Cercar Error
Ajuts de suport a les oficines de rehabilitació

Objecte: Finançament de la prestació de servei de les oficines de rehabilitació “finestreta única”, per coordinar, informar i facilitar la gestió dels ajuts i la prestació de serveis que facilitin la implementació i gestió integral dels projectes de rehabilitació energètica.

Destinataris: Ens locals ; Organismes públics o privats​

Terminis: Fins al 30 de juny de 2026​

Bases: Articles 21 al 29 del RD 853/2021  Convocatòria: Resolució DSO 825/2022

 

Actuacions subvencionables

  • Disseny, implantació i gestió, dels equips i oficines d’informació, gestió, tramitació i acompanyament de les actuacions de rehabilitació (Programes 3,4 i 5)
  • Atenció a dubtes i a consultes dels sol·licitants dels programes d’ajuda 3 i 4 abans i durant la tramitació dels expedients.
  • Suport i assessorament en matèria d’eficiència energètica per a la implantació i gestió de projectes susceptibles d’acollir-se (Programes 3 i 4)
  • Activitats específiques de promoció i difusió del programa

Quantia dels ajuts

800 € per habitatge efectivament rehabilitat, amb el límit del 100% dels costos de l’oficina (Programa 3)

Compatibilitat

Subvencions compatibles amb qualsevol altre ajut públic per al mateix objecte, sempre que no se superi el cost total de les intervencions i que els altres ajuts ho permetin