Cercar Error
Vull col·legiar-me
Recursos per treballs
Programa de Control de qualitat
Decret 375/88 sobre control de qualitat de l’edificació
Servei exclusiu per col·legiats, acreditats i altres professionals afiliats
Continguts

00 Primer full del Programa

Es mostren 1 resultats

PR-00 Primer full del programa

PDF

Primer full del programa. Relació de les unitats d’obra objecte de control.

01 Moviment de terres

Preu no col·legiat: 16€ (pac de 8 fitxes de “moviment de terres”)
Preu col·legiat: Gratuït

Es mostren 8 resultats

PR-0121 Excavacions

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les excavacions.
Unitats d’inspecció d’execució de les excavacions.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0122 Reblerts

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels reblerts.
Unitats d’inspecció d’execució dels reblerts.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0127 Rases i pous

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les rases i pous.
Unitats d’inspecció d’execució de les rases i pous.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0131 Estrebades i apuntalaments

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les estrebades i apuntalaments.
Unitats d’inspecció d’execució de les estrebades i apuntalaments.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0161 Eixugades i esgotaments

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les eixugades i esgotaments.
Unitats d’inspecció d’execució de les eixugades i esgotaments.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0162 Trencaments hidràulics

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució.
Unitats d’inspecció d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0171 Sols estabilitzats amb cal, ciment, lligant

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les estabilitzacions dels sols.
Unitats d’inspecció d’execució de les estabilitzacions dels sols.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0181 Ancoratges al terreny

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels ancoratges al terreny.
Unitats d’inspecció d’execució dels ancoratges al terreny.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

02 Fonaments

Es mostren 9 resultats

PR-0212 Fonaments i elements de contenció reparats

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels fonaments i elements de contenció reparats.
Unitats d’inspecció d’execució dels fonaments i elements de contenció reparats.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0213 Sabates

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les sabates.
Unitats d’inspecció d’execució de les sabates.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0214 Pous de fonamentació

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels pous de fonamentació.
Unitats d’inspecció d’execució dels pous de fonamentació.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0215 Murs

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels murs.
Unitats d’inspecció d’execució dels murs

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0216 Pantalles de formigó armat in situ

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les pantalles de formigó armat in situ.
Unitats d’inspecció d’execució de les pantalles de formigó armat in situ.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0217 Pantalles prefabricades de formigó

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les pantalles prefabricades de formigó.
Unitats d’inspecció d’execució de les pantalles prefabricades de formigó.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0218 Lloses de fonamentació

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les lloses de fonamentació.
Unitats d’inspecció d’execució de les lloses de fonamentació.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0219 Pilons de clavament prefabricats

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels pilons de clavament prefabricats.
Unitats d’inspecció d’execució dels pilons de clavament prefabricats.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-021A Pilons in situ

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels pilons in situ.
Unitats d’inspecció d’execució dels pilons in situ.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

03 Estructura de fusta

Es mostren 1 resultats

PR-0311 Estructures de fusta

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les estructures de fusta.
Unitats d’inspecció d’execució de les estructures de fusta.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

04 Estructura de formigó

Es mostren 4 resultats

PR-0411 Estructures de formigó

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les estructures de formigó.
Unitats d’inspecció d’execució de les estructures de formigó.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0413 Forjats amb elements prefabricats

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels forjats amb elements prefabricats.
Unitats d’inspecció d’execució dels forjats amb elements prefabricats.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

Control estadístic de la resistència del formigó

Full Excel

Full de càlcul per a la determinació dels lots de control estadístic de la resistència del formigó, i el seu sancionament en aplicació dels criteris establerts al Codi Estructural.

Preu no col·legiat: 33€
Preu col·legiat: Gratuït

Control de l’execució de l’estructura de formigó

Full Excel

Full de càlcul per a la determinació dels lots de control d’execució i determinació de les unitats d’inspecció per lot. Permet el registre i seguiment de les inspeccions realitzades, tant per l’autocontrol del constructor com dels controls externs realitzats.

Preu no col·legiat: 22€
Preu col·legiat: Gratuït

05 Estructures metàliques

Es mostren 2 resultats

PR-05O1 Protecció de les estructures d’acer davant la corrosió

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les proteccions de les estructures d’acer davant la corrosió.
Unitats d’inspecció d’execució de les proteccions de les estructures d’acer davant la corrosió.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0511 Full de càlcul per a la formació de lots i seguiment del control de les estructures metàl·liques

Full Excel

Llibre Excel per a realitzar el control de qualitat de les estructures metàl·liques segons el Codi Estructural.
Inclou: Consideracions prèvies al control; planificació i seguiment de la recepció dels materials; revisió i aprovació de la documentació en taller; comprovacions experimentals en taller; revisió i aprovació de la documentació d’obra; comprovacions experimentals en obra; formació de lots; càlcul de les unitats d’inspecció; registre de les inspeccions; verificació de l’autocontrol del constructor; control de l’obra acabada.
Preu no col·legiat: 22€

06 Estructura de fàbrica

Es mostren 4 resultats

PR-0612 Estructures de blocs de formigó

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les estructures de blocs de formigó.
Unitats d’inspecció d’execució de les estructures de blocs de formigó.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0613 Estructura de fàbrica de maons ceràmics

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les estructures de fàbrica de maons ceràmics.
Unitats d’inspecció d’execució de les estructures de fàbrica de maons ceràmics.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0616 Estructures de blocs d’argila alleugerida

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les estructures de blocs d’argila alleugerida.
Unitats d’inspecció d’execució de les estructures de blocs d’argila alleugerida.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-06X1 Estructura de maçoneria

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les estructures de maçoneria.
Unitats d’inspecció d’execució de les estructures de maçoneria.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

07 Estructures prefabricades

Es mostren 1 resultats

PR-0711 Estructura prefabricada

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les estructures prefabricades.
Unitats d’inspecció d’execució de les estructures prefabricades.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

08 Cobertes

Es mostren 11 resultats

PR-0811 Terrat enjardinat

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels terrats enjardinats.
Unitats d’inspecció d’execució dels terrats enjardinats.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0831 Terrat

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels terrats.
Unitats d’inspecció d’execució dels terrats.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0841 Cobertes translúcides

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les cobertes translúcides.
Unitats d’inspecció d’execució de les cobertes translúcides.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0851 Teulades de fibrociment

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les teulades de fibrociment.
Unitats d’inspecció d’execució de les teulades de fibrociment.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0861 Teulades galvantizades

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les teulades galvanitzades.
Unitats d’inspecció d’execució de les teulades galvanitzades.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0871 Teulades d’aliatges lleugers

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les teulades d’aliatges lleugers.
Unitats d’inspecció d’execució de les teulades d’aliatges lleugers.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0881 Teulades de pissarra

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les teulades de pissarra.
Unitats d’inspecció d’execució de les teulades de pissarra.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0891 Teulada de sintètics

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les teulades de sintètics.
Unitats d’inspecció d’execució de les teulades de sintètics.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-08A1 Teulades de teules

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les teulades de teules.
Unitats d’inspecció d’execució de les teulades de teules.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-08B1 Teulades de zinc

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les teulades de zinc.
Unitats d’inspecció d’execució de les teulades de zinc.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-08C1 Teulades de plaques asfàltiques

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les teulades de plaques asfàltiques
Unitats d’inspecció d’execució de les teulades de plaques asfàltiques.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

09 Tancaments exteriors

Es mostren 7 resultats

PR-0911 Tancaments d’elements de formigó

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels tancaments d’elements de formigó.
Unitats d’inspecció d’execució dels tancaments d’elements de formigó.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0921 Tancaments ceràmics

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels tancaments ceràmics.
Unitats d’inspecció d’execució dels tancaments ceràmics.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0931 Parets de carreus

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les parets de carreus.
Unitats d’inspecció d’execució de les parets de carreus.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0941 Paredats

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels paredats.
Unitats d’inspecció d’execució dels paredats.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0961 Murs cortina

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels murs cortina.
Unitats d’inspecció d’execució dels murs cortina.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0971 Tancaments de panells

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels tancaments de panells.
Unitats d’inspecció d’execució dels tancaments de panells.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-0981 Tancaments de peces de vidre

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels tancaments de peces de vidre.
Unitats d’inspecció d’execució dels tancaments de peces de vidre.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

10 Tancaments interiors

Es mostren 2 resultats

PR-1021 Envans de maó

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels envans de maó.
Unitats d’inspecció d’execució dels envans de maó.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-1031 Envans de plaques i panells

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels envans de plaques i panells
Unitats d’inspecció d’execució dels envans de plaques i panells.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

13 Acabats (verticals i sostres)

Es mostren 10 resultats

PR-1311 Enrajolats

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels enrajolats.
Unitats d’inspecció d’execució dels enrajolats.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-1321 Aplacats

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels aplacats.
Unitats d’inspecció d’execució dels aplacats.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-1331 Arrebossats

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels arrebossats.
Unitats d’inspecció d’execució dels arrebossats.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-1341 Estucats, esgrafiats i monocapes

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels estucats, esgrafiats i monocapes.
Unitats d’inspecció d’execució dels estucats, esgrafiats i monocapes.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-1351 Guarnits i enlluits

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels guarnits i enlluits
Unitats d’inspecció d’execució dels guarnits i enlluits.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-1371 Revestiment flexible

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels revestiments flexibles
Unitats d’inspecció d’execució dels revestiments flexibles.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-1381 Revestiments lleugers

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels revestiments lleugers.
Unitats d’inspecció d’execució dels revestiments lleugers.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-1391 Pintures

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les pintures.
Unitats d’inspecció d’execució de les pintures.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-13A1 Teixits

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les estructures de fusta.
Unitats d’inspecció d’execució de les estructures de fusta.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-13B1 Fals sostres

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels fals sostres.
Unitats d’inspecció d’execució dels fals sostres.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

14 Paviments

Es mostren 8 resultats

PR-1421 Subbases i recrescudes

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les subbases i recrescudes.
Unitats d’inspecció d’execució de les subbases i recrescudes.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-1431 Soleres de formigó

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les soleres de formigó.
Unitats d’inspecció d’execució de les soleres de formigó.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-14A1 Paviment tècnic

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels paviments tècnics.
Unitats d’inspecció d’execució dels paviments tècnics.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-14B1 Paviments de peces rígides

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels paviments de peces rígides.
Unitats d’inspecció d’execució dels paviments de peces rígides.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-14C1 Paviments flexibles

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels paviments fexibles.
Unitats d’inspecció d’execució dels paviments flexibles.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-14D1 Paviments continus

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels paviments continus
Unitats d’inspecció d’execució dels paviments continus.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-14E1 Vorera (urbanització)

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les voreres en urbanitzacions.
Unitats d’inspecció d’execució de les voreres en urbanitzacions.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-14F1 Vials (urbanització)

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels vials en urbanitzacions.
Unitats d’inspecció d’execució dels vials en urbanitzacions.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

15 Elements practicables

Es mostren 3 resultats

PR-1511 Finestres i balconeres

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control de la col·locació de les finestres i balconeres.
Unitats d’inspecció de la col·locació de les finestres i balconeres.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-1531 Portes

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control de la col·locació de les portes.
Unitats d’inspecció de la col·locació de les portes.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-15P1 Vidres

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control de la col·locació dels vidres.
Unitats d’inspecció de la col·locació dels vidres.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

16 Elements de protecció i senyalització

Es mostren 2 resultats

PR-1611 Baranes

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les baranes.
Unitats d’inspecció d’execució de les baranes.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-1641 Senyalitzacions de seguretat

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control de la col·locació de les senyalitzacions de seguretat.
Unitats d’inspecció de la col·locació de les senyalitzacions de seguretat.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

17 Instal·lació de sanejament

Es mostren 5 resultats

PR-1711 Evacuació d’aigües residuals i pluvials

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les evacuacions d’aigües residuals i pluvials.
Unitats d’inspecció d’execució de les evacuacions d’aigües residuals i pluvials.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-1741 Drenatge

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels drenatges.
Unitats d’inspecció d’execució dels drenatges.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-1761 Instal·lacions de recollida de residus

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les instal·lacions de recollida de residus.
Unitats d’inspecció d’execució de les instal·lacions de recollida de residus.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-1771 Xarxa de clavegueram

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de la xarxa de clavegueram.
Unitats d’inspecció d’execució de la xarxa de clavegueram.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-1781 Elements de depuració d’aigües residuals

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució/col·locació dels elements de depuració d’aigües residuals.
Unitats d’inspecció d’execució/col·locació dels elements de depuració d’aigües residuals.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

18 Instal·lació de calefacció i senyalització

Es mostren 2 resultats

PR-1811 Instal·lació de calefacció

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de la instal·lació de calefacció.
Unitats d’inspecció d’execució de la instal·lació de calefacció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-1821 Instal·lació de ventilació

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les instal·lacions de ventilació.
Unitats d’inspecció d’execució de les instal·lacions de ventilació.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

19 Instal·lació de climatització

Es mostren 1 resultats

PR-1911 Instal·lació de climatització

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les instal·lacions de climatització.
Unitats d’inspecció d’execució de les instal·lacions de climatització.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

20 Instal·lació d’electricitat, contribució fotovoltaica, enllumenat

Es mostren 4 resultats

PR-2011 Instal·lació elèctrica

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les instal·lacions elèctriques.
Unitats d’inspecció d’execució de les instal·lacions elèctriques.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-2013 Centres de transformació

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució dels centres de transformació.
Unitats d’inspecció d’execució dels centres de transformació.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-2021 Contribució fotovoltaica

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les instal·lacions fotovoltaiques.
Unitats d’inspecció d’execució de les instal·lacions fotovoltaiques.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-2031 Enllumenat

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució/col·locació de l’enllumenat.
Unitats d’inspecció d’execució/col·locació de l’enllumenat.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

21 Instal·ació de gas

Es mostren 1 resultats

PR-2111 Instal·lació de gas

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de la instal·lació de gas.
Unitats d’inspecció d’execució de la instal·lació de gas.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

22 Instal·lació d’aigua, ACS, contribució solar

Es mostren 2 resultats

PR-2211 Instal·lació d’aigua

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de la instal·lació d’aigua.
Unitats d’inspecció d’execució de la instal·lació d’aigua.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

PR-2213 Instal·lació solar tèrmica

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de la instal·lació solar tèrmica.
Unitats d’inspecció d’execució de la instal·lació solar tèrmica.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

23 Protecció al foc

Es mostren 1 resultats

PR-2311 Instal·lació de protecció al foc

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les instal·lacions de protecció al foc.
Unitats d’inspecció d’execució de les instal·lacions de protecció al foc.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

24 Instal·lació de parallamps i sistemes de seguretat

Es mostren 1 resultats

PR-2411 Parallamps

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució/col·locació dels parallamps.
Unitats d’inspecció d’execució/col·locació dels parallamps.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

25 Instal·lació de telecomunicacions

Es mostren 1 resultats

PR-2511 Instal·lacions de telecomunicacions

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control d’execució de les instal·lacions de telecomunicacions.
Unitats d’inspecció d’execució de les instal·lacions de telecomunicacions.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

26 Insal·lació de transport i aparells elevadors

Es mostren 1 resultats

PR-2621 Ascensors

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control de la col·locació dels ascensors.
Unitats d’inspecció de la col·locació dels ascensors.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

28 Altres

Es mostren 1 resultats

PR-2811 Aparells sanitaris

PDF

Criteris i càlcul de formació de lots del control de la col·locació dels sanitaris.
Unitats d’inspecció de la col·locació dels sanitaris.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

No trobes el que necessites?

Demana ajuda al servei d’assessoria técnica

Assessoria documental