Cercar Error
Recursos per treballs
Plantilles per al seguiment del control de qualitat
Seguiment del control de recepció de productes, equips i sistemes
Continguts

01 Moviments de terres

Es mostren 8 resultats

R-0121 Excavacions

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0122 Reblerts

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0127 Rases i pous

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0131 Estrebades i apuntalaments

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0161 Eixugades i esgotaments

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0162 Trencaments hidràulics

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0171 Sols estabilitzats amb cal, ciment, lligant

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0181 Ancoratges al terreny

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

02 Fonaments

Es mostren 10 resultats

R-0212 Fonaments i elements de contenció reparats

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0213 Sabates

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0214 Pous de fonamentació

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0215 Murs

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0216 Pantalles de formigó armat in situ

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0217 Pantalles prefabricades de formigó

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0217 Pantalles prefabricades de formigó

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0218 Lloses de fonamentació

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0219 Pilons de clavament prefabricats

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-021A Pilons in situ

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

03 Estructures de fusta

Es mostren 1 resultats

R-0311 Estructura de fusta

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

04 Estructures de formigó

Es mostren 2 resultats

R-0411 Estructures de formigó

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0413 Forjats amb elements prefabricats

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

05 Estructures metàliques

Es mostren 2 resultats

R-0511 Estructures metàliques

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-05O1 Protecció de l’estructura d’acer davant la corrosió

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

06 Estructures de fàbrica

Es mostren 4 resultats

R-0612 Estructura de bloc de formigó

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0613 Estructura de fàbrica de maons ceràmics

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0616 Estructura de blocs d’argila alleugerida

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-06X1 Estructura de maçoneria

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

07 Estructures prefabricades

Es mostren 1 resultats

R-0711 Estructura prefabricada

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

08 Cobertes

Es mostren 11 resultats

R-0811 Terrat enjardinat

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0831 Terrat

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0841 Cobertes translucides

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0851-Teulades de fibrociment

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0861 Teulades galvanitzades

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0871 Teulades d’aliatges lleugers

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0881 Teulada de pissarra

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0891 Teulada de sintetics

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-08A1 Teulades de teules

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-08B1 Teulades de zinc

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-08C1 Teulada de plaques asfàltiques

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

09 Tancaments exteriors

Es mostren 7 resultats

R-0911 Tancaments d’elements de formigó

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0921 Tancaments ceràmics

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0931 Parets de carreus

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0941 Paredats

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0961 Murs cortina

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0971 Tancaments de panells

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-0981 Tancaments de peces de vidre

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

10 Tancaments interiors

Es mostren 2 resultats

R-1021 Envans de maó

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-1031 Envans de plaques i panells

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

13 Acabats (verticals i de sostres)

Es mostren 10 resultats

R-1311 Enrajolats

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-1321 Aplacats

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-1331 Arrebossats

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-1341 Estucats, esgrafiats i monocapes

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-1351 Guarnits i enlluits

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-1371 Revestiment flexible

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-1381 Revestimente lleuger

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-1391 Pintures

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-13A1 Teixits

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-13B1 Fals sostres

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

14 Paviments

Es mostren 8 resultats

R-1421 Subbases i recrescudes

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-1431 Solera de formigó

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-14A1 Paviment tècnic

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-14B1 Paviments de peces rígides

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-14C1 Paviment flexible

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-14D1 Paviment continu

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-14E1 Vorera (urbanització)

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-14F1 Vials (urbanització)

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

15 Elements practicables

Es mostren 3 resultats

R-1511 Finestres i balconeres

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-1531 Portes

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-15P1 Vidres

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

16 Elements de protecció i senyalització

Es mostren 2 resultats

R-1611 Baranes

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-1641 Senyalitzacions de seguretat

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

17 Instal·lació de sanejament

Es mostren 5 resultats

R-1711 Evacuació d’aïgues residuals i pluvials

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-1741 Drenatge

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-1761 Instal·lacions de recollida de residus

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-1771 Xarxa de clavegueram

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-1781 Elements de depuració d’aïgues residuals

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

18 Instal·lació de calefacció i ventilació

Es mostren 2 resultats

R-1811 Instal·lació de calefacció

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-1821 Instal·lació de ventilació

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

19 Instal·lació de climatització

Es mostren 1 resultats

R-1911 Instal·lació de climatització

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

20 Instal·lació d’electricitat, contribució fotovoltaica, enllumenat

Es mostren 4 resultats

R-2011 Instal·lació elèctrica

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-2013 Centres de transformació

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-2021 Contribució fotovoltaica

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-2031 Enllumenat

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

21 Instal·lació de gas

Es mostren 1 resultats

R-2111 Instal·lació de gas

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

22 Instal·lació d’electricitat, contribució fotovoltaica, enllumenat

Es mostren 2 resultats

R-2211 Instal·lació d’aigua

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

R-2213 Instal·lació solar tèrmica

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

23 Protecció al foc

Es mostren 1 resultats

R-2311 Instal·lació de protecció al foc

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

24 Instal·lació de parallamps i sistemes de seguretat

Es mostren 1 resultats

R-2411 Parallamps

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

25 Instal·lació de telecomunicacions

Es mostren 1 resultats

R-2511 Instal·lacions de telecomunicacions

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

26 Instal·lació de transport i aparells elevadors

Es mostren 1 resultats

R-2621 Ascensors

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

28 Altres

Es mostren 1 resultats

R-2811 Aparells sanitaris

PDF

Document de seguiment del control de recepció.

Preu no col·legiat: 6€
Preu col·legiat: Gratuït

No trobes el que necessites?

Demana ajuda al servei d’assessoria técnica

Assessoria documental