edificació i també posar a disposició de la ciutadania l’opció de conèixer la concentració de radó en els edificis existents. L’eina es va presentar dins del programa de ponències de la passada edició de Contart a Eivissa i a la Fira Construmat a Barcelona i va despertar un fort interès entre els assistents. 

Quins serveis ofereix el Test Radó?

L’eina ofereix aquests serveis:

 • Test Radó Professional: Pensat per a professionals del sector, que com a projectista, direcció facultativa o entitat de control volen mesurar la concentració de radó segons les exigències del CTE DB HS6. Aquest test permet realitzar mesuraments anuals, podent-se realitzar mesuraments amb un període inferior però sempre superior a un període de 3 mesos.
 • Test Radó Bàsic: Pensat per a qualsevol persona que vulgui conèixer els nivells de radó interiors d’edificis. Aquest test estarà disponible en dos formats:
  • Mesurament llarg (recomanat): Aquest test permet realitzar mesuraments anuals, podent-se realitzar mesuraments amb un període inferior però sempre superior a un període de 3 mesos.
  • Mesurament curt: on es podrà tenir una aproximació dels valors de radó obtinguts durant un període d’exposició mínima d’entre 5-10 dies.

El preu del servei, variarà en funció del nombre de detectors necessari en cada cas. En qualsevol dels serveis, els col·legiats del Cateb tenen un descompte en el preu. Per sol·licitar el Test Radó, ho podeu fer a través del web del Test Radó.

Accedeix al Test Radó

Quan i per què s’ha de mesurar el radó?

 El radó es una font de radiació natural que prové de la desintegració natural de l’urani, present en la composición de les roques i el sòl. Actúa com un gas (radioactiu) que no es veu ni s’olora i que es troba normalmente a l’aire lliure en quantitats que no són perjudicials, però que fàcilment pot entrar als edificis per diferents víes d’accés com ara escletxes, juntes, fonaments, instal.lacions, etc i acumula-se al seu interior fins a assolir nivells molt alts. Normalment trobarem majors concentracions de radó a les plantes soterrani o plantes baixes en contacte amb el terreny). 

Actualment l’exposició al radó és la segona causa de càncer de pulmó per sota del tabac, i per tant, a major concentración i major temps d’exposició, major risc per a la salut.

A Espanya hi ha establert un nivell de referència mitjà anual de 300 Bq/m3 de concentració de radó a través dels següents reglaments:

 • Reial Decret 1029/20022, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Protecció de la salut contra els riscos derivats de l’exposició a radiacions ionitzants”:
  Article 72. Nivells de referència  Per a l’exposició al radó en recintes tancats, 300 Bq/m3 per la mitja anual de concentració de radó en aire, tant per a vivendes o els edificis d’accés públic com per als llocs de treball.
 • Reial Decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març.
  • La Part I del Codi Tècnic es modifica en els següents termes: En el Capítol 3, article 13, apartat 3, s’introdueix al final el següent text: «13.6 Exigència bàsica HS 6: Protecció enfront a l’exposició al radó. Els edificis disposaran de mitjans adequats per a limitar el ris previsible de l’exposició inadequada a radó procedent del terreny en els recintes tancats”
  • A l’Annex II-Secció HS6 Protecció enfront l’exposició al radó, estableix l’àmbit d’aplicació (quan s’ha d’aplicar aquesta secció), la quantificació de l’exigència (la mitja anual de concentració de radó que no s’ha de superar, fixada en 300 Bq/m3) i la verificació i justificació del compliment de l’exigència (és a dir, comprovar l’eficàcia de la solució implementada per fer front al radó a través del mesurament del radó per a determinar la mitja anual de concentració a l’aire en els locals habitables d’un edifici).

Un nivell de referència (300 Bq/m3) no es tracta d’un límit no permès, sinó d’un valor que es recomana no superar, amb la finalitat de facilitar la supervisió i el control de l’exposició de la població en el seu conjunt. No existeix un nivell de radó per sota del qual no hi hagi un risc associat de contraure càncer de pulmó, per tant, l’única forma de saber si s’hi està exposat, és mesurar la seva concentració en l’aire i adoptar les mesures necessàries per assolir minimitzar l’exposició al radó com a mínim en funció dels nivells de referència establerts.

Sessió de presentació de l’eina

Si vols conèixer el funcionament del test, el proper 20 de juny hi haurà una sessió de presentació de l’eina a la seu del Cateb. 

Insciu-te a la sessió de presentació

PUBLICITAT