Cercar Error
Vull col·legiar-me
Assesorament legal
Preguntes freqüents sobre treballar amb contracte laboral (assalariat)

RESPOSTES ALS DUBTES SOBRE TREBALLAR AMB CONTRACTE LABORAL

​Tinc una oferta de treball com assalariat, quin tipus de contracte és més addient?

L’oferta de treball com assalariat implica que el treballador (en aquest cas, l’arquitecte tècnic) prestarà els seus serveis professionals, per compte aliena, i dins de l’àmbit de l’organitzación d’una empresa, a canvi d’un salari.
Les diferents modalitats de contractes de treball venen definits a les lleis, i l’elecció d’una modalitat o altre dependrà de l’interès de les parts. Les modalitats més freqüents amb què es pot trobar l’arquitect tècnic o aparellador son:

  • Contracte de treball ordinari per temps indefinit: (este texto va en medium) és aquell que es concerta sense límit temporal per a la prestació del servei.
  • Contracte per obra o servei determinat: és aquell que es concerta per a la realització d’una obra o servei concret, i que, per tant, té una duració limitada però incerta en el temps.
  • Contracte en pràctiques: aquest contracte es concerta per facilitar i obtenir la pràctica professional adequada al nivell d’estudis cursats. Per accedir a aquest tipus de contractes la contractació s’ha de celebrar dins dels quatre anys immediatament següents a la finalització dels estudis. La duració d’aquest contracte no pot ser inferior a sis mesos, ni superior a dos anys. Al finalitzar aquest contracte, l’empresari ha de donar al treballador un certificat acreditatiu de les feines concretes realitzades.

Quin salari em pertoca?

El salari mínim serà el fixat el conveni col·lectiu, al qual estigui subjecte l’empresa, i en el seu defecte, l’establert a les lleis.

Quin conveni col·lectiu s’aplica a la meva empresa?

El conveni col·lectiu s’aplicable a l’empresa depèn del sector al qual pertanyi l’activitat de l’empresa i el domicili d’aquesta (adreça, emplaçament).
A l’actualitat els Convenis més freqüents, que afecten a la provincia de Barcelona són:

  • Conveni de la Construcció: aplicable a empreses dedicades a la construcció amb domicili o, o centre de treball a la provincia de Barcelona.
  • Conveni Col·lectiu nacional d’empreses d’Enginyeria i oficines d’estudis tècnics.

Si treballo com assalariat, tinc responsabilitats per les feines que faig, o la responsabilitat és de l’empresa?

La dependència laboral d’una empresa, no eximeix de les responsabilitats pròpies del professional en l’exercici de la seves funcions, encara que sigui un assalariat. Aquestes responsabilitats poden ser a més de les civils, penals o fins i tot administratives (incompliments de normativa urbanistica,…).

Necessito estar col·legiat i tenir assegurança de responsabilitat civil per treballar com assalariat?

Sí, la col·legiació és obligatoria per a l’exercici de la professió d’aqruitecte tècnic o aparellador i també ho és comptar amb una assegurança de responsabilitat civil, segons allò diposat a l’article 9 de la Llei de Col·legis Professionals LLei 7/2006 de 31 de maig.

La cobertura de la Responsabilitat Civil es pot tenir per la contractació d’una pòlissa pròpia, o també mitjançant la pòlissa de l’ empresa. El que és molt important, en tot cas, es coneixer les condicions i abast de la cobertura de la pòlissa. Consulteu-nos!

L’empresa està obligada a pagar la meva assegurança de Responsabilitat Civil?

No. Tret que hi hagi un pacte d’empresa o es pacti expressament am el treballador l’empresa no està obligada a pagar l’assegurança de Responsabilitat Civil, per tant convé plantejar aquesta qüestió a l’inici de la relació, tant pel que fa al pagament de les despeses de l’assegurança de Responsabilitat Civil durant la duració de la relació laboral com a la seva finalització. En aquest sentit, adjuntem model de clàsules que contemplen aquesta situació, i que es pot negociar incloure en el contracte.

​​MODEL DE CLÀUSULES ANNEXES

Em poden fer signar obres si sempre he estat fent feines de despatx?

Sí sempre que el contracte laboral extableixi que la categoría del treballador és la d’arquitecte tècnic. L’assumeix de les direccions de les obres va inherent a aquesta categoria professional.

Puc treballar com a assalariat i com a liberal al mateix temps?

Sí. Treballar per compte propi i com assalariat és compatible, si es compleixen totes les obligacions legals inherents a cada situació i sempre i quan en cap dels contractes existeixi una clàusula de prestació de serveis amb caràcter d’exclusivitat, la qual cosa no permteria treballar per ningú més.

M’acomiaden. Quins són els meus drets?

Els drets que genera un acomiadament depene de: com i per què s’ha produït. Els acomiadaments per part de l’empresa poden respondre a:

  • Una decisió unilateral d’aquesta:. Acomiadament Improcedent
  • Una decisió de l’empresa que respongui a causes organitzatives o ecònomiques. En aquest cas seria un Acomiadament Procedent per causes objectives.
  • Una decisió de l’empresa perquè el treballador incompleixi amb les seves obligacions: Acomiadament disciplinari.

En cas que l’acomiadament sigui improceden, l’indemnitzacio prevista en general serà de 20 dies per any treballat. Cas d’acomiadament disciplinari no hi haurà indemnintzació per el treballador, ni dret a la prestació d’atur.
El fet que l’empresa comuniqui l’acomiadament del treballador per causes objectives o disciplinàries, no implica que siguin certes. Si el treballador no està conforme, ho haurà de fer constar a la notificació de comunicació de les causes, i després haurà d’anar a la jurisdicció del social per fer valdre les seves raons de disconformitat.

M’ha de preavisar l’empresa en cas d’acomiadament?

Si l’acomiadament és disciplinari o improcedent, no.
Si l’acomiadament és per causes objectives, el termini de preavís és de 15 dies. Si l’empresa no compleix aquest preavís haurà d’indemnitzar al treballador amb el salari dels dies que manquin d’aquest 15 dies de preavís.

M’han acomiadat. Signo la quitança?

No. Abans de signar qualsevol document és recomanable demanar consell a un professional del sector, i si, en tot cas ens obliguen a signar, s’ha de posar NO CONFORME i la DATA EN QUE ES REP EL DOCUMENT (per evitar discordàncies entre la data de recepció i la de la carta).

Puc cobrar l’atur i fer feines pel meu compte?

No. La precepció de la prestació de l’atur és incompatible amb l’exercici de qualsevol activitat ecònomica.