Cercar Error
Vull col·legiar-me
Criteris interpretatius de legislació i normativa
Guies tècniques i circulars d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona
En aquest apartat trobaràs el recull de guies tècniques i circulars internes de la Direcció d’Actuació Urbanística de l’Ajuntament de Barcelona
Continguts

Guies tècniques d’urbanisme

Es mostren 12 resultats

Núm. 01/2018 – NOMBRE DE SERVEIS SA​NITARIS EN LOCAL COMERCIAL NO ALIMENTARI

PDF

Criteri d’interpretació de l’article 79 de le​​s Ordenances Metropolitanes d’Edificació.

Núm. 02/2019 – SERVEIS SANITARIS DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ

PDF

Criteri per a la dotació de Serveis Sanitaris en els establiments de restauració.

Núm. 03/2019 – ANUL·LACIÓ DE DETERMINATS ARTICLES DEL PECAB

PDF

Núm. 04/2019 – INFORME PREVI DE CÀNNABIS I ACLARIMENTS DEL PLA ESPECIAL DE CÀNNABIS

PDF

Criteri per la tramitació dels informes previs de cànnabis i aclariments del Pla especial urbanístic per a l’ ordenació territorial dels Clubs i Associacions de consumidors de Cànnabis.

Comentaris: Circular anul·lada a l’abril de 2021.

Núm. 05/2019 – PREVISIÓ DE PLACES D’APARCAMENT EN SUPERMERCATS

PDF

Criteri interpretatiu per a la previsió de places d’aparcament en supermecats d’alimentació.

Núm. 6/2019 – TRAMITACIÓ D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS AMB L’ ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

PDF

Activitats. Criteri d’ interpretació del Reglament Metropolità d’Aigües Residuals.

Comentaris: Aquesta guia tècnica anul·la la circular interna 089/2012.

Núm. 7/2020 – CUINA EN ELS RESTAURANTS I RESTAURANTS-BAR

PDF

Activitats. Criteri interpretatiu per establir la necessitat de cuina en els establiments de restaurants (2.3.3) i restaurants-bar (2.3.4)

Núm. 8/2020 – CRITERIS TÈCNICS DELS ESPAIS DE CULTURA VIVA

PDF

Activitats. Criteri de les condicions tècniques dels Espais de Cultura Viva

Núm. 9/2021 – CLASSIFICACIÓ DELS GRUPS ELECTRÒGENS.

PDF

Activitats. Classificació dels Grups Electrògens

Núm. 10/2021 – TRAMITACIÓ DE LES SO​L·LICITUDS DE CENTRES DE CULTE

PDF

Activitats. Criteri per a la Tramitació de les sol.licituds de centres de culte

Núm. 11/2022 – ​SERVEIS SANITARIS DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ AMB TERRASSA EXTRAORDINÀRIA QUE PASSA A ORDINÀRIA

PDF

Activitats. Criteri per a la dotació de Serveis Sanitaris considerat càrrega desproporcionada

Núm. 01/2022 – ​Criteri per l’aplicació de la condició bàsica de densitat màxima d’habitatges disconformes per parcel·la, establerta a l’article 236.1 de les Normes Urbanístiques

PDF

Obres. Homogenetzar criteris en l’aplicació de la condició bàsica de densitat màxima
d’habitatges

Circulars d’urbanisme

Es mostren 99 resultats

Núm. 001/2004 – TRAMITACIÓ. Procediments administratius mitjançant aportació d’avaluació ambiental verificada

PDF

Comentaris: Anul·lada per la Llei 4/2004 i decret 50/2005.

Núm. 002/2004 – ACTIVITATS. Activitats en sols afectats per sistemes i activitats en sòls qualificats com “zona de renovació urbana en transformació d’ús”.

PDF

Núm. 003/2004 – EDIFICACIÓ. Obres en sòls afectats per sistemes i en sòls qualificats com “zona de renovació urbana en transformació d’ús”

PDF

Núm. 004/2004 – ACTIVITATS. Tramitació de les sol·licituds de llicències per a establiments de connexió a Internet

PDF

Comentaris: Anul·lada per l’aprovació de la Instrucció d’alcaldia per a l’aplicació de la OMAIA amb l’entrada en vigor de la la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats.

Núm. 005/2004 – ACTIVITATS. Prevenció de la contaminació acústica. Aplicació de l’article 31 de l’OMAIIAA

PDF

Comentaris: Anul·lada per l’aprovació de la Ordenança Medi Ambient.

Núm. 006/2004 – DIRECCIÓ. Competències professionals. Instrucció general en relació a les sol·licituds de llicència amb projecte signat per decoradors i dissenyadors.

PDF

Núm. 007/2004 – ACTIVITATS. Atribucions en matèria d’instal·lacions de radiocomunicació (excepte antenes de recepció de ràdio i televisió)

PDF

Comentaris: Anul·lada per la 059/2008.

Núm. 008/2004 – ACTIVITATS. Codi d’Accessibilitat. Criteris sobre el nivell d’accessibilitat exigible als locals destinats a l’ús públic.

PDF

Comentaris: Anul·lada pel contingut del document DT-1 de la TAAC, en concret del criteri 2 (criteri de representivitat).

Núm. 009/2004 – EDIFICACIÓ. Tramitació de les sol·licituds de llicències d’obres per a la construcció i l’establiment de centres de culte.

PDF

Comentaris: Anul·lada per la 077/2011

Núm. 010/2004 – ACTIVITATS. Tramitació de les sol·licituds de llicències per a la construcció i l’establiment de centres de culte.

PDF

Comentaris: Anul·lada per la 077/2011

Núm. 011/2004 – ACTIVITATS. Tramitació de les sol·licituds de llicència i autorització ambientals i dels certificats de compatibilitat urbanística

PDF

Comentaris: Anul·lada per l’aprovació de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats

Núm. 012/2004 – DIRECCIÓ. Previsió d’espai per al emmagatzematge de residus.

PDF

Comentaris: Anul·lada per la 064/2008

Núm. 013/2004 – ACTIVITATS. Locals amb alçada lliure inferior a la mínima.

PDF

Núm. 014/2004 – ACTIVITATS. Determinació de la superfície neta de vendes i de degustació als establiments de comerç alimentari

PDF

Comentaris: Anul.lada per la modificació de l´Ordenança dels aliments i per la modificació del PECAB

Núm. 015/2004 – ACTIVITATS. Compatibilitat de les activitats de venda d’aliments i de restauració a un mateix local.

PDF

Núm. 016/2004 – ACTIVITATS. Requeriment del compliment de la llei de política lingüística com a requisit per a la concessió de llicències d’activitats.

PDF

Núm. 017/2004 – ACTIVITATS. Instal·lacions d’aire condicionat en activitats ja existents amb llicència o comunicació.

PDF

Núm. 018/2004 – ACTIVITATS. Procediment per a la tramitació de les transmissions de llicències d’activitats.

PDF

Núm. 019/2004 – ACTIVITATS. Criteris per projectar obres en locals sense ús determinat.

PDF

Núm. 020/2004 – ACTIVITATS. Signatura i visat electrònics de projectes.

PDF

Núm. 021/2004 – ACTIVITATS. Aclariments sobre diversos temes d’establiments alimentaris.

PDF

Núm. 022/2004 – Criteris distintius entre bar i bar musical. CERTIFICACIÓ PONÈNCIA AMBIENTAL

PDF

Núm. 023/2004 – TRAMITACIÓ. Piscines en planta coberta.

PDF

Núm. 024/2004 – TRAMITACIÓ. Ventil·lació i il·luminació d’escales.

PDF

Núm. 025/2004 – DENSITAT D’HABITATGES. Interpretació de l’art. 180 de les OO.MM.

PDF

Núm. 026/2005 – ACTIVITATS. Criteris d’adequació dels establiments de venda de productes pirotècnics.

PDF

Núm. 027/2005 – Modificació dels annexos de l’OMAIIAA

PDF

Comentaris: Anul·lada

Núm. 028/2005 – Superfície dels tallers de reparació de vehicles

PDF

Comentaris: Anul·lada per la 032/2005

Núm. 029/2005 – ACTIVITATS. Determinació de la potència instal·lada a un quadre elèctric

PDF

Núm. 030/2005 – ACTIVITATS. Documentació annexa a una llicència ambiental

PDF

Núm. 031/2005 – ACTIVITATS. Modificació dels annexos de l’OMAIIAA

PDF

Comentaris: Anul·lada

Núm. 032/2005 – ACTIVITATS. Superfície dels tallers de reparació de vehicles

PDF

Comentaris: Aquesta circular anul·la la 028/2005

Núm. 033/2005 – EDIFICACIÓ/OBRES. Qüestions relatives a les llicències d’obres.

PDF

Núm. 034/2006 – ACTIVITATS. Determinació de l’obligatorietat, per part de les UTVA, de fer-ne pronunciaments

PDF

Comentaris: Anul·lada

Núm. 035/2006 – ACTIVITATS. Procediment d’adequació de les activitats existents, incloses als annexos II.1 i II.2, a la Llei 3/1998

PDF

Comentaris: Anul·lada

Núm. 036/2006 – ACTIVITATS. Règim previst per a les activitats a partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/1998.

PDF

Comentaris: Anul·lada per l’aprovació de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats

Núm. 037/2006 – ACTIVITATS. Venda d’articles d’adrogueria a les botigues de conveniencia.

PDF

Núm. 038/2006 – ACTIVITATS. Venda de pa a les botigues de conveniència i a les botigues annexes a benzinera

PDF

Comentaris: Anul·lada per la 040/2006

Núm. 039/2006 – EDIFICACIÓ. Condicions en les llicències d’enderroc: Prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l’amiant. Instal·lació de tanques de precaució.

PDF

Núm. 040/2006 – ACTIVITATS. Venda de pa a les botigues de conveniència i a les botigues annexes a benzinera

PDF

Comentaris: Aquesta circular anul·la la 038/2006

Núm. 041/2006 – EDIFICACIÓ. Obligatorietat d’instal·lació d’ascensor en edificis existents.

PDF

Núm. 042/2006 – EDIFICACIÓ. Canvi d’ús a habitatge en planta baixa i planta baixa i altell.

PDF

Núm. 043/2006 – ACTIVITATS. Criteris sobre les condicions específiques d’instal·lació per a establiments de telecomunicacions per mitjà de l’accés a serveis telefònics d’ús públic, coneguts com a “locutoris”, i/o per mitjà de l’accés a connexió d’Internet

PDF

Comentaris: Anul·lada per la 044/2006

Núm. 044/2006 – ACTIVITATS. Criteris sobre les condicions específiques d’instal·lació per a establiments de telecomunicacions per mitjà de l’accés a serveis telefònics d’ús públic, coneguts com a “locutoris”, i/o per mitjà de l’accés a connexió d’Internet

PDF

Comentaris: Aquesta circular anul·la la 043/2006

Núm. 045/2006 – ACTIVITATS. Aclariments a la determinació de la superfície neta de venda i de degustació als establiments de comerç alimentari

PDF

Comentaris: Anul·lada per la 047/2006

Núm. 046/2006 – ACTIVITATS. Aclariments a la tramitació dels controls inicials i periòdics de les activitats.

PDF

Comentaris: Anul·lada per l’aprovació de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats, de la llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i per les diferents lleis que han modificat a les anteriors

Núm. 047/2006 – ACTIVITATS. Aclariments a la determinació de la superfície neta de venda i de degustació als establiments de comerç alimentari

PDF

Comentaris: Aquesta circular anul·la la 045/2006. Anul·lada per la modificació de l’Ordenança dels aliments i per la modificació del PECAB

Núm. 048/2007 – ACTIVITATS. Arxiu Municipal Administratiu. Procediment per demanar consultes documentals a l’Arxiu municipal administratiu

PDF

Núm. 049/2007 – ACTIVITATS. Modificació de la superfície neta de venda en els establiments de comerç alimentari

PDF

Comentaris: Anul·lada per la 049B/2007

Núm. 049B/2007 – ACTIVITATS. Modificació de la superfície neta de venda en els establiments de comerç alimentari

PDF

Comentaris: Aquesta circular anul·la la 049/2007. Anul·lada per la modificació de l´Ordenança dels aliments i per la modificació del PECAB

Núm. 050B/2007 – ACTIVITATS. Aclariment sobre la classificació dels establiments amb venda al detall de productes no alimentaris, en règim d’autoservei, i de productes alimentaris.

PDF

Comentaris: Anul·lada per la modificació de l´Ordenança dels aliments i per la modificació del PECAB

Núm. 051/2007 – ACTIVITATS. Aclariment sobre la tramitació dels expedients d’activitats que han canviat d’annex (d’annex III a annex II).

PDF

Comentaris: Anul·lada per l’aprovació de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats

Núm. 052/2007 – ACTIVITATS. Aclariment sobre la forma de presentació de la documentació gràfica annexa a les avaluacions i als controls inicials

PDF

Núm. 054/2007 – EDIFICACIÓ. Densitat màxima d’habitatges per parcel·la.

PDF

Núm. 055/2007 – ACTIVITATS. Cabines per proves de motocicletes

PDF

Núm. 056/2007 – ACTIVITATS. Activitats amb plaques solars: controls

PDF

Núm. 057/2007 – EDIFICACIÓ. Aclariments: Canvi d’ús de local a habitatge

PDF

Núm. 058/2008 – EDIFICACIÓ. Façana mínima en edificacions segons alineacions de vial

PDF

Núm. 059/2008 – ACTIVITATS. Atribucions en matèria d’instal·lacions de radiocomunicació, centrals i centres modals de telecomunicacions

PDF

Comentaris: Aquesta circular anul·la la 007/2004

Núm. 060/2008 – ACTIVITATS. Adequació de les activitats dels annexos I i II, tal com s’estableix a l’article 24 de la Llei 17/2007 de 21 de desembre, que modifica la Llei 4/2004

PDF

Comentaris: Anul·lada

Núm. 061/2008 – ACTIVITATS. Condicions que han de complir els establiments dedicats a la producció i comercialització de pa.

PDF

Núm. 062/2008 – EDIFICACIÓ. Alçada reguladora en relació a l’amplada física i oficial del vial

PDF

Comentaris: Aquesta circular anul·la els “criteris d’interpretació de l’ample de vial a efectes de l’alçada reguladora”, de novembre de 1998

Núm. 063/2008 – TRAMITACIÓ de la llicència d’oficina bancària amb locutori telefònic

PDF

Núm. 064/2008 – Dimensionament i condicions de la cambra de residus en establiments comercials.

PDF

Comentaris: Aquesta circular anul·la la 012/2004. Anul·lada per la 093/2013

Núm. 065/2008 – Constitució de dipòsits de garantia per a la reposició d’elements urbanístics a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat.

PDF

Núm. 066/2008 – Visat de certificats finals d’instal·lació d’atraccions de fira i d’actes extraordinaris.

PDF

Núm. 067/2009 – Plataformes elevadores per a salvar barreres arquitectòniques

PDF

Núm. 068/2009 – ACTIVITATS. Aclariments al document de dimensionat i condicions de la cambra de residus en establiments comercials.

PDF

Comentaris: Aquesta circular complementa la 064/2008. Anul·lada per la 093/2013

Núm. 069/2009 – ACTIVITATS. Possibilitat de disposar, en un restaurant, d’elements de cocció fora del recinte tancat de la cuina.

PDF

Núm. 070/2010 – ACTIVITATS. Legalització de garatges sense llicència d’activitat, però amb llicència d’obres ilo d’ús per a garatge, anterior a la llei 4/2004 i el decret 50/2005.

PDF

Comentaris: Anul·lada per la 072/2010

Núm. 071/2010 – ACTIVITATS. Aclariments a la determinació de la superfície neta de venda en establiments alimentaris.

PDF

Comentaris: Anul.lada per la modificació de l´Ordenança dels aliments i per la modificació del PECAB

Núm. 072/2010 – ACTIVITATS. Legalització de garatges sense llicència d’activitat, però amb llicència d’obres i/o d’ús per a garatge, anterior a la llei 4/2004 i el decret 50/2005.

PDF

Comentaris: Aquesta circular modifica i anul·la la 070/2010

Núm. 073/2010 – EDIFICACIÓ. Llicències de primera ocupació parcials.

PDF

Núm. 074/2010 – ACTIVITATS. Aclariments al document de dimensionat i condicions de la cambra de residus en establiments industrials.

PDF

Comentaris: Aquesta circular complementa la 064/2008 i 068/2009

Núm. 074.1/2010 – EDIFICACIÓ. TRASTERS: Condicions bàsiques a considerar.

PDF

Núm. 075/2010 – EDIFICACIÓ. REHABILITACIÓ. OBRES EN EDIFICIS EXISTENTS

PDF

Núm. 076/2011 – ACTIVITATS. Albergs de Joventut

PDF

Núm. 077/2011 – ACTIVITATS. Tramitació de les sol·licituds de centres de Culte

PDF

Comentaris: Aquesta circular anul·la la 010/2004. Anul·lada per la guía tècnica 10.21

Núm. 078/2011 – EDIFICACIÓ. Previsió i condicions dels ascensors en edificis de nova planta

PDF

Núm. 079/2011 – EDIFICACIÓ. Condicions de les escales d’ús general.

PDF

Núm. 080/2011 – EDIFICACIÓ. Condicions de les rampes en edificis de nova planta.

PDF

Núm. 081/2011 – ACTIVITATS. Ventilació ús residencial.

PDF

Núm. 082/2011 – ACTIVITATS. Dotació de sanitaris en establiments de Restauració.

PDF

Comentaris: Anul·lada per la guia tècnica 02/2019

Núm. 083/2011 – ACTIVITATS. Ampliació d’activitats existents de discoteca sala de festes amb espectacle amb activitats equivalents “de joventut’, en aplicació del decret 112/2010.

PDF

Núm. 084/2011 – ACTIVITATS. Realització d’actuacions en directe o actuacions en viu en aplicació del decret 112/2010

PDF

Núm. 085/2011 – EDIFICACIÓ. Cambra de residus en els edificis d’habitatges.

PDF

Núm. 086/2012 – ACTIVITATS. Ús turístic: hotels, pensions, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic.

PDF

Comentaris: Anul·lada per la 092/2013

Núm. 087/2012 – ACTIVITATS. Mesures sonomètriques del Control Inicial.

PDF

Núm. 088/2012 – ACTIVITATS. Habitatge d’ús turístic.

PDF

Comentaris: Anul·lada per la 092/2013

Núm. 089/2012 – ACTIVITATS. Autorització d’abocament

PDF

Comentaris: Anul·lada per la guia tècnica 06/2020

Núm. 090/2012 – ACTIVITATS. Establiments de restauració amb terrassa

PDF

Comentaris: Anul·lada per criteris legislatius de la Llei 18/2020

Núm. 091/2012 – ACTIVITATS. Trasters

PDF

Comentaris: Anul·lada per la fitxa 1.14 de Bombers BCN trasters i per l’article 298.2K de la NNUU

Núm. 092/2013 – ACTIVITATS. Habitatges d’ús turístic / allotjaments turístics

PDF

Comentaris: Anul·la les circulars 086/2012 i 088/2012

Núm. 093/2013 – ACTIVITATS. Dimensionat i condicions de la cambra de residus en establiments comercials.

PDF

Comentaris: Aquesta circular anul·la la 064/2008, 068/2009 i 074/2010

Núm. 094/2013 – ACTIVITATS. Anul·lació de determinats articles del PECAB.

PDF

Comentaris: Anul·lada per el PECAB publicat el 8 de maig de 2015

Núm. 095/2013 – ACTIVITATS. Instal·lació de terrasses complementàries d’establiments de restauració en patis interiors d’illa.

PDF

Núm. 096/2014 – ACTIVITATS. Espectacles de circs amb animals.

PDF

Núm. 097/2014 – ACTIVITATS. Activitats que tinguin per objecte la tinença o venda d’animals.

PDF

Núm. 098/2014 – ACTIVITATS. Derogació Annex IV de la LPCAA.

PDF

No trobes el que estaves buscant?

Contacta amb el servei d’assessoria documental

Enviar la meva consulta