Cercar Error

Ajut a les actuacions de rehabilitació en l’àmbit de barri

Objecte: Finançament de la realització conjunta d’obres de rehabilitació en edificis d’ús predominant residencial i habitatges, incloses els habitatges unifamiliars, i d’urbanització o reurbanització d’espais públics dins d’àmbits d’actuació denominats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) prèviament delimitats en qualsevol municipi.

Destinataris: Els que assumeixin la responsabilitat de l’execució integral de l’àmbit de l’ERRP delimitat per actuació​.Poden presentar propostes d’actuacions els municipis o agrupacions de municipis que prèviament hagin delimitat els ERRP i compleixin els els requisits i actuacions de l’article 10 i 11 del Reial Decret 853/2021.

​Terminis: Pendent de la publicació de la convocatòria i fins al 30 de juny de 2026​

Bases: Articles 9 al 20 del RD 853/2021  Convocatòria: Pendent de publicació

Requisits:

Els barris han de complir aquests dos requisits, en entorns ERRP i, en els edificis objecte de la rehabilitació:

Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP)
Barri o zona delimitada territorialment per acord de l’administració autonòmica o local corresponent
Ús principal d’habitatge ≥ 50% de la superfície construïda sobre rasant podent excloure les plantes baixes o plantes inferiors destinades a altres usos compatibles

​Els requisits als ajuntaments per seleccionar propostes d’actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) les trobareu a la  Resolució DSO/477/2022, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les condicions d’accés per a la selecció de propostes d’actuacions en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada per al finançament del Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació en l’àmbit  de barri que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Dins trobareu la documentació que cal presentar pels municipis o agrupacions de municipis per sol·licitar les propostes d’actuacions d’ERRP.

L’inici de les actuacions subvencionables ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020.​​

Els projectes dels edificis objecte de la rehabilitació han de disposar de:​ ​​
Projecte o memòria – Llibre de l’edifici existent per la rehabilitació o estudi potencial de millora de l’edifici (LOE)- Pla d’actuació i proposta de millores- Estudi de gestió de residus on el 70% dels residus (en pes) seran per la rehabilitació, reciclatge i recuperació d’altres materials. Els operadors han de limitar la generació de residus segons el protocol de residus de la UE
Circularitat en el disseny i construcció dels edificis Demostrar segons l’ISO 20887 i altres, la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis
Amiant Retirar de l’edifici, materials de construcció que continguin amiant
Edifici de tipologia residencial -50% de superfície construïda sobre rasant destinada a habitatge exclosa PB o inferiors-Les actuacions han de tenir acord de la comunitat de veïns

Actuacions subvencionables

  • Reducció mínima del 30% de consum d’energia primària no renovable (Epnr) + Reducció de demanda del 25% (en refrigeració i calefacció) en zona climàtica C i 35% en zones climàtiques D i E. En edificis protegits cal consultar excepcions.
  • Actuacions d’urbanització, reurbanització i millora de l’entorn físic dins de l’àmbit ERRP
  • Prestació de serveis Oficina de rehabilitació (finestreta única)

S’inclouen com a actuacions subvencionables el cost dels honoraris, redacció de projectes i direcció d’obra, certificats o informes. No són subvencionables llicències, taxes, impostos o tributs

Quantia dels ajuts

Actuacions en edificis

Estalvi energètic aconseguit​
Màxim de subvenció
Habitatge Locals o altres usos
Quantia màxima per habitatge Quantia màxima per m2
30% ≤ ΔCep,nren < 45% 40% 8.100 € 72 €
45% ≤ ΔCep,nren < 60% 65% 14.500 € 130 €
ΔCep,nren ≥ 60% 80% 21.400 € 192 €

Retirada amiant​
Habitatge Edifici
1000 € 12.000 €

Actuacions d’urbanització, reurbanització o millora de l’entorn físic
15% addicional sobre les quanties màximes per habitatge en funció de la millora energètica Oficina de rehabilitació (ERRP)
800 € per habitatge rehabilitat amb el límit del 100% del cost de l’oficina aconseguida (no pot superar el 100% del cost de les intervencions)

Compatibilitat

Subvencions compatibles amb qualsevol altre ajut públic per al mateix objecte, sempre que no se superi el cost total de les intervencions i que els altres ajuts ho permetin