Cercar Error
Recursos per treballs
Registre del seguiment de l’execució
Seguiment del control de l’execució per unitat d’obra
Continguts

01 Moviments de terres

Es mostren 8 resultats

E-0121 Excavacions

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0122 Reblerts

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0127 Rases i pous

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0131 Estrebades i apuntalaments

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0161 Eixugades i esgotaments

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0162 Trencaments hidràulics

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0171 Sols estabilitzats amb cal, ciment, lligant

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0181 Ancoratges al terreny

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

02 Fonaments

Es mostren 9 resultats

E-0212 Fonaments i elements de contenció reparats

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0213 Sabates

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0214 Pous de fonamentació

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0215 Murs

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0216 Pantalles de formigó armat in situ

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0217 Pantalles prefabricades de formigó

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0218 Lloses de fonamentació

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0219 Pilons de clavament prefabricats

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-021A Pilons in situ

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

03 Estructures de fusta

Es mostren 1 resultats

E-0311 Estructures de fusta

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

04 Estructures de formigó

Es mostren 2 resultats

E-0411 Estructures de formigó

PDF

E-0413 Forjats amb elements prefabricats

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

05 Estructures metàliques

Es mostren 2 resultats

E-0511 Estructures metàliques

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-05O1 Protecció de les estructures d’acer davant la corrosió

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

06 Estructures de fàbrica

Es mostren 4 resultats

E-0612 Estructura de bloc de formigó

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0613 Estructures de fàbrica de maons ceràmics

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0616 Estructures de blocs d’argila alleugerida

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-06X1 Estructura de maçoneria

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

07 Estructures prefabricades

Es mostren 1 resultats

E-0711 Estructura prefabricada

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

08 Cobertes

Es mostren 11 resultats

E-0811 Terrat enjardinat

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0831 Terrat

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0841 Cobertes translúcides

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0851 Teulades de fibrociment

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0861 Teulades galvanitzades

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0871 Teulades d’aliatges lleugers

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0881 Teulada de pissarra

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0891 Teulada de sintètics

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-08A1 Teulada de teules

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-08B1 Teulades de zinc

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-08C1 Teulada de plaques asfàltiques

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

09 Tancaments exteriors

Es mostren 7 resultats

E-0911 Tancaments d’elements de formigó

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0921 Tancaments ceràmics

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0931 Parets de carreus

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0941 Paredats

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0961 Murs cortina

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0971 Tancaments de panells

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-0981 Tancaments de peces de vidre

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

10 Tancaments interiors

Es mostren 2 resultats

E-1021 Envans de maó

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-1031 Envans de plaques i panells

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

13 Acabats (verticals i de sostres)

Es mostren 9 resultats

E-1311 Enrajolats

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-1321 Aplacats

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-1331 Arrebossats

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-1341 Estucats, esgrafiats i monocapes

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-1351 Guarnits i enlluits

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-1371 Revestiments flexibles

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-1381 Revestiments lleugers

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-1391 Pintures

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-13A1 Teixits

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

14 Paviments

Es mostren 8 resultats

E-1421 Subbases i recrescudes

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-1431 Solera de formigó

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-14A1 Paviment tècnic

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-14B1 Paviments de peces rígides

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-14C1 Paviment flexible

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-14D1 Paviment continu

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-14E1 Vorera (urbanització)

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-14F1 Vials (urbanització)

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

15 Elements practicables

Es mostren 3 resultats

E-1511 Finestres i balconeres

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-1531 Portes

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-15P1 Vidres

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

16 Elements de protecció i senyalització

Es mostren 2 resultats

E-1611 Baranes

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-1641 Senyalitzacions de seguretat

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

17 Instal·lació de sanejament

Es mostren 5 resultats

E-1711 Evacuació d’aigues residuals i pluvials

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-1741 Drenatge

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-1761 Instal·lacions de recollida de residus

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-1771 Xarxa de clavegueram

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-1781 Elements de depuració d’aïgues residuals

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

18 Instal·lació de calefacció i ventilació

Es mostren 2 resultats

E-1811 Instal·lació de calefacció

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-1821 Instal·lació de ventilació

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

19 Instal·lació de climatització

Es mostren 1 resultats

E-1911 Instal·lació de climatització

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

20 Instal·lació d’electricitat, contribució fotovoltaica, enllumenat

Es mostren 4 resultats

E-2011 Instal·lació elèctrica

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-2013 Centres de transformació

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-2021 Contribució fotovoltaica

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-2031 Enllumenat

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

21 Instal·lació de gas

Es mostren 1 resultats

E-2111 Instal·lació de gas

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

22 Instal·lació d’electricitat, contribució fotovoltaica, enllumenat

Es mostren 2 resultats

E-2211 Instal·lació d’aigua

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

E-2213 Instal·lació solar tèrmica

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

23 Protecció al foc

Es mostren 1 resultats

E-2311 Instal·lació de protecció al foc

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

24 Instal·lació de parallamps i sistemes de seguretat

Es mostren 1 resultats

E-2411 Parallamps

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

25 Instal·lació de telecomunicacions

Es mostren 1 resultats

E-2511 Instal·lacions de telecomunicacions

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

26 Instal·lació de transport i aparells elevadors

Es mostren 1 resultats

E-2621 Ascensors

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

28 Altres

Es mostren 1 resultats

E-2811 Aparells sanitaris

PDF

Document de seguiment del control d’execució.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

No trobes el que necessites?

Demana ajuda al servei d’assessoria técnica

Assessoria documental