Cercar Error
Serveis per al ciutadà
Sol·licitud de documentació d’obres / Compulses
Gràcies al visat dels expedients, la documentació visada es pot consultar en qualsevol moment dins del període de responsabilitat. No obstant, segons la LOPD només es podrà facilitar informació sobre un expedient a aquells agents que puguin tenir interès legítim en el mateix, és a dir, el tècnic que portava la obra, el promotor, o bé per requeriment administratiu.

Quin és el procediment de sol·licitud de documentació?

1. Procediment si la sol·licitud la fa el tècnic de la obra:

  • El tècnic s’haurà d’identificar com a col·legiat vinculat al visat
  • En aquest cas es faran duplicats de les imatges visades que tinguem escanejades

2. Procediment si la sol·licitud la fa el promotor que consta a l’expedient:

  • Adreçar el full de sol·licitud de l’imprès a compulsar, degudament complimentat, per correu electrònic a visats@cateb.cat
  • Enviar fotocòpia del DNI si és persona física o del CIF si és una empresa. Si es tracta d’una empresa s’ha d’enviar també fotocòpia del DNI de la persona que fa la sol·licitud i acreditació conforme actua en representació de la societat (poders, actes, etc).

3. Procediment si la sol·licitud la fa un promotor diferent al de l’alta de l’expedient:

  • Acreditació conforme és el propietari actual de l’immoble mitjançant escriptures, compravenda, etc.
  • Adreçar el full de sol·licitud de l’imprès a compulsar, degudament complimentat, per correu electrònic a visats@cateb.cat
  • Enviar fotocòpia del DNI si és persona física o del CIF si és una empresa. Si es tracta d’una empresa s’ha d’enviar també fotocòpia del DNI de la persona que fa la sol·licitud i acreditació conforme actua en representació de la societat (poders, actes, etc).

4. Procediment si la sol·licitud la fa un representant del promotor:

  • Carta signada pel promotor si és persona física i a més segellada si és una empresa, autoritzant al sol·licitant a realitzar la petició de la documentació
  • Seguir el punt 2 ó 3 segons correspongui.

Quina documentació s’ha de presentar i quin cost té?

A continuació adjuntem el document pdf per fer la sol·licitud de la documentació.

Quin és el cost? El preu* de la compulsa és de 63,89€ per imprès i còpia (IVA inclós).

(*) Si la compulsa la demana el tècnic de l’expedient el preu serà de 12,89€ per imprés i còpia (IVA inclós).

Full de sol·licitud de documentació d’obres

Forma de pagament

  • Digitalment per ingrés o transferència

Més informació i consultes:

visats@cateb.cat
93 240 20 60

Contactar amb Visats