Cercar Error

Assesorament legal
Preguntes freqüents sobre societats professionals

RESPOSTES ALS DUBTES FREQÜENTS SOBRE SOCIETATS PROFESSIONALS

Quins requisits s’han de complir per exercir la professió de forma associada (Societat Professional)?

L’exercici professional en societat, s’ha de fer complint els requisits previstos a la Llei 2/2007, de 15 de març de societats professionals.

Quines son les particularitats més característiques d’ aquestes societats?

L’objecte social ha de ser exclusivament l’exercici d’una professió de titulació universitària i col·legiació obligatòria. Es poden combinar diverses professions sempre i quan no siguin legalment incompatibles. Per exemple un arquitecte tècnic es pot associar amb arquitectes, enginyers, o qualsevol altre professional sempre i quan no hi hagi incompatibilitat legal establerta.

La societat professional pot estar formada per persones físiques o jurídiques, i la participació majoritària en el capital o número de persones en societats no capitalistes ha de pertànyer a socis professionals; s’haurà de formalitzar en escriptura pública (davant de notari) i inscripció obligatòria al Registre Mercantil (fins i tot la SCP) .La denominació haurà de portar la P de professional. L’administrador, si és únic serà un soci professional, si està composat per varies persones, la majoria (meitat més un) hauran de ser socis professionals. S’haurà d’inscriure al Registre dels col·legis professionals que corresponguin als socis professionals.

La Responsabilitat Civil és personal dels socis que participin personalment a les feines professionals i la societat respon solidàriament amb ells. En aquest sentit la llei també estableix l’obligatorietat de la societat de comptar amb una pòlissa de Responsabilitat Civil professional.

Es pot barrejar en l’objecte social, una activitat no professional, amb l’exercici de la professió?

Segons l’article 2 de la Llei 2/2007 de 15 de març de societats professionals, l’objecte de les societats professionals ha de ser únicament l’exercici d’una activitat professional, i, per tant, no es podria barrejar amb altres activitats econòmiques, com ara la promoció i construcció, etc.

Què compensa més per treballar, ser liberal/autònom o muntar una societat professional?

Dependrà dels casos. S’ha de fer un estudi individualitzat per part d’un especialista.

Quin tipus de societat és la més adient per constituir una societat professional?

La conveniència d’adoptar una forma societària o una altra depèn de molts factors, que s’han de valorar en cada cas concret, segons les circumstàncies. En aquest sentit es recomana un estudi acurat per part d’un especialista.

Societats professionals i relacions amb consumidors i usuaris