Cercar Error
Pràctica professional Ajuts en forma de préstecs

Nova línia d’ajuts de préstecs per a la rehabilitació energètica residencial

L’objectiu és avançar la inversió total necessària per fer les obres, inclòs l’import de l’ajut que es cobrirà amb recursos procedents dels fons europeus

S’ha publicat al DOGC la Resolució ECO/454/2022, de 24 de febrer, per la qual es dona publicitat al Conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el Departament d’Economia i Hisenda, Avalis de Catalunya, SGR, l’Institut Català de Finances i diverses entitats financeres, per al finançament a comunitats de propietaris i persones físiques i jurídiques privades, per als programes d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat en el marc dels fons Next Generation EU.

L’objectiu del conveni és fer públic el Conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el Departament d’Economia i Hisenda, Avalis de Catalunya, SGR, l’Institut Català de Finances i diverses entitats financeres, per al finançament a comunitats de propietaris i persones físiques i jurídiques privades, per als programes d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat en el marc dels fons Next Generation EU​

Els destinataris seran comunitats de propietaris, particulars i agents rehabilitadors  que realitzin inversions, que comportin una millora de l’eficiència energètica i de la sostenibilitat dels immobles, i que es vulguin acollir a la Línia d’Ajuts per a la Rehabilitació Energètica Residencial, gestionada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Actuacions subvencionables

Per poder rebre les subvencions previstes en aquesta convocatòria d’ajuts que està tramitant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya​, s’haurà de certificar que les obres de rehabilitació aconsegueixen, entre d’altres i en funció de la zona climàtica, reducció del consum d’energia primària no renovable (EPNR), disminució de la demanda en aire condicionat o bé l’eliminació total de l’amiant.

L’import de la subvenció variarà en funció de la reducció del consum energètic que s’obtingui un cop feta la rehabilitació. Així, si la reducció del consum EPNR és superior al 30%, la subvenció serà del 40%. Si la reducció és del 45%, la subvenció arribarà fins al 65% de la inversió. I si la reducció és superior al 60%, la subvenció assolirà el 80%. Finalment, també hi podrà haver subvencions del 100% en casos de persones vulnerables.​

Característiques dels préstecs

​Segons el conveni, els préstecs concedits, que s’ajustaran en funció del tipus de destinatari, serviran per finançar els projectes que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya consideri elegibles i podran cobrir fins al 100% de la inversió realitzada (inclòs l’IVA). Aquesta quantitat inclourà la subvenció concedida per l’AHC, la qual es destinarà a l’amortització anticipada del préstec que s’aplicarà íntegrament a rebaixar la quota a pagar sense alterar el termini del préstec formalitzat.

En el cas de les comunitats de propietaris, per exemple, els préstecs tindran un tipus fix que no superarà el 5,25% anual a un termini de 10 anys d’amortització. Aquest termini es podrà ampliar en funció de les garanties fins a ​arribar als 15 anys.

Per als particulars el tipus d’interès serà d’un màxim del 4% fins a 7 anys, termini que també es pot ampliar arribant als 15 anys en funció de les garanties.

Finalment, en el cas dels agents rehabilitadors, el finançament serà a un tipus màxim del 5% per a un període de 10 anys. Aquests destinataris també podran comptar amb un aval d’Avalis que els permetrà allargar el préstec fins a 15 anys i obtenir una rebaixa en el tipus d’interès de l’1,50% si la societat de garantia recíproca garanteix el préstec per un màxim de 12 anys.

​Per tramitar la convocatòria, formularis i altra informació complementària us podeu adreçar al portal ICF Avalis Habitatge NGEU

PUBLICITAT