Cercar Error
Vull col·legiar-me
MARKETPLACE
Pèrits judicials i Pèrits judicials d’ofici
A petició del Departament de Justícia de la Generalitat, el Cateb gestiona aquestes llistes de tècnics interessats en actuar com a pèrits judicials i perits judicials d’ofici. El període d’inscripció i renovació d’aquesta llista s’obre anualment.

INSCRIPCIÓ OBERTA: Del 30 de novembre al 17 de desembre 2.023

Pèrits judicials i Pèrits judicials d’ofici

Remplazar imagen

Tots el col·legiats interessats s’hauran d’inscriure o renovar la seva inscripció i acceptar les condicions establertes pel Departament de Justícia i la Llei d’enjudiciament Civil, que preveu que el perit pot excusar-se d’acceptar el càrrec una vegada designat només si al·lega causa justa i si el jutge o tribunal l’admet. És per això, que la Direcció General del Departament de Justícia demana que els professionals que s’incloguin realment tinguin la disponibilitat necessària perquè si son cridats per un òrgan judicial, i si tenen els coneixements adequats puguin acceptar-ne l’encàrrec.
Pel que fa a la llista de perits Judicials d’ofici que fa referència l’ordre JUS/419/2009, ens informen de Suport Judicial que:

  • La inclusió en les llistes de perits es totalment voluntària, però en el moment que el professional s’inscriu està subjecte a les obligacions que legalment corresponguin.
  • En el cas que un perit no accepti un nomenament fet per l’òrgan judicial sense una causa justificada, aquest perdrà el torn de la llista i, en cas de reiteració (a la tercera vegada) en serà exclòs, sens perjudici de les mesures que pugui prendre l’òrgan judicial.
  • La indicació de l’àmbit territorial d’actuació dels pèrits s’ha de fer en funció del seu domicili professional, i per tant, el desplaçament respecte l’òrgan judicial no ha de ser un impediment per acceptar l’encàrrec.

 

I si ja estava inscrit en les llistes d’anys anteriors?

Els col·legiats que estaven inscrits a les llistes dels anys anteriors han de tornar a formalitzar anualment la inscripció per actualitzar les seves dades.

 

Procediment d’inscripció

Per inscriure’s o renovar la inscripció a la llista de perits judicials o perits judicials d’ofici, actualitzeu les vostres dades col·legials:

  • Entrar a l’Oficina virtual> Dades col·legials> pestanya Servei d’Ocupació.
  • Clickar botó “Perits Judicials (de l’any en curs)” i/o “Perits d’Ofici (de l’any en curs)”
  • Seleccionar els Partits Judicials en els que vol treballar en el cas d’inscriure’s com a Perit Judicial, o bé seleccionar els Serveis Territorials – Gerències en els que vol treballar en el cas d’inscriure’s com a Perit d’Ofici, i aceptar les condicions i política de privacitat *
  • Clickar botó “Desar

El perit ha de triar actuar com a máxim en 2 dels àmbits territorials del Departament de Justícia (Barcelona ciutat i l’Hospitalet, Barcelona comarques, Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre), però tenint en compte que, a aquests efectes, BArcelona ciutat i Barcelona comarques compten com a un únic àmbit, i Tarragona i Terres de l’Ebre, també). La tria d’un determinat àmbit indica que el perit està disposat a treballar als partits judicials que en formen part.

L’adscripció serà la de l’àmbit provincial que correspongui al domicili professional del perit, però no obstant això, el perit podrà triar com a màxim dos àmbits territorials. S’haurà de triar amb el desplegable “Selecció Àmbit Ordre” l’àmbit d’actuació del perit només per aquesta llista (a aquests efectes, Barcelona ciutat, i l’Hospitalet de Llobregat, comptaran com a un únic àmbit, i Barcelona Comarques, Girona,Tarragona i Terres de l’Ebre, també). El desplegable conté les Gerències i Serveis Territorials del Departament, i en clicar una, s’indica que es vol actuar a tots els partits judicials que hi estan adscrits.

 

Consulteu quins partits judicials corresponen a cada gerencia / Servei territorial

 

Només s’admeten inscripcions i modificacions de dades durant el periòde d’inscripció.

Per més informació treball@cateb.cat o al telèfon 932 402 060 Servei d’ocupació

 

Funcionament del llistat de pèrits judicials

La Llei d’Enjudiciament Civil(art. 341) estableix que a finals d’any es demanarà als diferents col·legis professionals -i aquests l’hauran de lliurar- un llistat de tècnics disposats a actuar com a perits judicials. La primera designació de cada llista es farà per sorteig davant el secretari judicial i a partir d’aquesta es faran les següents designacions de forma correlativa.
El llistat que remet el Cateb a primers d’any per petició de l’Oficina de Suport Judicial agrupa a aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació experts en l’elaboració d’informes tècnics perquè puguin ser designats pel jutge en procediments judicials relacionats amb la construcció.
L’actuació del Col·legi de conformitat amb l’art. 341 de la LEC només es limita a l’elaboració i lliurament d’aquest llistat a petició del Departament de Justícia i per tant, no intervé en les designacions dels perits i perites doncs això correspon als òrgans jurisdiccionals.

 

Funcionament del llistat de pèrits judicials d’ofici

L’Ordre JUS/419/2009 relativa al pagament dels peritatges judicials a càrrec del Departament de Justifica, va entrar en vigor l’1 de gener de 2010.
Aquesta Ordre estableix que a finals d’any es demanarà als diferents col·legis professionals -i aquests l’hauran de lliurar- un llistat de tècnics disposats a actuar com a perits judicials d’ofici. La primera designació de cada llista es farà per sorteig davant el secretari judicial i a partir d’aquesta es faran les següents designacions de forma correlativa.
El llistat que remet el Cateb a primers d’any per petició de l’Oficina de Suport Judicial agrupa a aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació experts en l’elaboració d’informes tècnics perquè puguin ser designats pel jutge en procediments judicials relacionats amb la construcció.
L’actuació del Col·legi de conformitat amb l’art. 341 de la LEC només es limita a l’elaboració i lliurament d’aquest llistat a petició del Departament de Justícia i per tant, no intervé en les designacions dels perits i perites doncs això “correspon” als òrgans jurisdiccionals.

Des del dia 1 de setembre de 2020 el Departament de Justícia va posar en funcionament un nou tràmit electrònic per a la gestió de les sol·licituds de pagament dels peritatges judicials que van a càrrec del Departament de Justícia, que serà regulat per la Instrucció núm. 4/2020, de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia, i que permet una gestió molt més àgil del procediment al professional que ha estat nomenat judicialment per realitzar el dictamen pericial.

Fent click aquí accedireu a l’apartat web del departament de Justícia on hi trobareu una guia informativa del nou tràmit, i un apartat de preguntes freqüents.